Gå til innhold

[Utgått]Middelhavskumulasjon (Euro-Med kumulasjon) - endringer i opprinnelsesreglene

Utvidelse av det europeiske kumulasjonssystemet til å omfatte en rekke Middelhavsland samt Færøyene.

1. Innledning

 

Direktoratet har i brev fra Finansdepartementet mottatt underretning om at Vedlegg A i EFTA Konvensjonen, Protokoll 4 til EØS – avtalen og protokoll nr. 3 til frihandelsavtalen EF/Norge er endret for å tilpasse opprinnelsesreglene til utvidelsen av det europeiske kumulasjonssystemet til også å omfatte en rekke land i Middelhavsområdet samt Færøyene.

 

Identiske opprinnelsesregler er inntatt i protokoll B til EFTA-statenes frihandelsavtaler med Marokko, Tunisia, Israel, Libanon, Tyrkia, Romania og Bulgaria.

 

Endringene av opprinnelsesreglene i nevnte avtaler er iverksatt.

 

I frihandelsavtalen mellom Norge og Færøyene er vedlegg 3 om opprinnelsesregler endret med virkning fra 1. desember 2005.

 

Reglene vil også bli tatt inn i frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Jordan samt avtalen med PLO på vegne av Den palestinske selvstyremyndighet (Vestbredden og Gazastripen).

 

2. Generelt om Middelhavskumulasjon

 

Det europeiske kumulasjonssystemet som ble iverksatt fra 1. januar 1997 innebar at frihandelsavtalene i Europa ble knyttet sammen gjennom identiske opprinnelsesregler. Prinsippet med europeisk kumulasjon var at opprinnelsesprodukter fra i alt 29 europeiske land ikke mistet sin opprinnelsesstatus og retten til preferansetollbehandling ved eksport mellom disse landene, jf rundskriv av 31.12.1996 jnr. 96/1913 TAA.

 

Fra 01.01.2001 ble Tyrkia en del av det europeiske kumulasjonssystemet, se rundskriv av 02.02.2001 jnr. 2001/138.

 

Det er fra mange hold blitt uttrykt ønske om å utvide det europeiske kumulasjonssystemet til å omfatte flere land. Fra EFTAs side ble det på et tidlig tidspunkt foreslått å inkludere Færøyene, Marokko, Tunisia og enkelte land på Balkan.

 

EU kommisjonen fikk gjennom den såkalte ”Barcelona-erklæringen” vedtatt 27. og 28. november 1995 et politisk press for å bedre forbindelsene og handelen med en rekke land rundt Middelhavet.

 

Resultatet av dette var at det ble enighet mellom landene omfattet av det europeiske kumulasjonssystemet og de aktuelle landene rundt Middelhavet, samt Færøyene om å utvide det europeiske kumulasjonssystemet til disse landene.

 

3. Prinsippene for det utvidede kumulasjonsområdet (Middelhavskumulasjon)

 

Det utvidede kumulasjonsområdet innebærer blant annet følgende:

• Middelhavskumulasjonen iverksettes gradvis.
• I tillegg til nåværende opprinnelsesbevis innføres såkalte EUR-MED opprinnelsesbevis.
• I EUR-MED opprinnelsesbevisene skal det alltid opplyses om kumulasjon er anvendt for opprinnelsesmaterialer fra andre land innen kumulasjonsområdet.
• Det europeiske kumulasjonssystemet vil fortsatt kunne anvendes i handel mellom EU, EFTA, Tyrkia, Romania og Bulgaria.

 

4. Land omfattet av kumulasjonssystemene

 

Det europeiske kumulasjonsområdet omfatter EFTA-landene, EU, Tyrkia, Romania og Bulgaria. Det er ingen endring i anvendelsen av europeisk kumulasjon i handelen mellom nevnte parter.

 

Det europeiske kumulasjonssystemet vil gradvis utvides til også å omfatte Algerie, Egypt, Israel, Jordan, Libanon, Vestbredden og Gaza, Marokko, Syria, Tunisia og Færøyene. Dette utvidede kumulasjonssystemet kalles Middelhavskumulasjon eller Euro-Med kumulasjon.

