Gå til innhold

[Utgått]Endringer i det norske GSP-systemet med virkning fra 1. januar 2008

Med virkning fra 1. januar 2008 er det foretatt endringer i det norske GSP-systemet. Det er foretatt endringer i landomfang og varetilbud til det enkelte land i opprinnelsesforskriften, samt at Toll- og avgiftsdirektoratets overvåkningsordning avvikles.

1. Bakgrunn

Den norske ordningen for tollpreferanser for utviklingsland, GSP (Generalized System of Preferences), ble etablert i 1971 og har gjennomgått endringer en rekke ganger i takt med nasjonal/internasjonal utvikling. En interdepartemental arbeidsgruppe ledet av Utenriksdepartementet har foretatt en gjennomgang av dagens GSP-system.

Med bakgrunn i arbeidsgruppens rapport, høringsuttalelser og regjeringsbehandling ble det overfor Stortinget anbefalt endringer i landomfang og varetilbud til enkelte land, endringer i opprinnelsesforskriften, avvikling av Toll- og avgiftsdirektoratets overvåkingsordning samt etablering av en ny forskrift i regi av Landbruks- og matdepartementet.

Utenriksdepartementet har vedtatt at den til enhver tid gjeldende DAC-listen fra OECD, (som er en liste over land som er godkjent som mottakere av offisielle utviklingshjelp) skal legges til grunn for hvilke land som skal omfattes av det norske GSP-systemet.

Finansdepartementet har i brev av hhv 14. og 19. desember 2007 redegjort for de ulike endringene og bedt om at direktoratet iverksetter endringene med virkning fra 1. januar 2008.

 

2. Toll/kvotefrie land (MUL-land)

GSP-systemets særlige ordning for toll- og kvotefri markedsadgang til det norske markedet utvides til å gjelde alle ”lavinntektsland” i henhold til den til enhver tid gjeldende DAC-listen. En forutsetning er imidlertid at land som omfattes har en befolkning under 75 millioner innbyggere.  Dette innebærer at denne ”nulltoll-ordningen”, i tillegg til MUL-land også skal omfatte de tidligere ordinære GSP-landene: Elfenbenskysten, Ghana, Kenya, Kamerun, Republikken Kongo, Zimbabwe og Nicaragua. Videre inkluderes følgende lavinntektsland utenfor Afrika i GSP-systemet og i ”nulltoll-ordningen”: Moldova, Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan, Mongolia, Nord-Korea og Papua Ny-Guinea.

Dette innebærer ikke at GSP-systemet iverksettes umiddelbart for disse landene. Dette vil først skje etter notifikasjon fra det enkelte land; det vil si etter utveksling av stempler og navn på ansvarlige myndigheter mv. Direktoratet vil kunngjøre faktisk iverksetting senere.

Følgende tidligere GSP-land er GSP-systemet allerede iverksatt for: Elfenbenskysten, Ghana, Kenya, Kamerun, Zimbabwe Nicaragua og Mongolia. Disse får nå toll- og kvotefri markedsadgang til Norge.

 

3. Nye ordinære GSP-land
Noen nye land blir inkludert i det norske GSP-systemet.  Det er følgende land: Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Turkmenistan og Ukraina.  Dette innebærer at disse landene skal omfattes av tollpreferanseordningen for ordinære GSP-land. Dette innebærer ikke at GSP-systemet iverksettes nå for disse landene. Dette skjer først etter notifikasjon fra det enkelte land, det vil si utveksling av stempler og navn på ansvarlige myndigheter mv. 

Toll- og avgiftsdirektoratet vil forløpende informere når GSP-systemet iverksettes for de forskjellige landene.

 

4. Land som ikke lenger er omfattet av GSP-systemet
Det er bestemt at enkelte ”mer utviklede land” samt ”kolonier” skal tas ut av GSP-systemet. Følgende land fjernes: Hong Kong Kina, Macao Kina, Bahamas, Brunei-Darussalam, Kuwait, Bahrain, Qatar og De Forente arabiske emirater, Gibraltar, (UK), Bermuda-øyene (UK), Falklandsøyene (UK), Caymanøyene (UK), Britiske Jomfruøyer, Pitcairn (UK), Nederlandske antiller, Nykaledonia (Fr.), Fransk Polynesia, Australøyene og fransk Antarktis (Fr.), Christmas Islands (Aus), Cocos-øyene (Aus), Norfolkøya (Aus), Heard-øya og McDonald-øyene (Aus), Midwayøyene (USA), Johnston og Sand-øyene (USA), Wake-øyene (USA) Amerikanske Jomfruøyer, Karolinene (USA), Marianene (USA), Samoa-øyene (USA), Guam (USA).

