Gå til innhold

[Utgått]EØS avtalen trer i kraft for Bulgaria og Romania den 1. august 2007

I dette rundskrivet er praktiske forhold knyttet til utvidelse av EØS-avtalen fra 1. august 2007 beskrevet.
Fra 1. september 2007 vil EF åpne nye årlige tilleggskvoter for noe fisk og reker.
Tidligere utstedte opprinnelsesbevis aksepteres som grunnlag for EØS-behandling i en overgangsperiode på 4 måneder, dvs. fram til 1. desember 2007.
1. Bakgrunn
Det vises til direktoratets rundskriv av 22. desember 2006 (samme saknr), hvor det ble kunngjort at Den europeiske union (EU) med virkning fra 1. januar 2007 ble utvidet med Bulgaria og Romania. EU består dermed fra 1. januar 2007 av følgende stater:
Belgia, Danmark, Tyskland, Hellas, Spania, Frankrike, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Østerrike, Portugal, Finland, Sverige, Storbritannia, Tsjekkia, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenia, Slovakia, Republikken Kypros, Malta, Bulgaria og Romania.
 
EFTA-landenes frihandelsavtaler med henholdsvis Bulgaria og Romania opphørte per 1. januar 2007. Det samme gjaldt de tilknyttede landbruksavtalene inngått mellom Norge og disse to landene.
 
I nevnte rundskriv ble det orientert om at preferansetollbehandling i samhandelen mellom Norge og hhv Bulgaria/Romania fra 1. januar 2007 og i en overgangsperiode inntil EØS-avtalen er på plass, skal innrømmes i henhold til den bilaterale frihandelsavtalen Norge/EF (fra 1973 med senere endringer).
 
2. Iverksettelse av EØS-avtalen
Toll- og avgiftsdirektoratet har nå mottatt melding og om at EØS-avtalen trer i kraft for Bulgaria og Romania med virkning fra 1. august 2007. Finansdepartementet har bemyndiget direktoratet til å iverksette de tollmessige forhold knyttet til denne utvidelsen. Parter til i EØS-avtalen vil etter dette være alle EU-landene nevnt ovenfor samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.
 
Iverksettelse av EØS-avtalen for hhv. Bulgaria og Romania er dekket av en fremforhandlet utvidelsesavtale. Avtalen er nærmere omtalt i St.prp. nr. 72 (2006-2007), som er behandlet av Stortinget. Utvidelsesavtalen trer formelt i kraft så snart den er ratifisert eller godkjent av alle avtalepartene. Da dette kan ta noen tid, er partene enige om at avtalen iverksettes gjennom ”midlertidig anvendelse” fra 1. august.
 
Som en del av utvidelsesavtalen er det fremforhandlet en egen protokoll om økt markedsadgang for fisk og skalldyr med opprinnelse i Norge ved innførsel til Det europeiske fellesskap, jf. punkt 9 nedenfor.

3. Praktiske forhold knyttet til utvidelse av EØS-avtalen
 
Vareomfang
Vareomfanget i EØS-avtalen vil også gjelde for de nye medlemslandene – Bulgaria og Romania. Dette gjelder industrivarer generelt, landbruksvarer omfattet av Protokoll 3 og brevvekslinger, samt fisk og andre marine produkter omfattet av Protokoll 9.
 
Opprinnelsesreglene
Grunnlaget for utstedelse av opprinnelsesbevis for preferansehandel mellom Norge og de nye medlemslandene, er fra 1. august 2007 EØS-avtalens opprinnelsesregler. Disse reglene er inntatt i avtalens Protokoll 4, som kan finnes på nett (www.toll.no) under ”Frihandel”. Opprinnelsesreglene inneholder det sist oppdaterte regelverket om europeisk kumulasjon og om Middelhavskumulasjon (Euro-Med), jf. også rundskriv av 7. juli 2006 (sak 2006/00683).
 
Diagonal og full kumulasjon
Bulgaria og Romania er gjennom opprinnelsesprotokollen i den bilaterale frihandelsavtalen Norge/EF allerede parter i systemene for ”Europeisk kumulasjon” og ”Middelhavskumulasjon” med adgang til å benytte såkalt ”diagonal kumulasjon”
Som en følge av at disse to landene nå blir parter i EØS-avtalen åpnes også adgangen til såkalt ”full kumulasjon” innen EØS-området, som er en del av EØS-avtalens Protokoll 4.
 
