Gå til innhold

[Utgått]Omregistreringsavgift - Generell dispensasjon ved omregistrering på kjøper etter kjøpsheving og omlevering

Dispensasjon fra omregistreringsavgiften kan på visse vilkår innvilges kjøper, dersom omregistreringen skjer direkte etter heving eller omlevering av et førstegangs registrert kjøretøy.
Stortingets vedtak om omregistreringsavgift § 2 bokstav j, jf. Finansdepartementets forskrift § 6 nr. 8 gir fritak ved registrering på ny eier som følge av heving av et førstegangsregistrert kjøretøy forutsatt at kjøretøyet er tatt tilbake av selger.
 
Utgangspunktet er at omsetning av varer skal belastes med merverdiavgift (mva). Unntaket fra dette er ved omsetning av tidligere registrerte kjøretøy her i landet som skal belastes med omregistreringsavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 6-6 (2). Det er samtidig et grunnleggende prinsipp at det aldri skal betales både mva og omregistreringsavgift for samme transaksjon. Både kjøpsheving og omlevering etter kjøpslovenes bestemmelser vil gi selger grunnlag for å tilbakeføre tidligere innberettet utgående mva.
 
Ved registrering av et kjøretøy første gang i det sentrale motorvognregisteret påløper det ikke omregistreringsavgift, men ved første gangs omsetning av kjøretøyet skal det betales mva. Dersom dette kjøpet heves eller det foretas en omlevering er det av praktiske og administrative grunner ikke mulig å annullere den første registreringen på kjøper i motorvognregisteret, men som følge av restitusjonsoppgjøret ved tilbakeleveringen av kjøretøyet kan selger som nevnt over tilbakeføre tidligere innberettet utgående mva.
 
Det følger av vegtrafikkloven § 15 jf. forskrift om bruk av kjøretøy § 2-2 at kjøretøy skal registreres på eier. Når kjøretøyet er tatt tilbake av selger, er selger eier av kjøretøyet, og kjøretøyet skal registreres på denne.  Denne registreringen medfører i utgangspunktet plikt til å betale omregistreringsavgift, jf. vedtaket § 1, men er fritatt etter bestemmelsen i § 6 nr. 8.
 
Direktoratet presiserte i årsrundskrivet for omregistreringsavgift 2009 at forskriften § 6 nr. 8 retter seg mot selger av et kjøretøy som ikke tidligere har vært registrert i landet, og som i forbindelse med salget blir første gangs registrert i Norge på kjøper. Ved heving av kjøp i slike tilfeller, kan selger søke om fritak for omregistreringsavgift i det kjøretøyet registreres på selger, som da vil være ”ny eier” i motorvognregisteret. Direktoratet legger derfor til grunn at selger i forbindelse med hevingsoppgjøret registrerer kjøretøyet tilbake på seg som rette eier, og derfor følger de regler som er gitt i vegtrafikklovgivningen.
 
Praksis har derimot i lengre tid vært at kjøretøy registreres direkte fra kjøpsheveren til en ny kjøper og at det i denne forbindelse er innvilget avgiftsfritak ved omregistrering direkte på kjøper nummer 2. I mange tilfeller innebærer dette at overdragelsen ikke blir belastet verken med mva eller omregistreringsavgift. Dette er ikke i overensstemmelse med gjeldende rett.
 
Finansdepartementet har uttalt at salg til kjøper nummer 2 etter en kjøpsheving eller omlevering av et førstegangsregistrert kjøretøy skal belastes med mva. Som nevnt over faller denne overdragelsen utenfor forskriftens virkeområde og formål. Konsekvensen av dette er derfor at overdragelsen blir belastet med både mva og omregistreringsavgift.
 
For å forhindre dobbel avgiftsbelegging, har Finansdepartementet på ovennevnte bakgrunn samtykket i at det innvilges dispensasjoner ved omregistrering på kjøper nummer 2 som etterfølger en kjøpsheving eller en omlevering av et førstegangsregistrert kjøretøy, fram til en forskriftsendring er på plass. Direktoratet vil likevel presisere at vilkåret for en slik dispensasjon er at overdragelsen er belastet med mva