Gå til innhold

[Utgått]Endringer i frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Singapore

På møte i Blandet komité mellom EFTA-landene og Singapore den 14. mars 2007 ble det vedtatt enkelte endringer i avtalen. Endringene iverksettes fra 1. august 2007.
Det vises til Toll- og avgiftsdirektoratets iverksetting av de tollmessige sider av frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Singapore per 1. januar 2003; se rundskriv/Særmelding datert 13. januar 2003 (sak 01/3897).
 
Endringene er som følger:

I. Vedlegg I til avtalen - Opprinnelsesreglene  
Artikkel 1 (c) – Definisjoner
Artikkel 1 (c) definerer ”kompetente myndigheter” i Singapore. Endringen er en presisering for å klargjøre at det er tollmyndighetene i Singapore som er kompetent myndighet. 
 
Ordlyden skal være: “med kompetent myndighet i Singapore” menes tollmyndighetene i Singapore

Artikkel 14 – Direkte transport
Endringene i denne bestemmelsen er gjort for å tilpasse regelverket bedre til dagens transport- og logistikkmønstre med sentrallagre i ikke-avtaleland som leverer til flere land og regioner. Den nye artikkel 14 gir mulighet til å splitte forsendelser under transport gjennom et tredjeland uten at varene mister sin opprinnelsesstatus, forutsatt at varene hele tiden har vært under tollvesenets kontroll i transittlandet.
 
Ordlyden i Artikkel 14 skal være som følger:
 
”Direkte transport
1. Den preferansetollbehandling som følger av denne avtalen gjelder bare for produkter som oppfyller vilkårene i dette vedlegg og som er transportert direkte mellom en EFTA-stat og Singapore. Produktene kan imidlertid transporteres gjennom territoriet til ikke-avtaleparter, forutsatt at de ikke gjennomgår annen behandling enn lossing, lasting, oppdeling av forsendelser eller annen behandling med sikte på å bevare dem i god tilstand. Produktene må forbli under tollvesenets kontroll under hele det tidsrom de befinner seg i transittlandet.
 
2. Importøren skal på forespørsel kunne fremlegge for tollmyndighetene i importlandet nødvendige bevis for at vilkårene i nr. 1 er oppfylt, slik som transportdokumenter som dekker forsendelsen fra eksportlandet gjennom transittlandet eller andre fyllestgjørende dokumenter.

 
3. Ved anvendelse av nr. 1, kan opprinnelsesprodukter transporteres gjennom rørledning gjennom andre territorier enn de som tilhører en EFTA-stat eller Singapore.”

 
Artikkel 15 – Utstillinger
Artikkelen bortfaller (utgår), da den nye artikkel 14 anses også å dekke forhold relatert til utstillinger i ikke-avtaleland. (De øvrige artikler endrer ikke nummerrekkefølge)

 
Vedlegg I, Tillegg 1
Anmerkning 4, punkt 4.2, skal endres til følgende:
“Uttrykket "naturfibrer" omfatter tagl under posisjon 05.11, silke under posisjon 50.02 og 50.03 og likeledes ullfibrene, fine eller grove dyrehår under posisjonene 51.01 til 51.05, bomullsfibrene under posisjonene 52.01 til 52.03 og de andre vegetabilske fibrene under posisjon 53.01 til 53.05.”

I Vedlegg I, Tillegg 2 gjøres følgende endringer i varebeskrivelser og prosessregler:
 
a. HS posisjon 32.03 og den tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal erstattes med følgende:
 
ex 32.03   Pigmenter av vegetabilsk opprinnelse for farging av egg og kylling på basis av blomster og chili oleoresiner  Fremstilling fra oleoresiner Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
       
 
   
b. HS posisjon 39.01 og den tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal erstattes med følgende:
 
39.01  
Polymerer av etylen, i ubearbeidde former:
 
-addisjonshomopoly-merisasjonsprodukter hvor en enkelmonomer utgjør mer enn 99 vektprosent av hele polymerinnholdet
 
 
- andre  

 

Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk (5)

 
 
 
Fremstilling hvor alle anvendte materialer klassifiseres under annet kapittel enn kapittel 39. Imidlertid kan materialer som klassifiseres under kapittel 39 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 20 % av ferdigvarens pris fra fabrikk (5)  

 

 

 

 

Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk

 
 
c. HS posisjoner 39.16 til 39.21 og den tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal erstattes med følgende:
 
39.16 til 39.21 
Halvfabrikater og varer av plast; unntatt posisjonene ex 39.16, ex 39.17, ex 39.20 og ex 39.21, for hvilke etterfølgende regler gjelder: 
 
- flate produkter, videre bearbeidd enn bare overflatebehandlet eller tilskåret i annen enn kvadratisk eller rektangulær form; andre produkter, videre bearbeidd enn bare overflatebehandlet 
 
 
 
 
 
- andre

 

 

Fremstilling hvor alle anvendte materialer klassifiseres under annet kapittel enn kapittel 39. Imidlertid kan materialer som klassifiseres under kapittel 39 anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk


Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk

 

 

Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk


 
d. HS posisjon ex 48.11 og den tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal erstattes med følgende:
 
ex 48.11  
Papir eller papp, linjert eller rutet; unntatt:
 
 
Gulvbelegg
Fremstilling fra materialer til produksjon av papir under kapittel 47
 
 
Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon 
 
 
 
e. HS posisjon ex 48.23 og den tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal erstattes med følgende:
 
ex 48.23  
Annet papir og annen papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, tilsskåret til bestemt størrelse eller form; unntatt:
 
 
Gulvbelegg  
Fremstilling fra materialer til produksjon av papir under kapittel 47

 
Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon 
 
 
 
 

f. HS posisjon 65.03 og den tilhørende varebeskrivelse og listeregel skal erstattes med følgende:
ex 65.04 til ex 65.06   Hatter og andre hodeplagg av filt, fremstilt av de hatteemner som hører under posisjon 65.01, også fôrede eller garnerte Fremstilling fra garn eller tekstilfibrer (9)  
 

g. HS posisjon 78.06 og den tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal erstattes med følgende:
78.06  
Andre varer av bly; unntatt:

 
 
Stenger, profiler, tråd, rør og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av bly  
Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
 
 
Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter posisjon, og
- verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk    
 
 
 
h. HS posisjon 79.07 og den tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal erstattes med følgende:
79.07  
Andre varer av sink; unntatt:

Rør og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av sink  Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter posisjon, og
- verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk   
 
 

i. HS posisjon 80.07 og den tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal erstattes med følgende:
8007  Andre varer av tinn; unntatt:

 
Plater, bånd og folier, rør og rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer), av tinn  
 Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
 
 Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter posisjon, og
- verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk  
 
 

j. HS posisjon 85.08 til 85.09 og tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal erstattes med følgende:
85.08 til 85.09   

Elektromekaniske husholdningsapparater og -maskiner sammenbygd med elektrisk motor, støvsugere; deler dertil:
       
- elektromekaniske husholdningsapparater og -maskiner sammenbygd med elektrisk motor

 

- deler dertil 

 

 

Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjon 85.01

Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjon 85.48    

 

 

Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk.   

 
Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
 
 
k. HS posisjon 85.28 og den tilhørende varebeskrivelse og listereglene skal erstattes med følgende:
85.28   Monitorer og projektorer, uten innebygd fjernsynsmottaker; fjernsynsmottakere, også med innebygde radiomottakere for kringkasting eller med apparater for opptak eller gjengivelse av lyd eller videosignaler
Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan trykte kretskort fra posisjon 85.29 ikke anvendes,
 
eller
 
Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjon 85.40 
Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
 
 
l. HS posisjon ex 85.36 og den tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal erstattes med følgende:
ex 85.36  
Forbindelsesdeler for optiske fibrer, optiske fiberbunter eller optiske fiberkabler
 
- av keramisk materiale
 
 
 
- av kobber
 
 
 
 
 
 
- av andre materialer  
 

 

 

Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon

Fremstilling hvor:
- alle anvendte materialer skifter posisjon, og
- verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
 
Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon 
 

 

 

 

 

 

 

Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk

 
 
m. HS posisjon 86.08 og den tilhørende varebeskrivelse og listeregel skal erstattes med følgende:
 
 
86.08   Stasjonært materiell for jernbaner eller sporveger; mekanisk (herunder elektromekanisk) signal , sikkerhets  eller trafikkreguleringsutstyr for jernbaner, sporveger, veger, gater, elver, kanaler, parkeringsplasser, havneanlegg eller flyplasser; deler til ovennevnte materiell og utstyr   Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 
  