Opprinnelsesbevis
Utvidelsen innebærer at fra 1. august 2007 skal norske importører og eksportører (som hovedregel) anvende EØS-avtalen i preferansesamhandel med hhv. Bulgaria og Romania. I opprinnelsesbevis som utstedes i Norge (varesertifikat EUR.1 eller fakturaerklæringer) (eventuelt varesertifikat EUR-MED eller fakturaerklæring EUR-MED) skal det fra nevnte dato (som hovedregel) angis EØS-opprinnelse for varer som er opprinnelsesprodukter iht. EØS-avtalens Protokoll 4 (opprinnelsesreglene). Tilsvarende gjelder for eksport til Norge fra hhv. Bulgaria og Romania. Dog se avsnitt 4 og 8 nedenfor.
 
Imidlertid, i tråd med en felleserklæring om overgangsordninger for opprinnelsesbevis skal tidligere utstedte (gamle) opprinnelsesbevis aksepteres som grunnlag for EØS-behandling i en overgangsperiode på fire måneder fra iverksettingsdatoen for utvidelsen. Dvs. at opprinnelsesbevis utstedt i hhv. Bulgaria og Romania før 1. august også skal godtas som grunnlag for EØS-behandling i Norge frem til 1. desember 2007. Tilsvarende gjelder for eksport fra Norge.
 
Opprinnelsesbevis utstedt i hhv. Bulgaria og Romania etter 1. august og hvor det eventuelt er anført opprinnelse ”Bulgaria” eller ”Romania” og hvor dette rettelig skulle vært ”EØS”, håndteres på en tilsvarende pragmatisk måte som grunnlag for EØS-behandling innen nevnte overgangsperiode.
 
Nevnte felleserklæring inneholder også bestemmelser om verifikasjon av opprinnelsesbevis, som muliggjør samarbeid mellom avtalepartenes tollmyndigheter om etterkontroll også av slike bevis som er utstedt før 1. august 2007.
 
I Vedlegg IV a og b til EØS-avtalens Protokoll 4 gjøres de nødvendige endringer ved at hhv. de bulgarske og rumenske versjoner av fakturaerklæringer (herunder EUR-MED) tilføyes som godkjente språkversjoner.
 
Verdigrenser for opprinnelsesbevis
Det er i opprinnelsesreglene gitt adgang for alle eksportører til å benytte fakturaerklæringer for forsendelser med verdi inntil EUR 6 000. Dette tilsvarer NOK 50 000.
 
Det er også gjort unntak for kravet om opprinnelsesbevis for opprinnelsesprodukter i reisendes personlige bagasje med verdi inntil EUR 1 200 (NOK 10 000) og for småsendinger fra privatperson til privatperson med verdi inntil EUR 500 (NOK 4 100). Verdigrensene uttrykt i de nasjonale valutaene til de nye medlemslandene vil fortsatt gjelde inntil videre.
 
Godkjent eksportør (bokføringsmessig atskillelse)
Protokoll 4 i EØS-avtalen gir mulighet til å autorisere eksportører som oppfyller visse krav til å bli såkalte ”godkjente eksportører” for utstedelse av opprinnelsesbevis og/eller til å benytte systemet med ”bokføringsmessig atskillelse”. Eventuelle autorisasjoner gitt i Bulgaria eller Romania i medhold tidligere frihandelsavtaler med EFTA vil fortsatt gjelde. Slike autorisasjoner gitt i Norge vil fortsatt gjelde med de begrensninger som er gitt i forbindelse med at direktoratet iverksatte reviderte retningslinjer og prosedyrer for hhv godkjent eksportør og bokføringsmessig atskillelse med virkning fra 1. februar 2007, se retningslinjer om dette på nett (www.toll.no) under ”Veiledere”.
 
4. EF/Norge-avtalen
Norge og EF har på bilateral basis forhandlet seg til enighet om preferansetollbehandling for en rekke landbruksvarer og for fisk og andre produkter fra havet. Slike varer er ikke omfattet direkte av EØS-avtalen, og skal således heller ikke angis med ”EØS-opprinnelse” i opprinnelsesbevisene. Slike varers opprinnelse (opprinnelsesstatus) skal som hovedregel merkes med opprinnelse (opprinnelsesland) ”EF” eller ”Norge”.
 
Opprinnelsesreglene for slike varer er enten inntatt i berørt brevvekslingsavtale eller det er avtalt at opprinnelsesreglene i den bilaterale frihandelsavtalen Norge/EF (fra 1973 med senere endringer) skal gjelde.
 
