Gå til innhold

[Utgått]Elektronisk skips anløpsmelding i Safe Sea Net - endringer fra 15. mars 2012

For avgivere som benytter SAFE SEA NET som portal for å melde skipsanløp til Tollvesenet vil det bli enkelte endringer gjeldende fra 15. mars 2012.
Endringene innebærer ny funksjonalitet i SAFE SEA NET/TOLL (ssn-toll) og omfatter følgende:

Besetningsdeklarasjon: I forbindelse med registrering av beholdning tilhørende mannskap, vil det være mulig å laste opp besetningsdeklarasjon (crew`s effect declaration). Alle elektroniske format (eksempelvis pdf/xls/doc) godtas.
 
Besetningsliste: Det er laget et nytt xls-format av besetningsliste som på sikt vil fase ut dagens versjon av crew list. Vi ber SSN-TOLL deklaranter å ta i bruk det nye formatet.
 
Proviantopplysninger: I feltet for proviantopplysninger (ship stores) er verdiene satt til ”0”.  Deklarant/avgiver bes endre de forhåndsdefinerte verdiene der det er aktuelt, slik at deklarasjonen gjenspeiler skipets reelle beholdning ved ankomst.
 
Cargo Total: I denne rubrikken skal det føres opp den totale mengden av varer (frakt) som skipet bringer med fra utlandet.
I utgangspunktet bør beskrivelsen foretas ved at det legges ved elektronisk kopi av manifest/lastelister og at det vises til disse i rubrikken. Alternativt kan tilsvarende opplysninger som fremkommer i manifest/lastelister, minimum antall kolli, vekt og varebeskrivelse føres opp i rubrikken.
 
Responsible cargo handling agent: Dette er et nytt felt i SSN-TOLL hvor opplysninger om tollagerholder oppgis - dvs den eller de som overtar ansvaret for tollpliktige varer som losses i den aktuelle ankomsthavn.
 
Hjemmelshenvisninger: I SSN Klient er det laget henvisning til relevant regelverk for rapporteringsplikt av proviantopplysninger (ship stores) og opplysninger på besetningsdeklarasjon (crew`s effects declaration). Lenkene henviser til tollov og forskrift på norsk og engelsk. Vi gjør oppmerksom på at den engelske oversettelsen er uformell og må kun anses som veiledende. I henvisningene er det beskrevet hvilke regler som gjelder for proviantering og fri bruk om bord i skip.
 
Overnevnte endringer er nå tilgjengelig i test systemet av SAFE SEA NET som kan nås via følgende lenke:
 
SSN klient (avgiver/deklarant):
http://test.shiprep.no/shiprepwebuitoll/
 
Vi antar at flere av endringene er selvforklarende. Oppdatert brukerveiledning er utarbeidet av Kystverket og kan nås ved aktivering av ”help” funksjon i SSN-klienten. Vi oppfordrer brukerne til å gjøre seg kjent med de nye endringene. Eventuelle spørsmål omkring de nye endringen kan rettes til tollregionen hvor avgiver er hjemmehørende.