 

 
n. HS posisjon 90.06, ex 90.09, ex 90.15 og 90.18 og tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal erstattes med følgende:
90.06
Fotoapparater (unntatt filmopptakere); lynlysapparater og lynlyspærer til fotografisk bruk, unntatt lysstofflamper som hører under posisjon 85.39:
 
- fotoapparater for øyeblikksfilm, andre kameraer for rullefilm med bredde under 35 mm, andre kameraer for rullefilm med bredde på 35 mm 
 
 
- deler til fotoapparater for øyeblikksfilm, andre kameraer for rullefilm med bredde under 35 mm, andre kameraer for rullefilm med bredde på 35 mm
 
 
- andre
 
 
 
 
 
Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjonene 90.02 og 90.33 

 
Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon, unntatt materialer fra posisjonene 90.01, 90.02 og 90.33 

Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk

 

 

Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk

 

ex 90.15
Teodolitter og tachymetre (tacheometre), nivelleringsinstrumenter Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon. Imidlertid kan materialer som ikke skifter posisjon anvendes dersom deres verdi ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk     
90.18
Instrumenter og apparater til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk, her¬under scintigrafer, andre elektromedisinske apparater og instrumenter for synsprøving:
 
 
 
- tannlegestoler med innebygd tannlegeutstyr eller spyttefontener
 
 
 
 
 
 
- andre 

 

 

 

Fremstilling fra materialer fra enhver posisjon, herunder andre materialer fra posisjon 90.18 

 
 
 
Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
  

 

 

 

Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk

 
 

o. HS posisjon 91.05, 91.09, 91.10, 91.11, 91.12 and 91.13 og tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal erstattes med følgende:
 
91.05
Andre ur

Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk

 
91.09
Andre komplette og sammensatte urverk Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk  
91.10
Komplette urverk, usammensatte eller delvis sammensatte (urverksett); ukomplette urverk, sammensatte; råurverk    Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk  
91.11
Urkasser og deler dertil
 Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk  
91.12
Andre urkasser og liknende kasser til andre varer som hører under dette kapittel, samt deler dertil    Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk  
91.13
Urarmbånd og deler dertil   Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk  
    
    
p. HS posisjon 95.03 og den tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal erstattes med følgende:
 
ex 95.03   Leketøy, andre enn leketøyskjøretøyer; dukkevogner; dukker; annet leketøy; miniatyrmodeller og liknende modeller til hobbybruk, også mekaniske; puslespill, alle slags   Fremstilling hvor alle anvendte materialer skifter posisjon
Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk
  
q. Følgende HS posisjoner og tilhørende varebeskrivelse og listeregler skal slettes fra Tillegg 2 til Vedlegg I: 15.04, 32.04 til 32.06, 88.05, samt ex 90.09.
 
 
r. Produktbeskrivelsen og reglene [kolonne(3)/(4)] tilhørende HS posisjonene 30.03 og 30.04 “- ellers”, samt HS posisjon ex 31.05 skal slettes.
 
 
s. I kolonne 1 til HS “ex kapittel 31” og den tilhørende varebeskrivelse i kolonne 2 “Gjødsel, unntatt:”, endres teksten til hhv “Kapittel 31” og “Gjødsel”.
 

I Vedlegg I, Tillegg 3 gjøres i den tilhørende varelisten følgende endringer:
a. HS kode 8485.90.000 skal erstattes med ex 8487.90;
 
b. HS kode 8519.99.100 skal erstattes med 8519.81;
 
c. HS kode 8519.99.900 skal erstattes med ex 8519.81 og ex 8519.89;
 
d. HS kode 8520.39.000 skal erstattes med ex 8519.81;
 
e. HS kode 8520.90.000 skal erstattes med ex 8519.89;
 
f. HS kode 8523.20.100 skal erstattes med ex 8523.29;
 
g. HS kode 8523.30.000 skal erstattes med 8523.21;
 
h. HS kode 8523.90.900 skal erstattes med ex 8523.40, ex 8523.51, ex 8523.59 og ex 8523.80;
 
i. HS kode 8527.39.000 skal erstattes med 8527.99.

 
Vedlegg I, Tillegg 2 – Prosessregler for kapittel 62 og 63
Ved en inkurie er det i det tidligere rundskrivet av 13. januar 2003, i Tillegg 2 til Vedlegg I, listen over bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer for at det fremstilte produkt kan oppnå opprinnelsesstatus, ikke blitt oppført hvilken bearbeiding eller foredling som kreves for varer klassifisert under kapittel 62 og 63.
 
