Gå til innhold

[Utgått]Nye/reviderte prosedyrekoder fra og med 1. april 2014

Prosedyrekodene som benyttes ved deklarering av varer ved inn- og utførsel skal nå i størst mulig grad være styrt av formålet med vareførselen.

En arbeidsgruppe med deltagere fra Vareførselseksjonen i Tad og lokalforvaltningen med bistand fra Ssb har gjennomgått prosedyrekodene for inn- og utførsel med henblikk på en mer korrekt bruk av kodene.

Formålet med gjennomgangen var å oppdatere prosedyrekodene for inn- og utførsel samt laget utdypende tekst i veileder eller lignende. Dette for å få en mer riktig bruk av prosedyrekodene.

Prosedyrekodene skal nå i størst mulig grad være styrt av formålet med vareførselen. Avgiftsfritak som i dag ofte blir styrt av prosedyrekodene, skal nå gjennomføres ved å benytte unntakskoder.

Nye/ reviderte prosedyrekoder tas i bruk fra og med 1. april 2014.

Vi nevner spesielt

  • Dersom det er benyttet feil prosedyrekode ved midlertid utførsel eller midlertidig innførsel, skal det uansett benyttes korrekt prosedyrekode for gjeninnførsel eller gjenutførsel. Samtidig må den opprinnelige deklarasjonen rettes opp gjennom en omberegning. På denne måte sikres det korrekte statistiske opplysninger.      
  • Av hensyn til Ssb sitt behov for særlig statistikk for Svalbard, har vi valgt å beholde særkodene for Svalbard, selv om dette bryter med prinsippet om at kodene skal styres av formålet med vareførselen.
  • Frisone/ frihavn: Med bakgrunn av at vi per i dag ikke har frisone/ frihavn i Norge, utgår alle koder som kun omfatter frisone/ frihavn samt at alle henvisninger til frisone/frihavn i andre koder også slettes. Ved eventuell fremtidig opprettelse av frisone/ frihavn vil dette bli tatt inn igjen.

 

Prosedyrekoder innførsel

  • Midlertidig innførsel skal alltid føres under kodene for midlertidig (kode 50-58) uavhengig av om den ekspederes midlertidig toll- og avgiftsfritt eller om avgifter kreves opp.
  • Gjeninnførsel skal føres under kodene for gjeninnførsel (kode 60-68) uavhengig om det foreligger utførselsdeklarasjon eller ikke. Dersom utførsel ikke kan dokumenteres, må toll- og avgifter betales.

Innførselskoder som utgår:

Dagens kode

Kommentar

42
Innførsel av bakkeutstyr, luftfartøyer, flysimulatorer, deler mv og undervisningsmateriell til sivil luftfart som innføres tollfritt iht tolloven § 5-8 (1) a) og b)

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 40 med unntakskode for avgifter

43
Innførsel av varer fra fangst eller fiske på havet utenfor tollområdet eller fra ubebodde strekninger i polaregnene, og som innføres direkte derfra

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 40 med unntakskode for avgifter

 

46
Innførsel av bearbeidet vare til Norge fra tollager D og frisone/frihavn

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 40

 

47
Innførsel av blandet vare til Norge fra tollager B

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 40

53
Midlertidig innførsel av varer iht. tolloven § 6-2 (1) e), f) og g). 

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 58

54
Innførsel av varer til bearbeiding/foredling i Norge iht. tolloven § 11-1.

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 40 da dette er varer som stilles til fri rådighet

62
Gjenkjøp av tidligere utførte varer

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 60

67
Emballasje og lastepaller i retur som innføres tollfritt iht. tolloven kap. 5

Legges inn under kode 68

65
Tekstiler som gjeninnføres etter bearbeiding/foredling i utlandet som tidligere er utført under prosedyrekode 23

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 64

78
Frisone/frihavn, innlegg av norske eller (tidligere) fortollede varer og varer fra norsk del av kontinentalsokkelen

Frisone/frihavn finnes pr i dag ikke i Norge
Koden gjeninnføres hvis det blir opprettet frisone/frihavn igjen

