Gå til innhold

[Utgått]EM Rallycross 2011 i Norge

I forbindelse med at det skal arrangeres EM i rallycross i tidsrommet 24. til og med 26. juni 2011, vil det ankomme en del utstyr til både arrangøren og deltakerne. 
Toll- og avgiftsdirektoratet ber om at følgende rutiner blir benyttet:
 

Utstyr som innføres i arrangørens navn

 • Midlertidig innførsel
  Dette kan f.eks dreie seg om tidtakerutstyr.  Alt utstyr skal deklareres på vanlig måte i TVINN.  Direktoratet anbefaler at det ikke kreves depositum for dette utstyret.  Forutsetningen for fritaket er at utstyret eies av en person eller et firma som er hjemmehørende i utlandet, og at det innføres og benyttes av importøren selv (eier og importør må ikke nødvendigvis være den samme), eller under ledelse av denne, i forbindelse med oppdraget i Norge, jf. tolloven § 6-2 første ledd bokstav a, jf. § 6-2 annet ledd.
  Hvis utstyret innføres av arrangøren uten at vedkommende utleier selv er til stede under bruken av utstyret her i landet, må fortolling foretas.
  Gjenutførsel skal foretas gjennom tollvesenet etter gjeldende bestemmelser i tolloven § 4-11, jf. tollforskriften § 4-11.
 • Ordinær innførsel
  Utstyr som innføres med det formål å bli forbrukt under arrangementet, eller skal forbli her i landet, skal behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser i tolloven.

Utstyr som innføres i de utenlandske deltakernes navn

(gjelder utstyr som de bringer med selv, samt utstyr som sendes på forhånd eller blir ettersendt under arrangementet)
 • Rallybilene og deler/utstyr til disse, samt verktøy
  Den enkelte deltaker har ved innførselen en selvstendig plikt til å melde seg for tollvesenet og fremlegge bilen for kontroll.  Bilene må dermed tollekspederes ved innførselen med fremleggelse av en tolldeklarasjon.  Tilsvarende gjelder deklarasjonsplikten for utstyr, materiell og verktøy som innføres separat.  Toll- og avgiftsdirektoratet har besluttet at det ikke skal oppkreves depositum for merverdiavgiften av bilene og det øvrige materiellet og utstyret, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd. 
  Ved gjenutførselen skal varene på tilsvarende måte som ved innførselen tollekspederes ved fremleggelse av tolldeklarasjon.
 • Drivstoff
  Toll- og avgiftsfritaket omfatter kun det drivstoffet som er på tanken ved innførselen.  Drivstoff som medbringes i egne tanker/enheter for påfylling under konkurransen tillates ikke innført toll- og avgiftsfritt i medhold av bestemmelsene i tolloven § 6-2, jf. tollforskriften § 5-1-2 annet ledd, merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd, samt stortingsvedtaket om særavgifter.

Restriksjonsbelagte varer 

I forbindelse med den midlertidige innførselen forutsetter Toll- og avgiftsdirektoratet at det er innhentet nødvendige tillatelser fra kompetent myndighet for varer som er underlagt restriksjoner (sambandsutstyr, matvarer osv.).
 
Nyttige kontaktpunkter:
Mattilsynet
Tlf.: +47 06 040
E-post.: postmottak@mattilsynet.no
 
Post- og teletilsynet
Tlf.: + 47 22 82 46 00
E-post: firmapost@npt.no
 

Utstyr som innføres av andre enn arrangør eller deltakere (sponsorer osv.)

Dette utstyret må behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser i toll- og merverdiavgiftsloven.
Utenlandsregistrerte kjøretøyer som skal kjøres av norske statsborgere:
Søknad må sendes på fastsatt skjema RD-0036 til den tollregion hvor vedkommende er hjemmehørende.
 

Tollkontroll

Toll- og avgiftsdirektoratet bemerker til slutt at de midlertidig innførte kjøretøyene, og utstyr forøvrig, ikke er unntatt fra eventuell kontroll mens de er her i landet, dersom Tollvesenet krever det.
 
Ytterligere henvendelser kan knyttet til arrangementet rettes til Tollvesenet på 03012.