Nedenfor følger de krav til bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer som gir opprinnelsesstatus for varer under kapittel 62 og 63. Reglene bes tilføyd i rundskrivet på rett sted:
 
Posisjon i tolltariffen (HS) 
Varebeskrivelse 
Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer
som gir opprinnelsesstatus
 

kapittel 62 

 

kapittel 63 

Klær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje  

 

Andre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler; unntatt: 

Fremstilling hvor alle materialer skifter kapittel, forutsatt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 
 
 
 
Fremstilling hvor alle materialer skifter kapittel, forutsatt at verdien av anvendt ikke-opprinnelsesvevnad ikke overstiger 50 % av ferdigvarens pris fra fabrikk 
 
 

 

II. Vedlegg III til avtalen – Bearbeidede landbruksprodukter
 
Bearbeidede landbruksprodukter – Vedlegg III til avtalen.
Bestemmelser om ”bearbeidede landbruksprodukter er inntatt i hhv Vedlegg 1, 2 og 3 til iverksettingsrundskrivet av 13. januar 2003 vedrørende frihandelsavtalen EFTA-Singapore. De nevnte tre vedleggene til rundskrivet, erstattes av følgende:
 
Vedlegg 1 til rundskriv av 13. januar 2003 (iverksetting EFTA-Singapore avtalen)(vedlegg 2 og 3 til tidligere rundskriv utgår).
 
Bearbeidede landbruksprodukter (vedlegg III til frihandelsavtalen)
vist til i  Avtalens artikkel 6, pkt. 1 (B)
 
Artikkel 1
1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de landbruksråvarer som inngår i produkter som det vises til i artikkel 2 i dette vedlegget, er denne avtale ikke til hinder for:
(a)  at det ved innførsel blir pålagt en fast tollsats;
 
(b) at det anvendes tiltak ved utførselen.
 
2. Den faste tollsatsen som innkreves ved import skal være basert på, men ikke overskride forskjellen mellom pris innenlands og prisen på verdensmarkedet for de landbruksråvarer som inngår i de berørte produkter.

 
Artikkel 2
Under henvisning til de tiltak som fremgår av artikkel 1 i dette vedlegget, skal Island, Liechtenstein, Sveits og Norge, basert på gjennomganger etter forespørsel fra enhver avtalepart, gi produkter som er oppført i tabellen til dette vedlegget med opprinnelse i Singapore, en behandling som ikke er mindre gunstig enn den som tilstås enhver annen stat. (Norge skal også innrømme tilsvarende behandling for visse produkter, oppført i Vedlegg V, som angitt i vedlegget).  
 
Artikkel 3
For produkter oppført i tabellen til dette vedlegget, med opprinnelse i en EFTA-stat, skal Singapore avskaffe alle innførselstollsatser.
 
 
Artikkel 4
1. EFTA-statene skal underrette Singapore og Singapore skal underrette EFTA-statene på et tidlig tidspunkt, senest før ikrafttredelse, om alle tiltak som blir iverksatt i henhold til artikkel 1 i dette vedlegget.

2. EFTA skal underrette Singapore og Singapore skal underrette EFTA om endringer i de vilkår statene tilstår Det europeiske fellesskap.

 
Artikkel 5
EFTA statene og Singapore skal periodisk gjennomgå utviklingen av handel med produkter som omfattes av dette vedlegg. EFTA-statene og Singapore skal, i lys av disse gjennomganger, statenes tilknytning til Det Europeiske fellesskap og ordninger i WTO, ta stilling til eventuelle endringer i produktomfanget i dette vedlegg, samt til en eventuell utvikling av tiltakene iverksatt i henhold til artikkel 1 til dette vedlegget.

 
Tabell til Vedlegg III
HS nr.  Varebeskrivelse
ex 04.03  Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet søtningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao.                 
 ex 10  - yoghurt:
  -- med innhold av smaksstoff, eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao
ex 90  - annen:
  -- med innhold av smaksstoff, eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao
05.01 Menneskehår, ubearbeidd, også vasket eller avfettet; avfall av menneskehår. 
05.02 Bust av svin eller villsvin; grevlinghår og annet hår til børstebinderarbeider; avfall av slik bust eller hår.
05.05 Skinn og andre deler av fugler, med påsittende fjær eller dun, fjær og deler av fjær (også med klipte kanter)samt dun, ubearbeidd eller bare renset, desinfisert eller konservert; pulver og avfall av fjær eller av deler av fjær. 
05.07  Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og bardefrynser, horn, gevirer, hover, klover, negler, klør og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; pulver og avfall derav.
05.08  Koraller og liknende, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd; skall av bløtdyr, krepsdyr eller pigghuder og ryggskall av blekksprut, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret, pulver og avfall derav.
 
