Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - kjøretøy som skal ha avgiften beregnet etter CO2-utslipp

Plikten til å dokumentere CO2-utslipp fremgår av veimyndighetenes regelverk.
Vegdirektoratets forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 49 bygger på EUs regelverk og regulerer hvilke kjøretøy det må legges frem godkjente underlagsdata for, bl.a. CO2-utslipp.
 
Fra og med 1. januar 2008 ble omfanget av plikten i henhold til kapittel 49 til å dokumentere utslipp av CO2 utvidet, fra tidligere å omfatte personbiler (M1) og lette varebiler (N1), til også å omfatte tyngre varebiler (N1) m.fl.
 
Dette innebar at fra 2008 skulle alle N1* kjøretøy oppgi CO2-utslipp ved godkjenning med noen unntak.
 
Fra og med 1. januar 2010 kan kjøretøy som ikke omfattes av veimyndighetenes regelverk om dokumentasjon av drivstofforbruk og CO2 -utslipp, avgiftsberegnes etter CO2-utslipp når utslippet på annen måte er dokumentert overfor veimyndighetene og lagt til grunn ved registreringen.
 
Kravet til å oppgi en verdi for CO2-utslipp er knyttet til teknisk kjøretøygruppe (M og N). Kjøretøykoden vil normalt samsvare med det som er oppgitt i tabellen, men i unntakstilfeller vil dette kunne avvike.  
 

Forhåndsberegning av avgiften

I forbindelse med enkeltgodkjenning (forhåndsgodkjenning) av bruktimporterte kjøretøy vil Statens vegvesen registrere både sylindervolum og CO2 på kjøretøy hvor slik informasjon finnes. Tollvesenet må i henhold til tabellen under avgjøre om kjøretøyet skal avgiftsberegnes med CO2.
 
Bruktimporterte kjøretøy må være godkjent før avgiftsberegningen hos Tollvesenet kan finne sted. CO2-utslippet finner en ved å slå opp i Autosys på oppslagsbilde 66 (godkjenningsregisteret).
 

Følgende kjøretøy plikter ved første gangs registrering i Norge fra 1. januar 2008 å oppgi CO2-utslipp:

Kjøretøygruppe teknisk Kjøretøykode Egenvekt Tillatt totalvekt Dato for første gang registrering
M1

101 (personbil)

2500 kg og mindre 1. januar 2001 eller senere
M1

101 (personbil)

over 2500 kg 1. januar 2002 eller senere
N1

314 (varebil kl.1)

1205 kg og mindre 1. januar 2006 eller senere
N1 315 (varebil kl. 2) 1205 kg og mindre 1. januar 2006 eller senere
N1 314 (varebil kl.1) over 1205 kg 1. januar 2008 eller senere
N1 315 (varebil kl. 2) over 1205 kg 1. januar 2008 eller senere

Ytterligere utvidelse fra 1. januar 2009:

Kjøretøygruppe teknisk Kjøretøykode Egenvekt Tillatt totalvekt Dato for første gang registrering
N1

314 (varebil kl.1)

over 1205 kg 1. januar 2009 eller senere dersom kjøretøyet etappevis er godkjent.
N1 315 (varebil kl. 2) over 1205 kg  1. januar 2009 eller senere dersom kjøretøyet etappevis er godkjent.
Campingbiler, ambulanser, begravelsesbiler og pansrede biler i kjøretøygruppe M1 er ifølge Vegdirektoratet unntatt fra kravene om å oppgi CO2-utslipp, jf. kjøretøyforskriften § 6-3 nr. 3. 
 
I forbindelse med enkeltgodkjenningen hos Statens vegvesen vil teknisk kjøretøygruppe og kjøretøykode bli registrert i Autosys, jf. tabellen over.
 

Endring av motorvogners avgiftsmessig status fra 1. januar 2011 


Når et kjøretøy endrer avgiftsmessig status til personbil, skal kjøretøyet tilfredsstille de tekniske krav til personbil som gjaldt for personbiler da kjøretøyet ble registrert første gang (f. eks. som varebil kl. 2). Dette innebærer blant annet at opplysninger om kjøretøyets CO2-utslipp skal dokumenteres.
 
For kjøretøy som har vært registrert i Norge i minst 3 år, kan slagvolum benyttes som avgiftsgrunnlag i de tilfeller CO2- utslippet ikke er dokumentert ovenfor vegmyndighetene.
 
Dette innebærer at dersom CO2-utslippet er registrert i Autosys, skal dette benyttes ved beregning av engangsavgift, uavhengig av alder på kjøretøyet. Har kjøretøyet vært registrert i Norge i minst 3 år, kan slagvolum benyttes i de tilfeller CO2-utslippet ikke er registrert. Hvis eier likevel ønsker å benytte CO2-utslipp som grunnlag, må dokumentasjon godkjennes av vegmyndighetene og registreres i Autosys, før tollvesenet beregner avgiften. 
 
Det samme prinsippet gjelder også for andre kjøretøygrupper.
 
*N1 (varebil):  Bil for godsbefordring med tillatt totalvekt under 3501 kg. Dette er en teknisk kode som registreres i Autosys.