Gå til innhold

[Utgått]Kommentarer til tolltariffen gjeldende fra og med 1. januar 2006

Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer til endringer i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2006.
Rettelser
Vi gjør først oppmerksom på at det ved en inkurie har blitt en feil i de nye tekstene på side 06-3 i tolltariffen. I 4-streksoppdelingen øverst på siden skal ordet ”veksthusplanter” erstattes med ”utplantingsplanter”. I 6-streksoppdelingen mellom varenumrene 06.02.9063 og 06.02.9064 skal ”potteplanter i blomst” erstattes med ”potteplanter eller utplantingsplanter, i blomst”. Rettelsene er innarbeidet i den elektroniske utgaven av tolltariffen som ligger på www.toll.no.
I tillegg er det uteglemt å endre fra "5" til "50" i teksten til posisjon 90.16 i forbindelse med at måleenheten ble endret fra "cg" til "mg". Denne endringen er innarbeidet i elektronisk utgave, men brukerne må selv foreta rettelsen i den trykte utgaven.
For posisjon 20.09 og 22.09 har det falt ut en henvisning om varenens tollpliktige vekt. Denne henvisningen er nå innarbeidet i tolltariffen på nett (med koder TG 01 og TG 02), og brukerene må selv tilføye disse i sine egne tolltariffer.
 
Tariffutforming
Tolltariffen er til dels gitt helt ny utforming ved at kolonnene for tollsatser fra EF/EFTA/EØS og andre frihandelsavtaler er slått sammen til kolonnen ”Frihandelsavtaler”. Samtidig er ”grønt vedlegg”, som inneholdt tollsatser for opprinnelsesprodukter fra andre frihandelspartnere enn EFTA/EF/EØS, blitt fjernet. Tollsatsene fra ”grønt vedlegg” er innarbeidet i den nye kolonnen ”Frihandelsavtaler”. Brukere av tolltariffen bør lese avsnittet ”Tariffutforming” for nærmere detaljer om hvordan man skal forstå den nye utformingen av tolltariffen.
 
Tolltariffens innledende bestemmelser (tib)
§ 2, pkt. 3
Oversikten over frihandelsavtaler er oppdatert ved at de nye frihandelsavtalene mellom EFTA og Chile og mellom EFTA og Tunisia er tatt inn. Det antas at tilsvarende avtaler med henholdsvis Libanon, Sør-Korea og SACU vil bli iverksatt i 2006. SACU er en forkortelse for ”South African Customs Union”, og omfatter landene Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland og Sør-Afrika. Disse avtalene er imidlertid ikke tatt inn i bestemmelsen, og iverksettelse vil derfor bli hjemlet i tib § 12.
 
§ 17.2 i tolltariffens innledende bestemmelser (tib) ble endret 1. juli 2005.
Ved en inkurie ble denne endringen ikke innarbeidet i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2006.
Elektronisk utgave av tolltariffen er imidlertid oppdatert, og det bes om at korrekt tekst skrives ut fra nettet og settes inn på side XIX.
 
§§ 20 og 24
Bestemmelsene er endret for å legge til rette for en mulig overgang til et nytt regelverk for proviantering av skip og luftfartøyer mv.
 
Tolltariffen med statistisk varefortegnelse
Det henvises til avsnittet ”Tariffutforming” i tolltariffen for forklaring av de ulike kolonner i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2006. I tillegg til den omtalte sammenslåing av kolonner og fjerning av grønt vedlegg, kan det nevnes at samtlige fotnoter er fjernet. Fotnotene er enten innarbeidet direkte i tollsatskolonnen, eller det er satt inn en kode i kolonnen henvisninger. Kodene i kolonnen henvisninger kan gjenfinnes bakerst i den trykte utgaven, eller ved på trykke på linken i den elektronisk utgaven.

For andre endringer vises til tabellen nedenfor. Tabellen viser blant annet hvilke varenummer som er nye, og hvor vareomfanget i disse er hentet fra i tolltariffen for 2005. I tabellen er det gitt korte kommentarer som omtaler endringens art.
 

 

Varenummer
Kommentarer
2006
2005

02.01.2001(uendret)

02.01.2001

Her er det lagt til uttrykket ”Compensated quarters”. Dette for å visualisere at vareomfanget av vare­nummeret tilsvarer varenummer 02.01.2020 i EUs kombinerte nomen­klatur.

02.01.2002
02.01.2003
02.01.2009

02.01.2009 (videreføres)

Det er opprettet egne varenummer for de kvarte skrotter som ikke er omfattet av varenummer 02.01.2001.

02.02.2001(uendret)

02.02.2001

Her er det lagt til uttrykket ”Compensated quarters”. Dette for å visualisere at vareomfanget av vare­nummeret tilsvarer varenummer 02.02.2010 i EUs kombinerte nomen­klatur.

02.02.2002
02.02.2003
02.02.2009

02.02.2009 (videreføres)

Det er opprettet egne varenummer for de kvarte skrotter som ikke er omfattet av varenummer 02.02.2001.

03.02.2103
03.02.2104

03.02.2105
03.02.2106
03.02.2107

Eget varenummer for stillehavskveite er fjernet. Endret vareomfang for de andre oppdelingene betinget derfor en omnummerering av disse. Varebeskrivelsen for 03.02.2103 og .2104 er ”oppdrettet” hhv. ”annen”.

03.03.7500

03.03.7501
03.03.7509

Eget varenummer for pigghå er fjernet. Det nye vare­nummeret lyder ”pigghå og andre haifisker”.

03.04.1050

03.04.1051
03.04.1059

Eget varenummer for fileter av hyse er fjernet. Nye 03.04.1050 lyder kun ”hyse” samt latinsk betegnelse.

03.04.1080

03.04.1081
03.04.1089

Tilsvarende endring er gjort for ”uer” som for hyse.

03.04.1099(videreført)

03.04.1092
03.04.1099

Varenummeret for blåkveite er slettet, og vareomfanget over­føres til varenummer 03.04.1099.

03.06.2201
03.06.2209

03.06.2200

Det er opprettet eget varenummer (03.06.2201) for amerikansk hummer (Homarus americanus).

06.02.9042(uendret)

06.02.9042 – 06.02.9069
(alle videreføres)

I 4-streksoppdelingen foran varenummer 06.02.9041 er ”unntatt urteaktige planter” slettet. Det samme er gjort i varebeskrivelsen til varenummer 06.02.9042.

06.02.9050 – 06.02.9069(uendret)

06.02.9050 – 06.02.9069

I 4-streksoppdelingen foran varenummer 06.02.9050 er ”urteaktige planter” erstattet med ”potteplanter eller utplantingsplanter”. Denne endringen, og endringene vedrørende varenummer 06.02.9042, innebærer at urte­aktige stauder overføres til varenummer 06.02.9042. Det tas forbehold om at enkelte stauder kan være direkte beskrevet/opplistet i varebeskrivelsen til noen av vare­numrene 06.02.9050 – 06.02.9069. Det vil bli publisert en forklaring/definisjon av uttrykkene potteplanter og utplantings­planter på www.toll.no.

12.12.3000(uendret)

12.12.3000

I samsvar med praksis ellers i tolltariffen er vare­beskrivelsen endret fra entalls- til flertallsform.

15.12.1990(uendret)

15.12.1990

I samsvar med frihandelsavtalen med Mexico er toll­satsen for varer under varenummer 15.12.1990 redusert med ytterligere 1 %, til 5 %.

16.04.1905(videreført)

16.04.1904
16.04.1905

Varenummeret for panert hyse er slettet, og vare­omfanget over­føres til varenummer 16.04.1905.

20.01.9091

20.01.9062

Varene er ikke grønnsaker, og har vært plassert under feil 2-streksoppdeling. Dette er nå korrigert.

20.01.9092

20.01.9063

Varene er ikke grønnsaker, og har vært plassert under feil 2-streksoppdeling. Dette er nå korrigert.

20.01.9099

20.01.9090

Nødvendig omnummerering p.g.a de to ovenstående endringene.

28.12.9001
28.12.9009

28.12.9000

Det er etter ønske fra Statens forurensningstilsyn (SFT) opprettet eget varenummer for ”svovel­heksa­fluorid (SF6)”

Kapittel 30,
note 1.a

 

I note 1.a til kapittel 30 er ”næringstilskudd” erstattet med det mer benyttede uttrykket ”kosttilskudd”.

90.16

 

I posisjonsteksten er "cg" erstattet med den mer benyttede måleenheten "mg". I trykt utgave må imidlertid ”5 mg” korrigeres til ”50 mg”. I elektronisk utgave er teksten riktig.

 
Den offisielle statistikken over import og eksport av varer
Statistisk sentralbyrå har kun foretatt en mindre redigering av teksten.
 
Landliste med tilhørende landkoder
Det er kun foretatt noen mindre endringer, (for eksempel er Hvite-Russland endret til Hviterussland).
 
Oversikt over koder brukt i kolonne 1 og kolonne 6 i tolltariffen.
Grønt vedlegg er fjernet da tollsatsene er innarbeidet i selve nomenklaturdelen av tolltariffen. Det er imidlertid inntatt en liste med oversikt over kodene som er brukt i kolonnene 1 og 6 i tolltariffen. Vi gjør oppmerksom på at denne listen ikke er komplett, og at nye koder med tilhørende forklaringer fortløpende vil bli innført. Det henvises til den elektroniske utgaven på www.toll.no for oppdateringer.

Ny tolltariff gjeldende fra 1. januar 2006 vil foreligge i uke 51
Tolltariffen kan kjøpes for kr 219,- inkl. mva. (porto og ekspedisjon kommer i tillegg) fra:
Fagbokforlaget, Postboks 6050 Post¬terminalen, 5892 Bergen,
e-post: ordre@fagbokforlaget.no,
internett: www.fagbokforlaget.no,
telefon 55 38 88 38, telefaks 55 38 88 39.
 
Tolltariffen kan også kjøpes i bokhandelen.