05.10  Ambra, bevergjel, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørket; kjertler og andre animalske produkter som brukes til fremstilling av farmasøytiske preparater, ferske, kjølte, fryste eller midlertidig konserverte på annen måte.
ex 05.11  Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde.  
  -- andre:
  --- tagl og avfall, også i plater, med eller uten støttemateriale
  --- svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse
ex 07.10  Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste. 
        
.40  - sukkermais
ex 07.11 Grønnsaker, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand.   
ex 90  - andre grønnsaker; grønnsakblandinger:
  -- sukkermais
09.01  Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold.
09.02  Te, også tilsatt smaksstoffer
ex 13.02  Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og annet planteslim samt andre fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer.
  - vegetabilske safter og ekstrakter:
.12  -- av lakrisrot
.13 -- av humle    
ex 19  -- andre: 
  --- innbyrdes blandinger av vegetabilske ekstrakter, av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer eller næringsmidler
   --- vegetabilske safter og ekstrakter av pyrethrum eller planterøtter som inneholder rotenon 
  --- medisinske, andre enn innbyrdes blandinger av vegetabilske ekstrakter, av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer eller næringsmidler eller vaniljeoleoresiner
.20  - pektinstoffer, pektinater og pektater
  - planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer:
.31 -- agar-agar
.32  -- planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av johannesbrød, av frø av johannesbrød eller av guarfrø
.39  -- ellers
14.01  Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til kurvmakerarbeider og andre flettearbeider (f.eks. bambus, spanskrør, siv, rør, vidjer, raffiafiber, renset, bleiket eller farget halm, samt lindebark).
14.04  Vegetabilske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
ex 15.16  Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde.   
ex 20  - vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner: 
  -- hydrogenert ricinusolje (kastorolje) såkalt “opalvoks”
 ex 15.17  Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer og oljer som hører under dette kapittel, unntatt spiselige fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, som hører under posisjon 15.16.
ex 10  - margarin, unntatt flytende margarin:
 
-- som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent melkefett 
ex 90  - ellers: 
  -- som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent melkefett 
  -- spiselige blandinger eller produkter av det slag som benyttes som formslippmiddel
15.18  Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16; uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 
ex 00  linoxyn
15.20 Glyserol, rå; glyserolvann og glyserollut.
15.21  Vegetabilsk voks (unntatt triglyserider), bivoks, annen insektvoks og spermasett (hvalrav), også raffinert eller farget.
15.22  Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks.
ex 17.02  Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamell.
.50  - kjemisk ren fruktose
ex 90  - ellers, herunder invertsukker og andre sukker og sukkersirupsblandinger som i tørr tilstand inneholder 50 vektprosent fruktose:
  -- kjemisk ren maltose
17.04  Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao.
18.03  Kakaomasse, også avfettet.
18.04  Kakaosmør, -fett og -olje.
18.05  Kakaopulver, uten tilsetning av sukker eller annet søtningsstoff.
18.06  Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.
19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, gryn, stivelse eller maltekstrakt, som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; næringsmidler av varer som hører under posisjonene 04.01 - 04.04, og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
 ex 19.02  Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på annen måte, f.eks. spagetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt.
 
- ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte:
.11  -- med innhold av egg
.19  -- ellers  
 ex 20  - fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte:
  -- ellers, andre enn produkter fylt med mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, flesk eller slakteavfall, eller blandinger derav
.30  - annen pasta
.40  - couscous
19.03  Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak, gryn, perler eller liknende.
19.04 Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter (f.eks. "corn flakes"); korn (unntatt mais) i form av kjerner eller flak eller annet bearbeidd korn (unntatt mel og gryn), forkokt eller tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
19.05
Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater, rispapir og liknende varer.
 ex 20.01 
Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte med eddik eller eddiksyre.   
ex 90  - andre:
  -- sukkermais (Zea mays var. saccharata); palmehjerter; jamsrøtter, søtpoteter og liknende spiselige plantedeler, inneholdende minst 5 vektprosent stivelse
ex 20.02  Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre.
.90  - annet
ex 20.04  Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.
ex 10   - poteter:
 
