Gå til innhold

[Utgått]Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2013 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner skal § 3-1 fjerde ledd lyde:

For motorvogner som benytter forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler), inngår ikke effekten knyttet til den elektriske motoren i effektavgiftsgrunnlaget. Videre skal det gjøres et fradrag på 10 pst. i vektavgiftsgrunnlaget. Dersom motorvognen er utstyrt med batteripakke som kan lades fra ekstern strømkilde (ladbare hybridbiler) skal fradraget i vektavgiftsgrunnlaget utgjøre 15 pst.

II.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.