Gå til innhold

[Utgått]Utvidelse av EU med to nye medlemsland

EU utvides fra 1. januar 2007 med 2 nye medlemsland (Bulgaria og Romania). Dette vil ha virkninger for EFTAs frihandelsavtaler, EØS-avtalen og Norge/EF-avtalen.
1. Innledning
 
Med virkning fra 1. januar 2007 utvides Den europeiske union (EU) med de to nye medlemslandene - Bulgaria og Romania. Antall EU-medlemmer øker dermed fra 25 til 27. Denne utvidelsen får virkning på EFTAs og Norges forhold til EU (EF) og de to nye medlemslandene.
 
De to nye medlemslandene har før tiltredelsen til EU individuelle frihandelsavtaler med EFTA-landene. Disse avtalene opphører per 1. januar 2007. På bakgrunn av meldinger fra hhv Utenriksdepartementet og Finansdepartementet, er endringene i de nye medlemslandenes forhold til Norge/EFTA nærmere beskrevet nedenfor.
 
EU vil fra 1. januar 2007 bestå av følgende land:
Belgia, Danmark, Tyskland, Hellas, Spania, Frankrike, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Østerrike, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannia, Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenia, Slovakia, Republikken Kypros, Malta, Bulgaria og Romania.
 
Med mindre det er spesielt nevnt, vil endringene gjelde både ved innførsel til - og utførsel fra - Norge.

2. EFTAs frihandelsavtaler, EØS-avtalen og EF/Norge-avtalen
 
EFTA-avtalene
Det er klart at EFTAs frihandelsavtaler med henholdsvis Bulgaria og Romania som har vært virksomme siden 1. juli 1993, opphører per 1. januar 2007. Det legale grunnlaget for preferansetollbehandling på basis av disse EFTA-avtalene, faller dermed bort fra 1. januar 2007. Tilsvarende gjelder de tilknyttede bilaterale landbruksavtalene inngått mellom Norge og disse to landene.
 
EØS-avtalen
På grunn av at forhandlinger og formelle prosedyrer ennå ikke er sluttført/gjennomført mellom EU og EFTA-landene, er det per dd klart at de to nye EU-landene ikke blir EØS-medlemmer fra 1. januar 2007.
Dette betyr at fra denne dato vil ikke hele EU være med i EØS. Det er imidlertid antatt at EØS utvidelsen med Bulgaria og Romania formelt vil kunne tre i kraft i løpet av 1. kvartal 2007.
 
EF/Norge-avtalen
Preferansetollbehandling i samhandel mellom Norge og hhv Bulgaria/Romania vil fra 1. januar 2007 og i en overgangsperiode inntil EØS-avtalen er på plass, kunne innrømmes i henhold til den bilaterale frihandelsavtalen Norge/EF (fra 1973 med senere endringer). Denne avtalen er en del av EFs tredjelandsregelverk som Bulgaria og Romania automatisk tiltrer per 1. januar 2007.

2.1. Vareomfang
Vareomfanget i EF/Norge-avtalen vil inntil videre gjelde for de nye medlemslandene – Bulgaria og Romania. Således kommer tollpreferansene gitt i bilaterale avtaler om handel med fisk og fiskeprodukter eller landbruksprodukter mellom Norge og EF til anvendelse ved handel med varer omfattet av disse avtalene.

2.2. Opprinnelsesreglene
Grunnlaget for utstedelse av opprinnelsesbevis for preferansehandel mellom Norge og de nye medlemslandene, blir fra 1. januar 2007 EF/Norge-avtalens opprinnelsesregler. Opprinnelsesreglene er inntatt i protokoll nr. 3 til frihandelsavtalen Norge/EF. Disse reglene er identiske med reglene i det europeiske kumulasjonssystemet og Middelhavskumulasjonen (Euro-Med). Det er tidligere den 7. juli 2006 distribuert rundskriv inneholdende disse oppdaterte opprinnelsesreglene (sak nr. 2006/00683).

2.2.1. Diagonal og full kumulasjon
De nye medlemslandene i EU er gjennom sine eksisterende frihandelsavtaler allerede parter i det europeiske kumulasjonssystemet med adgang til å benytte såkalt ”diagonal kumulasjon”. Det vil derfor ikke skje noen endring i dette forholdet for Bulgaria og Romania. Gjennom avtalen Norge/EF vil de også bli parter i Middelhavskumulasjonen.
 
Som en følge av forsinkelsen i iverksettelse av EØS-avtalen vil de nye medlemslandene i EU ikke kunne benytte seg av den delen av EØS-avtalens Protokoll 4 som omhandler såkalt ”full kumulasjon” innen EØS-området. Denne delen av avtalen vil først kunne tas i bruk når landene formelt er EØS-medlemmer.

2.2.2. Opprinnelsesbevis
Under frihandelsavtalen EF/Norge benyttes vanlige opprinnelsesbevis: Varesertifikater EUR.1 og fakturaerklæringer.
 
Opprinnelsesbevis utstedt i hhv Bulgaria eller Romania før 1. januar 2007 i samsvar med opprinnelsesreglene i frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og vedkommende tiltredelsesland, skal aksepteres ved innførsel til Norge inntil fire måneder etter tiltredelsesdatoen 1. januar 2007. Tollpreferanse skal inntil videre tilstås i henhold til EF/Norge-avtalen.
 
