Gå til innhold

[Utgått]Kommentarer til tolltariffen 2012

I tolltariffen for 2012 vil det komme tre nye posisjoner samt en rekke nye varenummer.
 
Følgende nye posisjoner er opprettet: 
 • Posisjon 03.08 omfatter virvelløse dyr som lever i vann (overført fra posisjon 03.07 og posisjon 16.05).
 • Posisjon 38.26 omfatter visse typer biodiesel (overført fra posisjon 38.24). 
 • Posisjon 96.19 omfatter bl.a. sanitetsbind og bleier til småbarn (overført fra posisjonene 39.26, 48.18 og 56.01 samt fra kapittel 61-63).

Som følge av endringene på internasjonalt nivå har det i tillegg til de nye posisjonene vært nødvendig å foreta en omnummerering av flere varenummer. Dette gjelder spesielt innenfor kapittel 3 (fisk). De nye varenumrene vil ikke medføre endringer i tollsatsene.

For lettere å vise overføring av vareomfanget fra gammelt til nytt varenummer har vi lagd en korrelasjonstabell. Første del tar utgangspunkt i tolltariffen 2012 og viser hvilke varenummer som er nye og hvor disse har hentet vareomfanget fra 2011-utgaven. Den viser også videreførte varenummer som har fått økt sitt vareomfang fordi andre varenummer har blitt fjernet.

Siste del (fra side 34) tar utgangspunkt i tolltariffen 2011 og viser hvor varene har blitt flyttet til 2012-utgaven om varenummeret er slettet. Den viser også dersom noe av vareomfanget er overført til nye varenumre. 

korrelasjonstabell (pdf)194 KB 
  

Endringer i HS-nomenklaturen betyr endringer i tolltariffen

De viktigste endringene skyldes
 • teknologisk utvikling
 • endringer i handelsmønstre
 • tydeliggjøring av tekster
 • tilpassing av nomenklaturen for å reflektere handelspraksis
 • endringer som er relatert til sosiale eller miljømessige områder, f.eks. nye underposisjoner som skal lette overvåking og kontroll av
  - visse dyreslag
  - visse fiskeslag 
  - visse grønnsaker, frø og korn
  - ozonødeleggende stoffer (Montrealprotokollen)

Artikkel 19-forhandlingene

I EØS-avtalen er det med virkning fra 1. januar 2012 fremforhandlet lavere tollsatser for visse matvarer og andre landbruksvarer. Dette innebærer at tollsatsene for bl.a. enkelte blomster blir redusert. Tollsatsene fremkommer av tolltariffen.
 

Nye noter

Denne tabellen omtaler nye noter og de viktigste endringene av eksisterende noter.

Kapittel 16

Varenummernote 2

 

Noten angir hvilke dyr/arter som omfattes av posisjonene 16.04 og 16.05. Bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann er nå spesifikt nevnt.

Kapittel 17

Varenummernote 1

 

Ny varenummernote 2

  

Teksten reflekterer endringene i posisjon 17.01.

 

Noten definerer rørsukkeret som omfattes av nye varenummer 17.03.1310 og 17.03.1390.

Kapittel 24

Ny varenummernote 1

 

Her defineres vannpipetobakk, som har fått eget varenummer 24.03.1100.

Kapittel 27

Ny varenummernote 5

 

Her defineres biodiesel som omfattes av posisjon 27.10 (jf også ny posisjon 38.26 (omtalt nedenfor).

Kapittel 28

Ny varenummernote 1

 

Varenummernoten forklarer uttrykket "kjemisk definerte" i nytt varenummer 28.52.1000.

Kapittel 29

Ny note 2.e

 

Noten fastsetter at immunologiske produkter er unntatt fra kapitelet og hører under kapittel 30.

Kapittel 30

Ny note 1.b

 


Endret note 2

 

 

Noten fastsetter at røykesluttpreparater ikke hører under kapittel 30.

 

Noten definerer hva som forstås med immunologiske produkter, og omtaler peptider og proteiner som er direkte involvert i reguleringen av immunologiske prosesser.

Kapittel 38

Endret note 3.d

 

Ny note 7

 

Endret varenummernote 1

 

Fastsetter at korreksjonstape skal føres i posisjon 38.24.

 

Definerer biodiesel som omfattes av ny posisjon 38.26.

 

Varenummernoten omtaler nå også forstøvbare pulverpreparater i varenummer 38.05.5000.

Kapittel 42

Ny note 1

 

Noten definerer hva som skal forstås med uttrykket "lær" i dette kapittel.

Kapittel 44

Ny varenummernote 1

 

Varenummernoten fastsetter hva som skal forstås med trepelleter i varenummer 44.01.3100.

Kapittel 48

Ny note 1.q


 

Varenummernote 3


 

Varenummernote 4

 

Noten fastsetter at varer som hører under kapittel 96 (bl.a. bleier, bind og tamponger) er unntatt fra kapitlet.

 

Teksten er endret til å omtale fremstillingsprosessen (en kombinasjon av mekaniske og kjemiske prosesser).

 

Teksten er endret til å omtale fremstillingsprosessen (en kombinasjon av mekaniske og kjemiske prosesser).

Avsnitt XI

Note 1.u

 


Ny note 7.c

 

Noten er endret slik at også bleier, bind og tamponger er unntatt fra avsnitt XI.

 

Omtaler tilskårete varer med minst én varmeforseglet kant.

Kapittel 56

Ny note 1.f

  

Noten henviser bleier, bind og tamponger til kapittel 96.

Kapittel 62

Note 4.a

 

Henvisningen til bleier er fjernet.

Kapittel 95

Ny varenummernote 1

 

Varenummernoten definerer hvilke videospillkonsoller og videospillmaskiner som omfattes av varenummer 95.04.5000.

 

Rettelser i henvisninger

Under varenummer 06.03.1510 har henvisning til kode TNS 020 falt ut. Endringen er foretatt i den elektroniske utgaven. Du må selv tilføye koden i den trykte versjonen. En forklaring til henvisningen finner du i ordlisten bakerst i tolltariffen (grønt vedlegg).   
 

Endringer i statistisk landliste

Etter informasjon fra SSB er NT - Nøytralsone og ZZ - Internasjonale organisasjoner slettet fra land- og kodeoversikten, og også i TVINN. Disse kodene står bakerst i den trykte utgaven, men skal strykes (side Lister 6, 8, 16 og 18). Varer til internasjonale organisasjoner skal deklareres som eksport til det landet hvor varene faktisk skal leveres.
 
Med virkning fra 29. januar kan det gis GSP preferanse for varer fra Myanmar. Følgende henvisninger bes strykes bakerst i den trykte utgaven av tolltariffen:
 **) slettes på side Lister-8 og Lister-15,
**)  forklaringen til denne slettes på side Lister-11 og Lister-18
 
  

Publisering

Tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2012 vil foreligge fra trykkeriet i uke 53.
 
 
 
Tolltariffen kan kjøpes for kr 186,- inkl. mva. (+ porto) fra:
Fagbokforlaget, Postboks 6050 Postterminalen, 5892 Bergen,
e-post: ordre@fagbokforlaget.no,
internett: www.fagbokforlaget.no,
telefon 55 38 88 38, telefaks 55 38 88 39.