Gå til innhold

[Utgått]Opptak av ny versjon i TVINN, 15.19, som blant annet omfatter nye feilmeldinger, utvidelse av maksimalt antall karakterer og krav om varenummer

Toll-og avgiftsdirektoratet vil med dette informere om at det vil bli tatt opp en ny versjon i TVINN, versjon 15.19. Leveransen settes i produksjon søndag 10. april 2005. Som følge av dette vil det bli stopp i TVINN søndag 10. april fra kl. 10.00 til kl. 12.00.

Den nye versjonen inneholder følgende endringer:

Feilmelding hvis forhold vekt/mengde er utenfor varenummerets begrensninger
Det vil bli en automatisk kontroll i TVINN på varenumrene 8419.8101, 8419.8102 og 8419.8103, om riktig forhold vekt/ mengde er deklarert. Varer omfattet av disse varenumrene har vektbegrensninger (se tolltariffen). Dersom vekt utenfor grensene blir deklarert, vil deklarasjonen bli avvist i TVINN med følgende feilmeldinger:

For 8419.8101: 465 - Vekt iht varenummer skal ikke overstige 15kg/stk.
For 8419.8102: 466 - Vekt iht varenummer må være over 15kg/stk og inntil 100kg/stk.
For 8419.8103: 467 - Vekt iht varenummer må være over 100kg/stk.

Feilmelding ved deklarering av utgått eller ugyldig utpasseringstollsted
Dersom ugyldig utpasseringstollsted deklareres i rubrikk 29, vil deklarasjonen bli avvist i inputkontrollen med feilmelding:

114- Utpasseringssted er ugyldig.

Oppdatert liste over gyldige utpasseringstollsteder står i utførselsveilederen under rubrikk 29.

Utvidelse av maksimalt antall karakterer i en CUSDEC melding
Tidligere begrensning på maksimalt antall karakterer i en CUSDEC melding økes nå fra 256000 til maksimalt antall mulig, 1,048 mill. Dette medfører nå at deklarasjoner med mange varelinjer ikke trenger å splittes i flere deklarasjoner så lenge man holder seg under 1,048 millioner tegn.

Krav om gyldig varenummer
Det er krav om at deklarasjoner av alle kategorier skal deklareres med gyldig varenummer (unntatt FO- foreløpige innførselsdeklarasjoner med 10 dagers frist). Oppfølging av dette kravet innskjerpes og konsekvensen av dette vil bla. være at det også for deklarasjoner med kategori MA og prosedyrekodene 70 og 80 som til nå har vært mulig å deklarere uten varenummer, vil bli en sperre i TVINN som krever gyldig varenummer. Deklarering uten varenummer vil medføre at deklarasjonen stoppes i TVINN med feilmelding:

688- Varenummeret er ikke utfylt.

Restriksjon–kontroll mot avsenderland
Endringen innebærer at Tollvesenet nå kan benytte både avsenderland og opprinnelsesland som kontrollparameter. For deklarantene er det svært viktig å oppgi riktige regel og avgiftskoder, da feildeklarering vil føre til manuell kontroll og forsinket tollekspedering.

I denne forbindelse blir restriksjonen VT -veterinæravtalen i TVINN endret til å gjelde for avsenderland utenfor EU/EØS, mot før opprinnelsesland utenfor EU/EØS .

Ved innførsel av animalske næringsmidler, animalske produkter og levende dyr er det viktig å være nøyaktig ved deklarering av samhandelsvarer som allerede er kontrollert ved innpassering til veterinærområdet (EF/EØS). Tillatelsen fra tilsynsmyndighetene skal som før deklareres med kode VT samt referanse til nummer på skjema. Riktig deklarering hindrer forsinkelser ved fortollingen, samt sikrer en god kontroll ut i fra dyrehelsemessige hensyn.
Vi minner om regel for bruk av kode for avsender/utførselsland (rubrikk 15a):
Med avsenderland forstås det land hvor varen er sendt fra uten mellomliggende handelstransaksjon (omlasting underveis endrer ikke forholdet).