Gå til innhold

[Utgått]Avgift på NOx-utslipp - Finanskomitéens merknader

Vi viser til Toll- og avgiftsdirektoratets høringsbrev 13. november 2006 med vedlegg, vedrørende forslag til endringer i forskrift om særavgifter. Forslaget gjelder avgift på NOx-utslipp.

Finanskomitéens flertall har i sin innstilling 20. november 2006 sluttet seg til Regjeringens forslag om innføring av NOx-avgift fra 1. januar 2007, slik forslaget fremkommer i St.prp. nr. 1 (2006-2007). Komitéen har imidlertid følgende merknader til forslaget:
 
Unntak for foretak som inngår miljøavtaler med staten
 
Komitéens flertall foreslår at det i avgiftsvedtaket etableres et unntak fra avgiftsplikten for de foretak som inngår miljøavtaler med staten om konkrete, tidfestede utslippsreduksjoner. Flertallet understreker at det kun er tale om en hjemmel som åpner for muligheten til å inngå slike miljøavtaler på et senere tidspunkt. Unntaket innebærer ingen forpliktelse for staten til faktisk å inngå slike avtaler.
 
Videre understreker flertallet blant annet at fritaket som oppnås kun kan anses som midlertidig, og gjelder fram til avtaleforpliktelsen er oppfylt til den fastsatte tid. Muligheten til å inngå avtale må i følge flertallet være åpen for alle som er omfattet av avgiftsplikten.
 
Overgangsordning for virksomheter som inngår avtale med verksted
 
Komitéens flertall viser videre til at det er foreslått kompensasjonsordninger med opptil 100 pst. statlig finansiering av NOx-reduserende tiltak i fiskerinæringen. Dette innebærer at fiskefartøy kan få dekket en betydelig del av kostnadene ved investering i renseutstyr som reduserer NOx-utslippene og dermed avgiften.
 
Flertallet peker på at mangel på verkstedskapasitet kan skape problemer med installering av renseutstyr før avgiften trer i kraft, slik at full avgift må betales frem til kapasiteten blir ledig. De foreslår derfor at det innføres en overgangsordning med avgiftsrefusjon for avgiftspliktige virksomheter som har inngått avtale med et verksted e.l. innen 1. juli 2007 om tidspunkt for installasjon av renseutstyr.
 
Når renseutstyr er installert, refunderes etter søknad en avgiftsandel tilsvarende forskjellen mellom opprinnelig utslipp og utslipp etter at renseutstyret er installert, for perioden 1. januar frem til renseutstyr er på plass.
 
Overgangsordning med etterfølgende korrigering av utslippsberegning
 
Flertallet påpeker dessuten av aktører som omfattes av NOx-avgiften kan ha problemer med å få på plass utstyr for utslippsmåling innen 1. januar 2007. Dette kan resultere i at det blir betalt en høyere avgift enn det som ville blitt betalt dersom måleutstyr hadde vært installert.
 
Flertallet går derfor inn for at det i særavgiftsforskriften bør innarbeides en overgangsordning som gir mulighet for etterfølgende korrigering av avgiften når det dokumenteres ved målinger at den tidligere innbetalte avgiften har vært basert på et for høyt utslipp. En slik overgangsordning bør etter flertallets syn ikke strekke seg utover 2007.
 
Finanskomitéens innstilling behandles av Stortinget 28. november 2006.

Toll- og avgiftsdirektoratet presiserer at høringen av forskriftsforslaget, slik dette fremkommer i høringsdokumentene, imidlertid vil gå som planlagt. Vi ber derfor de av høringsinstansene som har innspill til forslaget om å komme med disse, uavhengig av hvilke spesialordninger som eventuelt vedtas i tillegg.
 
Fristen for høringssvar er 11. desember 2006.