-- i form av mel eller flak   
ex 90  - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger:
   -- sukkermais (Zea mays var. saccharata)
ex 20.05  Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.  
ex 20  - poteter:   
  -- i form av mel eller flak
.80  - sukkermais (Zea mays var. saccharata)
ex 20.06  Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, glasserte eller på liknende måte tilberedte med sukker.
ex 00   - sukkermais (Zea mays var. saccharata)
20.07
Syltetøy, fruktgele, marmelade samt puré og pasta av frukter eller nøtter, fremstilt ved koking eller annen varmebehandling, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.
ex  20.08  Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. 
  - nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også innbyrdes blandede:   
ex 11  -- jordnøtter:
  --- peanøttsmør
  --- jordnøtter, ristede
  - ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under underposisjon 2008.19:      
 .91  -- palmehjerter  
 ex 99  -- annet:
  --- mais, unntatt sukkermais (Zea mays var. saccharata)
21.01  Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe, te eller maté; brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav.
21.02
Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer (unntatt vaksiner som hører under posisjon 30.02); tilberedt bakepulver.
21.03 Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; sennepsmel og tilberedt sennep.
21.04 
Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler.
21.05  Spise-is, også med innhold av kakao.
ex 21.06  Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
       
.10  - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser   
ex 90  - andre: 
  -- andre enn sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
22.01  Vann, herunder naturlig eller kunstig mineralvann og karbonisert vann, ikke tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer; is og snø.
22.02  Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 20.09.
22.03  Øl fremstilt av malt.
22.05  Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer.
ex 22.07  Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol. %; etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke.
 .20  - etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke
 22.08  Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol. %; likør og annet brennevin.

      22.09 Eddik samt eddikerstatninger fremstilt av eddiksyre.
_______________

III. Vedlegg IV til avtalen - Fisk og andre marine produkter.
I Vedlegg 4 til iverksettingsrundskrivet av 13. januar 2003 (vareomfang – fisk) vedrørende frihandelsavtalen EFTA-Singapore, skal følgende varer inkluderes i henholdsvis Tabell 1 og 2:
 
 
Tabell 1:
Posisjons nr.  H.S.nummer Varebeskrivelse
ex 05.11     Animalske produkter, ikke nevnt eller inn¬befattet annet sted; døde dyr av de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde.
  ex 0511.91 

-andre:

--produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann; døde dyr av de slag som hører under kapittel 3


    
Tabell 2:
 
 ex 0511.91  Fôrstoffer til produksjonsdyr   

 
IV. Vedlegg V til avtalen – Varer som ikke er dekket av avtalens artikkel 8.
Vedlegg V til avtalen omfatter varer som er unntatt fra avtalens artikkel 8, hvilket innebærer at de ikke skal gjøres gjenstand for tollavtrapping. Det er foretatt enkelte endringer i dette vedlegget hvor det fra norsk side er tilføyd følgende varer:
 
Posisjons nr   Varebeskrivelse
35.01    Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim.
35.02    Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent myseproteiner, beregnet av tørrstoffet), albuminater og andre albuminderivater.
    -eggalbumin:
  3502.11  --tørket
  3502.19 --   andre
  3502.20  - melkealbumin, herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner 
  3502.90 - andre
35.05    Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. pregelatinert eller forestret stivelse); lim på basis av stivelse, dekstrin eller annen modifisert stivelse:
  3505.10  - dekstrin og annen modifisert stivelse
38.23    Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering; industrielle fettalkoholer:
    - industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering:
  ex 3823.11  --    stearinsyre, til dyrefôr
  ex 3823.12  -- oleinsyre, til dyrefôr
  ex 3823.13  --  talloljefettsyrer, til dyrefôr
  ex 3823.19  -- andre, til dyrefôr
  ex 3823.70  -  industrielle fettalkoholer, til dyrefôr
 
 

_______________
 
For varer omfattet av dette vedlegget vil imidlertid Norge tilstå samme behandling som varer omfattet av Vedlegg III til avtalen - ”bearbeidde landbruksprodukter” (RÅK-varer).
  
_______________