 

5. Forutsetninger for å anvende Middelhavskumulasjon

 

For at et Middelhavsland skal kunne delta i det utvidede frihandelsnettverket og kumulasjon med opprinnelsesprodukter må landet ha en frihandelsavtale med identiske opprinnelsesregler med andre parter i det europeiske kumulasjonsområdet.. Dessuten er det en forutsetning for dette nettverket av frihandelsavtaler at Middelhavslandene seg i mellom etter hvert inngår frihandelsavtaler med opprinnelsesregler som er identiske med Euro-Med-opprinnelsesreglene.

 

Det nye avtalenettverket vil tas i bruk gradvis. Middelhavskumulasjonen vil gjelde og kunne anvendes bare mellom de avtaleland som har iverksatt identiske opprinnelsesregler i sine frihandelsavtaler.

 

For eksempel: hvor EFTA-landene og Tunisia, EU og Tunisia samt EU og EFTA-landene i sin handel anvender identiske opprinnelsesregler som gjør det mulig å kumulere med opprinnelsesprodukter, kan Middelhavskumulasjon anvendes. Dersom et for eksempel et klesplagg fremstilles i Tunisia av en vevnad med opprinnelse i Sveits, vil dette plagget ved eksport til EU kunne få preferansetollbehandling. Det samme er mulig ved eksport til Norge av et tunisisk klesplagg fremstilt av en vevnad med opprinnelse i EU.

 

Et produkt eller råmateriale med opprinnelse i et land som tilhører kumulasjonsområdet får opprinnelse i et annet avtaleland dersom bearbeidingen eller foredlingen som utføres i siste land går ut over de ”minimale” prosessene nevnt bla. i Artikkel 6 i Protokoll 4 til EØS-avtalen. Slike opprinnelsesmaterialer fra kumulasjonsområdet behøver altså ikke å ha gjennomgått ”tilstrekkelig” bearbeiding eller foredling for å få opprinnelse i et annet land innen kumulasjonsområdet.

 

6. Nye opprinnelsesbevis

 

På grunn av at Middelhavskumulasjonen ikke kan anvendes i frihandelsavtaler hvor identiske opprinnelsesregler ikke er etablert, har det vært nødvendig å skille anvendelsen av Middelhavskumulasjonen fra anvendelse av det europeiske kumulasjonssystemet. Dette er gjort mulig ved at det for anvendelse av Middelhavskumulasjon skal anvendes egne opprinnelsesbevis, nemlig EUR-MED varesertifikat og EUR-MED fakturaerklæring.

 

Det nye med EUR-MED varesertifikatet og EUR-MED fakturaerklæringen er at det skal oppgis om kumulasjon er anvendt eller ikke. Dersom kumulasjon er anvendt, skal også opprinnelseslandet til de materialer det kumulert med oppgis. Denne merknaden skal alltid angis på engelsk, for eksempel kan en EUR-MED fakturaerklæring se slik ut:

 

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ...) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse.

- cumulation applied with ……..(name of the country/countries)*
- no cumulation applied *

* Fyll ut. Stryk det som ikke passer

 

Eksempel: Et færøysk fiskefartøy leverer fangsten i Norge. Det er utstedt et EUR-MED opprinnelsesbevis hvor det er angitt at det ikke er kumulert med andre lands opprinnelsesmaterialer. Noe av fisken reeksporteres til EU uten noen bearbeiding, mens noe bearbeides utover minimale operasjoner i Norge. For fisken som reeksporteres uten bearbeiding utstedes et EUR-MED-opprinnelsesbevis med Færøyene som opprinnelsesland og det angis at det er kumulert med opprinnelsesprodukter fra Færøyene. Ved eksport av den bearbeidede fisken utstedes også EURMED-opprinnelsesbevis hvor Norge (eller EØS) angis som opprinnelsesland og det anmerkes at det er  kumulert med færøyske opprinnelsesmaterialer.

