Gå til innhold

[Utgått]Avgift på tobakkvarer - avvikling av ordningen med avgiftsfrie utdelinger til ansatte mfl. i tobakkindustrien

Etter Stortingets vedtak om avgift på tobakkvarer skal det betales avgift på sigaretter, røyketobakk m.m.

Ansatte i tobakkindustrien har imidlertid siden 1915 nytt godt av en ordning med gratis utdeling av tobakkvarer, som det ikke har vært beregnet avgift for.

Avgiftsfritaket er ikke nedfelt i avgiftsvedtaket eller annet regelverk, men er ansett å eksistere på sedvanemessig grunnlag.

I medhold av Grunnloven § 75 bokstav a bestemte Stortinget 28. november 2006 at ordningen skal avvikles med virkning fra 1. januar 2007.

Eventuelle gratisutdelinger som måtte finne sted etter denne dato, vil dermed være avgiftspliktig. For nærmere omtale av ordningen, samt begrunnelsen for å avvikle den, vises til St.prp. nr. 1 (2006-2007) avsnitt 3.4., side 55 og 56.