Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift – forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Finansdepartementet har endret § 3-1 annet og tredje ledd i forskrift om engangsavgift på motorvogner 19. mars 2001 nr. 268.

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2011 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.
 
I
I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:
 
§ 3-1 annet ledd og tredje ledd skal lyde:
"For motorvogner som ikke har fastsatt verdi for utslipp av NOx, settes dette til det utslipp som den aktuelle motorvogngruppe maksimalt tillates å ha (grenseverdi) etter vegmyndighetenes regelverk. Dersom det etter vegmyndighetenes regelverk er oppgitt flere alternative grenseverdier benyttes den laveste utslippsverdien. For motorvogner som ble produsert før det ble innført grenseverdier for utslipp av NOx, settes utslippet til den tidligst gjeldende grenseverdi for den aktuelle motorvogngruppe.
 
Bestemmelsene i annet ledd gjelder tilsvarende for motorvogner som har fastsatt verdi for utslipp av NOx etter en annen målemetode enn den som følger av vegmyndighetenes regelverk."
 
§ 3-1 nåværende annet ledd blir nytt fjerde ledd.
 
II
Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.