Gå til innhold

[Utgått]Midlertidigforskriften endret fra 1. januar 2014

Endringen medfører at fritaket i § 5 bokstav i (firmabil) utvides til også å omfatte arbeids- og oppdragsgivere som er etablert i land utenfor EØS-området.

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2013 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1 og lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 6-1.

I

I forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge gjøres følgende endring:

§ 5 bokstav i første ledd skal lyde:

Tollregionen kan etter søknad gi tillatelse til at en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende med fast oppholdssted i Norge kan bruke en bestemt utenlandsregistrert motorvogn som er stilt til rådighet av en arbeids- eller oppdragsgiver etablert utenfor Norge. Motorvognen må være nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene eller oppdraget, og kan ikke brukes vesentlig og varig i Norge.

II

Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2014.