Gå til innhold

[Utgått]Tax-free salg ved ankomst til flyplasser i Norge

Stortinget har åpnet for ankomstsalg av tax-free varer på norske flyplasser med virkning fra 1. juli 2005. Toll- og avgiftsdirektoratet vil informere om at eksisterende tillatelser til salg av tax-free varer ved avgang ikke automatisk gir tillatelse til ankomstsalg.

Søknad
For å få tillatelse til ankomstsalg, må både de som allerede har tollagerbevilling for tollager C, tax-free shop ved lufthavn, samt eventuelle nye aktører, sende søknad til den tollregion hvor tollageret fysisk har sin beliggenhet.

Slike søknader skal forberedes av regiondirektøren i henhold til beskrivelse i ”Temahefte tollager” og sendes direktoratet som er delegert myndighet til å innvilge tollager C.

Beliggenhet
Det åpnes for at det tillates salg av tax-free varer ved ankomst både fra egne utsalg på ankomstsiden og fra eksisterende utsalg på avgangssiden.

Forholdet til alkoholloven
Ved salg av varer i tax-free butikkene, både ved avgang- og ankomstsalg, skal alkohollovens aldersbestemmelser overholdes. Det samme gjelder krav om at alkohollovens generelle bestemmelser, herunder reklameforbudet, må overholdes av aktørene.

Dokumentasjon for å kunne handle
Toll- og avgiftsdirektoratet er av den oppfatning at kravet til dokumentasjon for å kunne kjøpe tax-free varer må være likt for avgang og ankomst. Eksisterende ordning med framvisning/stempling av ombordstigningskort/boardingkort for å handle ved utreise videreføres. Tilsvarende opplysninger må kunne leses/utføres elektronisk av kassepersonalet hvis ”billettløse”reiser benyttes.
For å kunne handle ved ankomst må passasjeren dokumentere at han kommer fra utlandet ved å framvise gjenparten av billetten (billettstammen). For å sikre at det ikke selges større kvanta enn den reisende kan bringe med toll- og avgiftsfritt inn til Norge, skal gjenparten av billetten (billettstammen) stemples/avskrives. Tilsvarende skal også kunne foretas for ”billettløse reiser”. Salg kan ikke skje til reisende på vei til eller fra Svalbard, Jan Mayen eller oljeplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet.