Gå til innhold

[Utgått]Kommentarer til Tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2011

Her finner du Toll- og avgiftsdirektoratets omtale av endringene i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2011. I kapittel 6 er det gjordt store endringer slik at man har gått fra 7-streksnivå til 5-streksnivå.
 

1. Tolltariffen med statistisk varefortegnelse

 
Det er foretatt en gjennomgang av frihandelsavtalene og tollsatsene er oppdatert i henhold til disse. Det er også satt inn henvisning til Swaziland (SZ) hvor kodene for Botzwana (BW) og Namibia (NA) er anført da varer fra disse landene skal ha lik behandling . 
 
Det er foretatt enkelte endringer i tolltariffen, herunder: 
 
Posisjon 08.04, posisjonstekst: "guavas, mangos" er endret til "guavaer, mangoer".
Varenummer 08.04.5001: "guavas" er endret til "guavaer".
Varenummer 08.04.5002: "mangos" er endret til "mangoer".
 
Posisjon 23.09, i underposisjonen for fiskefôr er konsentret limvann tilføyd. Underposisjonen skal lyde "---fiskefôr; konsentrert limvann".
Teksten til varenummer 23.09.9030: "til akvariefisk" er endret til "til akvariefisk; konsentrert limvann". Endringene innebærer at konsentrert limvann vil få en entydlig klassifisering uavhengig av bruksområde.
 
Kapittel 71: alle henvisninger til "g" (gram) under mengde i annen enhet er fjernet. Det er etter dette ikke lenger krav om å angi "g" som mengde i annen enhet under kapittel 71.
 
Note 9.C til kapittel 84: "syntetiske steiner" er endret til "syntetiske staver".
 
Posisjon 84.86 og varenummer 84.86.1000: "halvledersteiner" er endret til "halvlederstaver".
 
Posisjon 87.06, posisjonstekst: "kjøretøyer" er endret til "motorkjøretøyer".
 
Her følger en tabell som viser hvilke endringer som er foretatt i nomenklaturen av Tolltariffen, med opplysninger om hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår.
 

Varenummer 2011

Varenummer 2010

Beskrivelse

02.07.3501

02.07.3509

02.07.3500 (utgår) Ny oppdeling for andebryst
03.03.7908 03.03.7909 (videreføres) Vassild er skilt ut fra varenummer 03.03.7909 og gitt eget varenummer

03.03.8001

03.03.8002

03.03.8009

03.03.8000 (utgår) Lever, rogn og melke av henholdsvis lodde og sild har fått egne varenumre
06.01.1003

06.01.1001

06.01.1002

Varenumrene er slått sammen i nytt nummer
06.02.1011

06.02.1010

06.02.1091

06.02.1092

Varenumrene er slått sammen i nytt nummer
06.02.9010

06.02.9020

06.02.9080

Varenumrene er slått sammen i nytt nummer
06.02.9021

06.02.9030

06.02.9041

Varenumrene er slått sammen i nytt nummer
06.02.9022 06.02.9042 Omnummerering
06.02.9023 06.02.9050 Omnummerering
06.02.9031 06.02.9061 Omnummerering
06.02.9032 06.02.9062 Omnummerering
06.02.9039 06.02.9063 Omnummerering
06.02.9043 06.02.9064 Omnummerering, i tillegg er "hibisk" endret til "hawaiirose"
06.02.9044 06.02.9065 Omnummerering
06.02.9049 06.02.9066 Omnummerering
06.02.9051 06.02.9067 Omnummerering, i tillegg er "hibisk" endret til "hawaiirose"
06.02.9059 06.02.9068 Omnummerering
06.02.9060 06.02.9069 Omnummerering
06.02.9091 06.02.9071 Omnummerering
06.02.9099 06.02.9079 Omnummerering
06.03.1120 06.03.1120 (videreføres) Det er tilføyd "også i blandede buketter"
06.03.1210 06.03.1210 Det er tilføyd "og blomsterknopper"

07.03.9003

07.03.9004

07.03.9001 (utgår) Purre er splittet i to varenumre etter dato

07.07.0092

07.07.0093

07.07.0090 (utgår) Andre agurker enn slangeagurker er splittet i to varenumre etter dato

07.09.4021

07.09.4022

07.09.4023

07.09.4020 (utgår) Varenumrene for selleri, unntatt knollselleri, er splittet i tre varenumre etter dato

15.16.1012

15.16.1019

15.16.1011 (utgår) Varenummeret er splittet for å kunne innarbeide tollfrihet direkte i tolltariffen
20.08.9202 20.08.9201 (utgår) Omnummerering samt en mindre endring av varebeskrivelse/vareomfang

73.21.8202

73.21.8208

73.21.8209 (utgår) Det er lagd nytt varenummer for åpne peiser for etanol eller bioetanol

84.18.5007

84.18.5008

84.18.5009 (utgår) Kjølemøbler er splittet i to varenumre etter kapasitet

85.28.5102

85.28.5103

85.28.5104

85.28.5105

85.28.5101 (utgår)

85.28.5109 (utgår)

Monitorer har fått flere oppdelinger etter skjermstørrelse

85.28.5902

85.28.5903

85.28.5904

85.28.5905

85.28.5901 (utgår)

85.28.5909 (utgår)

Monitorer har fått flere oppdelinger etter skjermstørrelse

 

2. Grønt vedlegg

En ny definisjon er innarbeidet (TNS 023). Det er henvist til denne i høyre kolonne i Tolltariffen for de relevante varenumre. I den elektroniske utgaven av Tolltariffen er det lenker i kodene til den aktuelle definisjon.

 

3. Publisering

Ny tolltariff gjeldende fra 1. januar 2011 vil foreligge i uke 52. Tolltariffen kan kjøpes for 186,- inkl. mva (porto kommer i tillegg) fra:

Fagbokforlaget, postboks 6050 postterminalen, 5892 Bergen
e-post: ordre@fagbokforlaget.no
web: www.fagbokforlaget.no
telefon 55 38 88 38, telefaks 55 38 88 39

Tolltariffen kan også kjøpes i bokhandelen.

 

4. Rettelser

Følgende rettelser bes foretas i den trykte utgaven av tolltariffen, i kolonnen "Frihandelsavtaler":

Varenummer 07.03.9003: stryk "EF: 0".

Varenummer 07.07.0092: stryk "EF: 1,60". Sett inn "EF: 11,09".

Varenummer 07.09.4022: stryk "EF: 0".

Varenummer 20.08.9903: stryk "GSP: 23,12".

 

Følgende rettelser bes foretas i den trykte utgaven av tolltariffen, under kapittel 6:

Varenummer 06.04.9101 (juletrær). Skal endres til 06.04.9192.

Varenummer 06.04.9109 (andre). Skal endres til 06.04.9199.

Føy til en strek til underposisjon 0602.909 og varenummer 06.02.9091 og 06.02.9099, som vist nedenfor. Endringen er foretatt av redaksjonelle årsaker.

- - -   ellers:

- - - - gras i ruller eller plater (plen)

- - - - andre 

 

Følgende rettelser bes foretas i den trykte utgaven av tolltariffen, under Statistisk landliste med kode for landnavn:

Stryk "Antillene" (inkl. Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius og søndre St. Martin)". 

Sett inn Bonaire, St. Eustatius og Saba med landkode BQ, valuta: Nederl. Antillegylden, ANG.

Sett inn Curaçao med landkode CW, valuta: Nederl. Antillegylden, ANG.

Sett inn søndre St. Martin med landkode SX, valuta: Nederl. Antillegylden, ANG.

Tilsvarende gjøres under Landliste ordnet alfabetisk etter landkoden.