En egen overgangsordning etableres for følgende landene i Gulf Cooperation Council: Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, De forente arabiske Emirater. Det forventes at det inngås en handelsavtale mellom EFTA-landene og GCC i løpet av 2008 som etter iverksettingen vil innebære avvikling av GSP-ordningen.

De land som ikke lenger skal gis GSP-behandling gis en overgangsperiode på tre måneder, slik at ordningen faktisk avvikles for dem per 1. april 2008.

 

5. Tollreduksjon for visse landbruksvarer
GSP-systemets ordning med 10 % tollreduksjon innenfor WTOs minsteadgangskvoter for visse landbruksvarer oppført i Liste 4 til direktoratets GSP-kunngjøring, økes til 30 % tollreduksjon. Dette innebærer at enkelte varenummer oppført i Liste 4 også tas inn i en ny liste benevnt Liste 4 b (dvs at de ligger to steder, både Liste 4 og Liste 4b). Varer innenfor minste adgangs-kvoter gitt av Statens landbruksforvaltning oppført i Liste 4 b vil oppnå 30 % tollreduksjon. For de som ikke har fått kvote fra Statens landbruksforvaltning og som importerer fra et GSP-land, vil tollreduksjonen, som tidligere, fortsatt være  10 %. 

 

6. Endring i overvåkningsordningen
Toll- og avgiftsdirektoratets overvåkingsordning av visse sensitive landbruksvarer med automatisk lisensiering, som anført som liste 6 a under det norske GSP systemet, oppheves med virkning fra 1. januar 2008. Overvåkingen av sensitive landbruksvarer overtas av landbruksmyndighetene ved at det gis en ny forskrift fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) om overvåking av importen av landbruksvarer.

Dette innbærer at importører av visse sensitive landbruksvarer ikke lenger behøver å søke Toll- og avgiftsdirektoratet om listens for import av de aktuelle landbruksvarene oppført i nevnte Liste 6 a. Denne listen utgår og fjernes fra GSP-systemet fra nevnte dato.

 

7. Endring i opprinnelsesreglene
Finansdepartementet har foretatt følgende endringer i GSP-opprinnelsesforskriften (FOR-1998-02-20 nr 158):

§ 1 nr. 5 skal lyde som følger: tollverdi: verdien av varer fastsatt på grunnlag av de forskrifter som Finansdepartementet har gitt i samsvar med bestemmelsene i Avtalen om gjennomføring av artikkel VII i Generalavtalen om tolltariffer og handel (WTO-avtalen om tollverdi).

§ 2 tredje ledd første punktum skal lyde som følger: Finansdepartementet kan iversette en ordning der produkter som har opprinnelse i Det Europeiske Fellesskap eller Sveits og som eksporteres til et GSP-land, skal anses å ha opprinnelse i GSP-området, såfremt produktene blir bearbeidet eller foredlet der ut over de bearbeidingsprosesser som fremgår av § 5.

§ 6 første ledd skal lyde som følger: Finansdepartementet kan samtykke i at land tilhørende samme regionale sammenslutning innrømmes unntak fra reglene i § 2 etter bestemmelsene nedenfor.

§ 11 første ledd første punktum skal lyde som følger: Finansdepartementet kan gjøre unntak fra opprinnelsesreglene i denne forskrift til fordel for de minst utviklede GSP-land når utviklingen av eksisterende industri eller etablering av ny industri i vedkommende land tilsier dette.

§ 16 første ledd nr. 2 skal lyde som følger: en fakturaerklæring utferdiget av eksportøren i et GSP-land i samsvar med bestemmelsene i § 22, forutsatt at verdien av opprinnelsesproduktene i sendingen ikke overstiger NOK 100 000.

§ 22 første ledd nr. 2 skal lyde som følger: enhver eksportør i et GSP-land eller Norge for sendinger bestående av en eller flere kolli inneholdende opprinnelsesprodukter hvis verdi ikke overstiger NOK 100 000.

§ 27 annet punktum skal lyde som følger: Den samlede verdi av varene må ikke overstige NOK 4 000 for småsendinger eller NOK 10 000 for varer som utgjør del av den reisendes personlige bagasje.

 

8. Generelt
Endringene vil bli inntatt i tollvesenets TVINN-system. Ytterligere informasjon om GSP systemet vil bli tilgjengelig på internett under området ”frihandelsavtaler”.

Endringene iverksettes per 1. januar 2008.