Gå til innhold

[Utgått]Foreløpig deklarering (FO)

Foreløpig deklarering ved inn- og utførsel av varer skal fra 1. oktober 2010 kun innvilges i samsvar med disse retningslinjer. Tidligere instrukser osv angående foreløpig deklarering ved inn- og utførsel av varer kalles tilbake fra samme dato.
 
Ved inn- og utførsel av varer plikter varemottaker/-avsender som hovedregel å legge fram en fullstendig utfylt tolldeklarasjon jf. tollforskriften §§ 4-20-1(1) og 4-23-1(1). Toll- og avgiftsdirektoratet har med hjemmel i tollforskriften §§ 4-20-1(4) og 4-23-1(2) funnet å kunne gjøre unntak fra hovedregelen for visse typer sendinger.

Foreløpig deklarering ved inn- og utførsel av varer skal fra 1. oktober 2010 kun innvilges i samsvar med disse retningslinjer. Tidligere instrukser osv angående foreløpig deklarering ved inn- og utførsel av varer kalles tilbake fra samme dato.
 
Innførsel
 
Toll- og avgiftsdirektoratet har med hjemmel i tollforskriften § 4-20-1(4) gjort unntak fra hovedregelen i deklarasjonssystemet i de tilfeller der det er vanskelig å legge fram fullstendig utfylt deklarasjon og det er av stor betydning at varen frigjøres i forhold til at det står om liv og helse, krisesituasjoner eller av stor økonomisk betydning. Eksempler på slike forsendelser kan være hasteforsendelser til maskiner som står og implantater til bruk i operasjoner.
 
Begrunnelse
Direktoratet presiserer at det ikke skal være noen rutine å få innvilget Foreløpig deklarasjon, FO. Hver FO er å betrakte som en søknad og skal behandles deretter. Spesielt skal det være en nøye vurdering for høyt beskattede varer og varer som er belagt med restriksjoner så som matvarer, planter osv. Før en eventuell innvilgelse av FO for slike varer, skal det bl a påses at nødvendige tillatelser foreligger.

Deklaranten skal i merknadsrubrikken på den foreløpige deklarasjonen angi hvorfor det er vanskelig å avgi en fullstendig utfylt tolldeklarasjon og hvorfor det er viktig å få utlevert varen. Ubegrunnede foreløpige deklarasjoner vil bli avvist.
 
Vilkår
Følgende vilkår må være oppfylt for å få stilt varene til fri rådighet før en fullstendig utfylt deklarasjon legges fram:  
 
– "Foreløpig deklarering" skal foretas som en FO-deklarasjon i TVINN.
– Den deklarerte mottakeren må ha gyldig tollkreditt.
– Eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter må foreligge
– Varene kan ikke ha vært kjørt direkte til varemottaker og lagret der i medhold av tollforskriften § 4-30-11.
– Følgende rubrikker må fylles ut: 2, 6, 8, 14, 15a, 30, 31, 35, 48 og 49.
– I tillegg skal rubrikk 44, merknadsrubrikken, fylles ut med grunn til at varene ønskes utvert før fullstendig deklarasjon kan avgis og opplysninger om eventuelle tillatelser.
– Den som legger frem en foreløpig deklarasjon skal legge frem en fullstendig utfylt deklarasjon innen ti dager til tollmyndighetene der den foreløpige deklarasjonen ble lagt frem
– En foreløpig deklarasjon skal gjøres opp med en fullstendig utfylt deklarasjon og den fullstendig utfylte deklarasjonen skal ikke omfatte mer enn den foreløpig deklarasjonen. 
– Dersom tollmyndighetene har frigjort varen på grunnlag av en foreløpig deklarasjon, jf. § 4-20-1 fjerde ledd, skal det svares toll etter tollsatsen som gjaldt da varene ble frigjort.  
 
Sanksjoner
Hvis fristen på 10 dager for framleggelse av fullstendig utfylt deklarasjon oversittes, skal ordinære sanksjonsformer benyttes. Dette kan bl a være administrative tillegg, nekte innvilgelse av FO for perioder osv.
 