Autorisasjoner som «godkjent eksportør», gitt i samsvar med bestemmelser i de gamle frihandelsavtalene, skal videreføres.
 
Tollmyndighetene vil i en overgangsperiode være forpliktet til å etterkomme anmodninger om verifisering (etterkontroll) av opprinnelsesbevis utstedt under de tidligere frihandelsavtalene.
Overgangsordningene anvendes likt uansett om det gjelder dokumentasjon av opprinnelsen for varer som blir importert til - eller eksportert fra Norge. Direktoratet kommer tilbake til dette så snart detaljene er nærmere avklart.
 
Angivelse av opprinnelsesland i rubrikk 4 på varesertifikat EUR.1 og i fakturaerklæringer vil ved eksport til eller import fra de nye medlemslandene inntil videre være hhv Norge, EF (Det europeiske Fellesskap)(eventuelt EU kan også godtas) eller avtalelandets navn (dvs Bulgaria eller Romania). 
 
Autoriserte eksportører
Protokoll nr. 3 til frihandelsavtalen Norge/EF gir mulighet til å autorisere eksportører som oppfyller visse krav til å bli såkalte ”godkjente eksportører” for utstedelse av opprinnelsesbevis og/eller til å benytte systemet med ”bokføringsmessig atskillelse”. Slike autorisasjoner gitt i Norge og henholdsvis Romania og Bulgaria i medhold dagens frihandelsavtaler vil fortsatt gjelde. 
Ordningen med ”godkjente eksportører” og systemet med ”bokføringsmessig atskillelse” er under revidering i Toll- og avgiftsdirektoratet. Eventuelle endrede retningslinjer og praksis for begge de forenklede prosedyrene vil også bli sett i sammenheng med mulige nødvendige tiltak som følge av EU-utvidelsen.

2.2.3. Verdigrenser
Det er i opprinnelsesreglene gitt adgang for alle eksportører til å benytte fakturaerklæringer for forsendelser med verdi inntil euro 6.000. Det er også gjort unntak for kravet om opprinnelsesbevis for opprinnelsesprodukter i reisendes personlige bagasje med verdi inntil euro 1.200 og småsendinger fra privatperson til privatperson med verdi inntil euro 500. Disse verdigrensene motsvarer i norske kroner henholdsvis 50.000, 10.000 og 4.100. Verdigrensene uttrykt i de nasjonale valutaene til de nye medlemslandene vil derfor fortsatt gjelde inntil videre.

3. Tolltariffen
Tolltariffen for 2007 gir i kolonnen ”Frihandelsavtaler” en oversikt over varer som ved innførsel til Norge kan innrømmes preferansetollbehandling som opprinnelsesprodukter i henhold til Norges/EFTAs frihandelsavtaler. I denne kolonnen er Bulgaria og Romania tatt ut. Gjeldende tollsatser for disse landene blir å finne i kolonnen under koden ”EF” 

4. Tollvesenets ekspedisjonssystem - TVINN
Fra 1. januar 2007 og inntil EØS-avtalen trer i kraft vil Bulgaria og Romania bli behandlet etter den bilaterale handelsavtalen mellom EF og Norge ved deklarering i TVINN.
Når avsenderland/mottakerland ved hhv import og eksport, er Bulgaria eller Romania skal derfor ”EU” benyttes i rubrikk 1, 1. kolonne fra og med 1. januar 2007. Tollsatsen blir den som er angitt som ”EF” preferansetollsats. Koden for preferanse som skal angis i rubrikk 36 er ”B”, og forutsetter at opprinnelsesdokumentasjon foreligger og er deklarert i rubrikk 44.

5. Transitteringskonvensjonen og SAD konvensjonen
Som opplyst i rundskriv av 19. april 2004 (saknr. 04/1029) er de nye EU-landene allerede avtaleparter til Transitteringskonvensjonen og til SAD-konvensjonen. Dette medfører at Transitterings- og SAD-konvensjonens bestemmelser fortsatt kan anvendes i alle 30 land også etter 1. januar 2007.

6. Sluttmerknader
Tiltredelsen til EU for de nye landene synes ikke å ville medføre store endringer i samhandelen mellom Norge og de nye medlemslandene. Norske fiskeeksportører vil gjennom EF/Norge-avtalen, tilhørende fiskebrev og senere kompensasjonsforhandlinger få et noe mindre varetilbud ved eksport til Bulgaria og Romania enn det som tidligere var dekket av frihandelsavtalene med EFTA.
 
Direktoratet minner for øvrig om at EØS-avtalen vil gjelde på vanlig måte ved eksport til Norge fra et av de nåværende EU-land (25) av varer som er i fri sirkulasjon i EU. Det samme vil gjelde ved utførsel fra Norge til ett av disse landene, hvor varene etter fortollingen/fristillingen blir stilt til fri sirkulasjon i hele EU.
 
Det vil bli gitt ytterligere informasjon så snart flere detaljer foreligger og dato for når Bulgaria og Romania tiltrer EØS-avtalen er fastsatt.