79
Frisone/frihavn, innlegg av andre varer enn de som er nevnt under prosedyrekode 78

Frisone/frihavn finnes pr i dag ikke i Norge
Koden gjeninnføres hvis det blir opprettet frisone/frihavn igjen

 

Innførselskoder som endres:

Dagens kode

Kommentar

45
Innførsel av gratis erstatningsleveranser og gangbar mynt, sedler, obligasjoner, aksjer og andre verdipapirer samt veksler og lignende

Gangbar mynt, sedler, obligasjoner, aksjer og andre verdipapirer samt veksler og lignende flyttes til kode 44

Resten beholdes i kode 45

49
Ordinær innførsel av varer hvor avgiftsgrunnlaget avviker fra statistisk verdi 

Begrenses ikke lenger til bare å omfatte kunstverk, samleobjekter og antikviteter

 

Nye innførselskoder:

Nyopprettet kode

Kommentar

55
Midlertidig innførsel av varer, herunder varer til leie og lån, hvor avgifter belastes ved innførsel.

Omfang: Se vedlagte oversikt

Koden er opprettet blant annet for å ivareta behovet for å skille midlertidig innførsel uten hjemmel for avgiftsfritak fra ordinær innførsel i kode 40.

Prosedyrekoder utførsel

Valg av posedyrekode skal i størst mulig utstrekning styres av formålet med vareførselen. Dette betyr at kodene for midlertidig utførsel og gjenutførsel alltid skal benyttes når det dreier seg om midlertidig utførsel og gjenutførsel av varer. Dersom det ved gjenutførsel av varer ikke er mulig å dokumentere referanse til den midlertidige innførselsdeklarasjonen, skal uansett varene deklareres som gjenutførsel.

Utførselskoder som utgår:

 Dagens kode

 Kommentar

13

Salg av varer, unntatt proviant og forbruksartikler, til utenlandskeide fartøyer, luftfartøyer og oljeplattformer av norske eller tidligere fortollede varer og varer fra tollager D og frisone/frihavn.

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 10

16

Salg av varer, unntatt proviant og forbruksartikler, til fartøyer, luftfartøyer og oljeplattformer under bygging i utlandet av norske eller tidligere fortollede varer og varer fra tollager D og frisone/frihavn.

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 10

23

Tekstiler for bearbeiding/foredling i utlandet og senere gjeninnførsel.

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 21

30

Varer i retur etter reklamasjon mot gratis erstatningsleveranse

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 39

35

Varer i retur etter midlertidig innførsel i henhold til tolloven §§ 6-1 til 6-4, innført under prosedyrekode 53 eller 58.

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 39

36

Varer i retur etter innenlands bearbeiding iht tolloven § 11-1, innført under prosedyrekode 54

Omfanget flyttet i sin helhet til kode 10

80

Varer, unntatt proviant og forbruksartikler, i direkte transitt til norsk del av kontinentalsokkelen, Svalbard og Jan Mayen og norskeide båter

Omfanget fordelt på følgende kode:

  • Kode 14: Utenlandske varer som er registrert på tollager A og B.
  • Kode 82: Utenlandske varer som ikke er registrert på tollager.
  • Kode 90: Utenlandske varer fra tollager A og B til bruk på norsk del av kontinentalsokkelen, og varer til bruk om bord i norskeide fartøy som opererer på norsk del av kontinentalsokkelen

 

Nye utførselskoder:

 Nyopprettet kode

 Kommentar

82

Ufortollede varer transportert gjennom Norge for levering direkte til kjøper i utlandet. Unntatt de nevnt i prosedyrekode 81

Denne koden omfatter kun ufortollede varer, som av transportmessige årsaker transporteres gjennom Norge, for levering til kjøper i. Det er videre en forutsetning at varene ikke er registrert på tollager. Dersom denne type varer er registrert på tollager, skal kode 14 eller 90 benyttes.

 

Endringer i eksisterende utførselskoder:

 Kode

 Kommentar

17

Utførsel av varer til norske delegasjoner i utlandet, samt flyttegods, reisegods o.l.

Utførsel av gratis varer (f. eks vareprøver, gaver) er flyttet til kode 10.

Gratis erstatningsleveranser går imidlertid fortsatt i kode 17

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Vareførselseksjonen pr. e-post til tad.vfs@toll.no