Gå til innhold

[Utgått]Registrering av varer ved innlegg på tollager og bruk av merknadsjournal

Toll- og avgiftsdirektoratet har registrert ulik praksis mellom regionene i forbindelse med innlegg av varer på tollager og bruk av merknadsjournal.
Spesielt gjelder dette for varer som ankommer i containere. Direktoratet finner det derfor nødvendig med en ny presisering av rutiner som fra nå av skal gjelde for registrering og bruk av merknadsjournal når varer ankommer i containere og lignende.
Registrering

I henhold til tollforskriften § 3-1-17 skal tollagerholder registrere alle varene i tollagerregnskapet. Etter tlf § 4-30-4 skal han føre regnskap over alle varer på tollagret.
I tollagerbevillingen pkt 2a fremkommer at ”ved mottak av varer som skal legges inn på tollagret, skal lagerholder registrere varene under sin lagerbevillingskode.” Videre skal det i henhold til tollforskriften § 4-30-4 tredje ledd meldes fra til tollvesenet dersom det er uoverensstemmelse mellom varer som ankommer og fraktdokumentene.
 
Så vidt vi har erfart forekommer det at lagerholdere mottar containere fra utlandet som skal videresendes til annen lagerholder, uten at containeren åpnes på første lager.

I disse tilfellene blir containeren registrert inn på lageret uten at tollagerholder kjenner innholdet i containeren. Disse containerne blir så forpasset videre til et eller flere tollagre. Det er dermed umulig for første tollagholder å vite om det er uoverensstemmelser mellom fraktdokumenter og varer i containeren.
 
For å unngå slike situasjoner skal følgende prosedyrer følges når containeren eller lignende lastebærer skal videresendes uåpnet fra en tollagerholder til en annen:

Containeren (ikke varene) registreres inn hos første tollagerholder.
Første tollagerholder forpasser den videre i uåpnet stand til den endelige tollagerholder. Endelig tollagerholder er ansvarlig for å registrere varene i containeren på sitt lager og sende inn merknadsjournal etter vanlige rutiner, jfr. pkt. 6 i tollagerbevillingen.
 
Tollagerbevillingen pkt. 6 er derfor nå endret til:

Dersom varer som ankommer tollageret ikke er i overensstemmelse med fraktdokumentene, skal tollagerholderen melde fra skriftlig om dette ved å levere en merknadsjournal til tollmyndighetene innen kl. 12.00 første virkedag etter endt lossing. For varer som ankommer i lastebærere som containere og lignende og som blir overført mellom flere tollagerholdere, skal det leveres merknadsjournal av den tollagerholder som losser varene ut av lastebæreren. Merknadsjournal hvor det ikke forekommer uoverensstemmelser (manko/overtallighet) skal ikke leveres Tollvesenet men kun oppbevares som en del av tollagerregnskapet.
 
---------
 
Ordningen trer i kraft straks
Rundskriv 2000/2658-2 og 2006/03058 utgår.