Gå til innhold

[Utgått]Dokumentavgift - avgiftsfritak for samboere ved samlivsbrudd

Fra og med 1. januar 2007 gis det fritak for dokumentavgift ved overføring av hjemmel til felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd.
Fritaksbestemmelsen er inntatt i nytt annet ledd i § 8 i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift:
 
§ 8. Fritatt for avgift er:
a) dokument som overfører hjemmel som eier eller bruker til fast eiendom til ektefelle ved den annen ektefelles død eller ved skifte av felleseie i forbindelse med separasjon eller skilsmisse,
b) dokument som overfører hjemmel som eier til fast eiendom fra en ektefelles konkursbo til den annen ektefelle. 
       Første ledd bokstav a gjelder tilsvarende ved overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd. Med samboere menes i denne lov to personer som har levd sammen i et ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold, og hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller venter, har eller har hatt felles barn.
 
Fritaket er begrenset til å gjelde overføring av hjemmel til felles bolig. Hjemmelsoverføringer til andre eiendommer enn felles bolig, som f.eks. fritidsboliger og utleieleiligheter, omfattes således ikke.
 
Med "samlivsbrudd" menes endelig opphør av samboerskap, herunder samlivsbrudd på grunn av dødsfall. Tid som partene tilbringer utenfor hjemmet grunnet utdannelse, arbeid, sykdom, opphold i institusjon og lignende, regnes derimot ikke som samlivsbrudd. Overføringer mellom samboere så lenge samboerskapet består er fortsatt avgiftspliktige.
 
Det er kun samboere i betydningen to personer som lever sammen i et ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold som omfattes av fritaket. Andre typer samboerformer, f.eks. bokollektiv, faller utenfor.
 
Loven oppstiller i tillegg to alternative vilkår. Samboerne må enten ha hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller vente, ha eller ha hatt felles barn.