Lettelser i deklarasjonsplikten ved innførsel av treforedlingsprodukter (skurtømmer, massetrevirke, spon, sagflis, slip, celluloseflis, sagtømmer m.v.).

Med bakgrunn i de spesielle avregningsmetodene som benyttes for bl.a. tømmer, har Toll- og avgiftsdirektoratet funnet å kunne gi ytterligere lettelser for treforedlingsprodukter. Ordningen gir bl. a rom for inntil 30 dagers frist for oppgjør av en foreløpig deklarasjon.
 
Følgende betingelser er satt for ordningen:
 
– Ordningen kan gis etter søknad til regiondirektøren og skal kun innvilges for spesifikke varer.
– "Foreløpig deklarering" skal foretas som en FO-deklarasjon i TVINN.
– Den deklarerte mottakeren må ha gyldig tollkreditt.
– Eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter må foreligge.
– Det skal avgis en foreløpig deklarasjon for hver forsendelse.
– Følgende rubrikker må fylles ut: 2, 6, 8, 14, 15a, 30, 31, 33, 35, 48 og 49.
– Den som legger frem en foreløpig deklarasjon skal legge frem en fullstendig utfylt deklarasjon innen fastsatt antall dager i tillatelsen til tollmyndighetene der den foreløpige deklarasjonen ble lagt frem.
– En foreløpig deklarasjon skal gjøres opp med en fullstendig utfylt deklarasjon og den fullstendig utfylte deklarasjonen skal ikke omfatte mer enn den foreløpig deklarasjonen. Endelige fortollinger for slike sendinger skal alltid gjøres opp kontant.
– Dersom tollmyndighetene har frigjort varen på grunnlag av en foreløpig deklarasjon, jf. § 4-20-1 fjerde ledd, skal det svares toll etter tollsatsen som gjaldt da varene ble frigjort.
 
Utførsel
 
Toll- og avgiftsdirektoratet har med hjemmel i tollforskriften § 4-23-1(2) gjort unntak fra hovedregelen i deklarasjonssystemet når det foreligger forhold som gjør at avsender, eller den som opptrer på hans vegne, mangler nødvendige opplysninger for å kunne foreta en fullstendig deklarering.
 
Søknad
Deklaranten skal i søknaden til regiondirektøren angi hvorfor det er vanskelig å avgi en fullstendig utfylt tolldeklarasjon og hvorfor det er viktig å få utlevert varen. Ubegrunnede søknader vil bli avvist.

Følgende betingelser er satt for ordningen:
 
– Ordningen kan gis etter søknad til regiondirektøren og skal kun innvilges for spesifikke varer.
– Eventuelle tillatelser som kreves fra andre myndigheter må foreligge
– Det skal avgis en foreløpig deklarasjon for hver forsendelse og før utførsel av varene finner sted.
– Følgende rubrikker må fylles ut: 2, 6, 8, 14, 17a, 29, 31, 33, og 35.
– I tillegg skal rubrikk 44, merknadsrubrikken, fylles ut med opplysninger om eventuelle tillatelser.
– Den som legger frem en foreløpig deklarasjon skal legge frem en fullstendig utfylt deklarasjon innen fastsatt antall dager i tillatelsen til tollmyndighetene der den foreløpige deklarasjonen ble lagt frem. En foreløpig deklarasjon skal gjøres opp med en fullstendig utfylt deklarasjon og den fullstendig utfylte deklarasjonen skal ikke omfatte mer enn den foreløpig deklarasjonen.
 
 Lettelser i deklarasjonsplikten ved utførsel av treforedlingsprodukter (skurtømmer, massetrevirke, spon, sagflis, slip, celluloseflis, sagtømmer m.v.) samt olje, gass, fisk og fiskeprodukter.

Det er åpnet for at det for disse produktene kan gis en frist på inntil 30 dager til å avgi en endelig deklarering i TVINN. Ellers gjelder de samme vilkår og betingelser som nevnt under ordinære lettelser i deklarasjonsplikten ved utførsel.