Norge/EF-avtalen en del av EFs tredjelandsregelverk som Bulgaria og Romania automatisk tiltrådte per 1. januar 2007. Preferansetollbehandling i samhandelen mellom Norge og disse landene (dvs. hele EF) vil således fortsatt kunne innrømmes for aktuelle landbruksvarer.
 
5. Tolltariffen
Tolltariffen gir i kolonnen ”Frihandelsavtaler” en oversikt over varer som ved innførsel til Norge kan innrømmes preferansetollbehandling som opprinnelsesprodukter i henhold til Norges/EFTAs frihandelsavtaler. I denne kolonnen er Bulgaria og Romania tatt ut, da de nå er EF- og EØS-medlemmer.
Gjeldende tollsatser for disse landene blir som EØS-land (som hovedregel) å finne i kolonnen under koden ”FHA” eller ”EØS”.
 
For innførsel av varer som det er avtalt preferansetollbehandling bilateralt mellom Norge og EF skal opprinnelsen være ”EF”. Gjeldende tollsatser for slike bilaterale konsesjoner for EF blir å finne i kolonnen under koden ”EF”.
 
6. Tollvesenets ekspedisjonssystem - TVINN
Fra 1. august 2007 skal Bulgaria og Romania behandles som EØS-medlemmer, og landene er lagt inn i landgruppen ”TOES”. I tillegg kan visse landbruksvarer fra hele EF være gjenstand for EF-preferanse ved innførsel til Norge, jf. punkt 4 og 5 over.
 
Fra nevnte dato vil de nye medlemslandene bli behandlet på samme måte som de andre medlemslandene i EU/EØS ved deklarering i TVINN. Når avsenderland er et av de nye medlemslandene skal derfor ”EU” benyttes i rubrikk 1, 1. kolonne fra og med 1. august 2007.
 
Preferansekode i rubrikk 36 i tolldeklarasjonen (Enhetsdokumentet) skal deklareres i henhold til gjeldende regler (se egen veileder om dette). Dersom tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon foreligger skal kode A benyttes for EØS-avtalen eller kode B benyttes for frihandelsavtalen EF-Norge, under forutsetning av at tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon for varene foreligger og er deklarert i rubrikk 44.
 
7. Transitteringskonvensjonen og SAD-konvensjonen
De nye EU-landene er allerede avtaleparter til Transitteringskonvensjonen og til SAD-konvensjonen. Dette medfører at Transitterings- og SAD-konvensjonens bestemmelser fortsatt kan anvendes i alle de 30 EØS-land.
 
8. Veterinæravtalen
Når det gjelder veterinærbestemmelsene og forhold knyttet til veterinær grensekontroll er det visse overgangsordninger. Disse bestemmelsene vil behandles i egne rundskriv og kunngjøringer fra Toll- og avgiftsdirektoratet og Mattilsynet.
 
9. Nye konsesjoner for fisk og reker
Som en del av utvidelsesavtalen er det fremforhandlet en egen protokoll om tollfri markedsadgang for visse mengder av fisk og fryste pillede reker. Kvotene som gjelder for varer med opprinnelse i Norge, iverksettes med virkning fra 1. september.
 
Opprinnelsesreglene som definerer varenes opprinnelse iht. denne protokollen skal være de som er fastsatt i EF/Norge-avtalens Protokoll nr. 3.
EF vil også oppheve sluttbrukerkrav gjeldende for kvoter for visse fiskeslag gitt i 2004 knyttet til ”til industriell fremstilling” og ”til bruk som menneskeføde”. Videre, vil det i 2008 og 2009 bli gjort visse justeringer og sammenslåinger av kvoter for reker og makrell.
 
Dette innebærer at fra 1. september 2007 vil EF (Det europeiske fellesskap) åpne følgende nye årlige tollfrie tilleggskvoter for innførsel av opprinnelsesprodukter fra Norge:
   

 

Varebetegnelse

Varekode i EFs Kombinerte Nomen­­klatur

Årlig tollfri kvote

Annen laksefisk, fryst

0303 29 00

2.000 tonn

Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), fryst

0303 51 00

1.800 tonn

Makrell av artene Scomber scombrus eller Scomber japanicus, fryst

0303 74 30

9.300 tonn

Annen fisk, fryst

0303 79 98

2.200 tonn

Sildefileter og sildelapper (Clupea harengus, Clupea pallasii), fryst

0304 29 75

0304 99 23

  

   600 tonn

Reker, pillede, fryste

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

 

2.000 tonn

 

Vanlige opprinnelsesbevis (varesertifikat EUR.1 eller fakturaerklæring) skal anvendes ved eksport av disse varene fra Norge. Som opprinnelsesland skal angis Norge.