 

Denne kumulasjonen er kun mulig på grunn av at det er avtaler mellom EU/Færøyene, Norge/Færøyene og Norge/EU og at disse avtalene har identiske opprinnelsesregler. Dersom den færøyske fisken reeksporteres fra Norge til Tyrkia eller Marokko, kan det ikke utstedes EUR-MED opprinnelsesbevis da det ikke er noen frihandelsavtale  mellom Færøyene og disse landene.

 

7. Bruken av opprinnelsesbevis er delvis endret

 

I handelen med opprinnelsesprodukter og ved anvendelse av europeisk kumulasjon mellom EU, EFTA, Romania, Tyrkia og Bulgaria kan varesertifikat EUR.1 og vanlig fakturaerklæring fortsatt benyttes. Dersom et produkt har oppnådd opprinnelsesstatus i Norge gjennom kumulasjon med tyrkiske materialer kan man ved eksport til EU utstede varesertifikat EUR.1 eller vanlig fakturaerklæring, men da kan ikke produktet reeksporteres fra EU til Marokko som et norsk opprinnelsesprodukt. Det vil si at et varesertifikat EUR.1 eller en vanlig fakturaerklæring ikke kan benyttes som grunnlagsdokumentasjon ved utstedelse av et EUR-MED varesertifikat eller en EUR-MED fakturaerklæring. Imidlertid kan i ovenstående tilfelle, og dersom vilkårene er oppfylt,  et EUR-MED varesertifikat utstedes i etterhånd selv om et varesertifikat EUR.1 eller en vanlig fakturaerklæring opprinnelig ble utstedt ved eksporttidspunktet fra Norge.

 

Dersom det ved eksport av opprinnelsesprodukter fra Norge er tvil om produktene skal reeksporteres med opprinnelsesbevis fra mottakerlandet eller skal anvendes i en produksjon der og det ferdige produktet skal eksporteres til en annen part i Euro-Med-samarbeidet bør det fra Norge utstedes et EUR-MED varesertifikat eller en EUR-MED fakturaerklæring. Dette vil ikke ha noen innvirkning på tollpreferansen i importlandet, men kan være avgjørende for videre anvendelse og reeksport.

8. Publisering av de nye Euro-Med-opprinnelsesprotokollene

 

Etter hvert som Euro-Med-opprinnelsesprotokollene blir vedtatt og oversatt til norsk vil de bli lagt ut på Tollvesenets internettsider.

 

Fullstendige opprinnelsesprotokoller på engelsk kan finnes på EFTA-sekretariatets hjemmesider:
www.efta.int

 

Protokoll 4 til EØS-avtalen er så langt den eneste Euro-Med- protokollen som er lagt ut på Tollvesenets internettsider.

 

9. Land og områder Euro-Med-kumulasjonen er iverksatt for

 

Euro-Med-kumulasjon kan anvendes i handelen mellom følgende land og områder:

 

EU
EFTA
Marokko 

 

EU
EFTA
Tunisia 

 

EU
Færøyene
Norge
Island
Sveits (inkl. Liechtenstein)

 

Det kan ikke kumuleres med marokkanske materialer ved eksport til Tunisia og Færøyene, eller med materialer fra disse landene ved eksport til Marokko. Kumulasjonen er kun mulig mellom partene oppført i hver boks.

 

Selv om Euro-Med opprinnelsesreglene er inntatt i EFTAs avtaler med Israel, Tyrkia, Libanon, Romania og Bulgaria, er ikke Euro-Med kumulasjonen iverksatt for disse landene ennå. For Tyrkia, Romania og Bulgaria kan det europeiske kumulasjonssystemet selvsagt benyttes.

 

Toll- og avgiftsdirektoratet vil publisere iverksettelse av Euro-Med kumulasjon for de øvrige partene i Euro-Med-samarbeidet fortløpende, når direktoratet mottar melding om iverksettelse fra EU-kommisjonen.

 

10. Bestilling av EUR-MED varesertifikat

 

EUR-MED varesertifikater kan kjøpes fra:

Norsk eksportdokumentforlag
Postboks 115 Kalbakken
0902 OSLO      

Tlf. 22 90 20 00, telefax 22 25 88 60

 

Enkelteksemplarer av EUR-MED varesertifikater kan fås ved henvendelse til tollregionene.