Gå til innhold

[Utgått]Rundskriv – endringer i forskrift om omregistreringsavgift § 6 nr. 8

Forskrift om omregistreringsavgift (forskriften) § 6 nr. 8 om fritak for kjøpsheving av førstegangsregistrert kjøretøy vil bli endret med virkning fra 1. januar 2013.

Endringene er av både lovteknisk og materiell karakter og er foretatt for å bringe regelverket for omregistreringsavgift i samsvar med regelverket for merverdiavgift.

Gjeldende rett

Stortingets vedtak om omregistreringsavgift (avgiftsvedtaket) § 2 bokstav j, jf. forskriften § 6 nr. 8 gir fritak ved omregistrering av et førstegangsregistrert kjøretøy på ny eier, dersom kjøretøyet er tatt tilbake av selger som følge av heving etter kjøpslovens bestemmelser. Dette omfatter også forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Det skal ikke betales merverdiavgift ved omsetning av kjøretøy som er omfattet av avgiftsvedtaket for omregistreringsavgift. Denne ordningen forutsetter at det enten skal betales omregistreringsavgift eller merverdiavgift ved omsetning av kjøretøy i Norge.

Avgiftsvedtaket § 2 bokstav i, jf. forskriften § 6 nr. 7 gir fritak for kjøretøy som har vært registrert på samme eier i to måneder eller mindre. Fritaket gjelder ikke dersom foregående omregistrering var avgiftsfri etter nærmere angitte fritak i avgiftsvedtaket, jf. forskriften § 6 nr. 7 annet ledd. Oppramsingen av fritak omfatter ikke avgiftsvedtaket § 2 bokstav j.

Nærmere om endringene

Direktoratet har i rundskriv 2010/52888 presisert at det er selger som er "ny eier" etter forskriften § 6 nr. 8. Bakgrunnen for presiseringen var at det i praksis ble gitt fritak ved omregistrering direkte fra kjøpshever til ny kjøper, noe som i mange tilfeller medførte at overdragelsen verken ble belastet med omregistreringsavgift eller merverdiavgift. Ordlyden i § 6 nr. 8 vil nå bli endret slik at forståelsen som rundskrivet gir uttrykk for fremgår av det formelle regelverket.

Videre er det i dag et misforhold mellom hvilke kjøpsrettslige beføyelser som gir grunnlag for fritak for merverdiavgift og omregistreringsavgift. I merverdiavgifts-regelverket legges det til grunn at dersom selger tar tilbake et kontraktsstridig kjøretøy gir dette grunnlag for å tilbakeføre tidligere innberettet utgående merverdiavgift. Dette er ikke avgrenset mot heving. I omregistreringsavgiftsregelverket er det derimot avgrenset til heving etter kjøpslovens bestemmelser. Dette medfører at det i visse situasjoner kan bli avkrevd både merverdiavgift og omregistreringsavgift.

Heving etter kjøpslovens eller forbrukerkjøpslovens bestemmelser innebærer i prinsippet at rettighetene og pliktene ved overdragelsen skal tilbakeføres og stille partene som om overdragelsen ikke hadde funnet sted. Ved omlevering gjennomføres transaksjonen. Dette innebærer at omlevering ikke kan likestilles med heving. Ved omlevering vil kjøretøyet tas tilbake av selger for så å bli erstattet av et tilsvarende kjøretøy. De praktiske forhold ved at selger tar tilbake kjøretøyet både ved kjøpsheving og omlevering er derfor like. Det legges dermed til grunn at også omlevering medfører at det opprinnelige kjøretøyet skal anses som nytt i merverdiavgiftsmessig sammenheng. Videresalget vil i begge tilfellene være omfattet av plikten til å betale merverdiavgift.

Forskriften § 6 nr. 8 og avgiftsvedtaket § 2 bokstav j vil på ovennevnte bakgrunn bli endret til å omfatte både kjøpsheving og omlevering. For å oppnå fritak etter bestemmelsen må det fremlegges en erklæring fra selger og kjøper om at kjøpet er hevet eller omlevert etter kjøpslovens eller forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Eventuelt kan det fremlegges utskrift fra rettsprotokoll som bekrefter dette. Videre må det dokumenteres at selger som følge av kjøpshevingen eller omleveringen har fått godskrevet tidligere innberettet merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens bestemmelser. Fritaket omfatter ikke innbyttesalg, hvor selger tar tilbake et kjøretøy som betaling for salg av et annet.

For å sikre at videresalget holdes utenfor omregistreringsavgiftens virkeområde og dermed blir å regne som et nybilsalg, vil det fremgå av forskriften § 6 nr. 8 at videresalg som er belastet med merverdiavgift, gis fritak for omregistreringsavgift. Dette gjøres for å sikre at det ikke skjer en dobbelt avgiftsbelegging. I påvente av endringen har dette blitt løst gjennom dispensasjon for omregistreringsavgift i henhold til rundskriv 2010/52888. Denne ordningen oppheves når den endrede bestemmelsen trer i kraft.

De nevnte endringene krever også en justering i forskriften § 6 nr. 7 om fritak for korttidsregistrering. Fritaket er som nevnt ikke avgrenset mot tilfeller der foregående omregistrering var avgiftsfri etter avgiftsvedtaket § 2 bokstav j. Det innebærer at selgere som har fått fritak etter avgiftsvedtaket § 2 bokstav j kan videreselge kjøretøyet innen to måneder uten betaling av verken merverdiavgift eller omregistreringsavgift. En slik løsning strider mot formålet med endringene i forskriften § 6 nr. 8, jf. avgiftsvedtaket § 2 bokstav j. Fritaket i avgiftsvedtaket § 2 bokstav j vil derfor bli inkludert i oppramsingen i forskriften § 6 nr. 7 annet ledd. Dette innebærer at det ikke gis fritak for kortidsregistrering dersom foregående omregistrering var avgiftsfri etter fritaket om kjøpsheving/omlevering.