Gå til innhold

[Utgått]Revidert protokoll 3 til EØS-avtalen. Tollnedsettelse/tollfrihet for landbruksvarer med opprinnelse i EØS

Det er innenfor EØS-samarbeidet over en lengre tid vært ført forhandlinger om ytterligere tollkonsesjoner på landbruks-området. Den endrede protokoll 3 omfatter nye konsesjoner og utvidet markedsadgang i samhandelen mellom Norge og EU, samt ved innførsel fra Island.

Den endrede protokoll 3 iverksettes fra og med 1. november 2004.

Eksport fra Norge.

Det er ingen endringer i vareomfanget ved eksport til EU eller Island. Imidlertid er tollfriheten under EØS-avtalens protokoll 3 midlertidig suspendert (opphevet) for sukkerholdig mineralvann og alkoholfrie viner under tolltariffens posisjon 22.02.

Disse varene overføres til protokoll nr 2 til den bilaterale frihandelsavtalen mellom EF og Norge, hvor den ubegrensede tollfriheten for disse varene videreføres fra 1. november frem til og med 31. desember 2004. Fra 1. januar 2005 vil EU åpne en tollfri kvote for sukkerholdig mineralvann og alkoholfrie viner under posisjon 22.02 i henhold til nevnte protokoll nr 2.

Den praktiske endringen som dette medfører er at det fra 1. november skal angis ”Norge” (”NO”) som opprinnelsesland i fakturaerklæringer og opprinnelsessertifikater EUR.1. Ved eksport fra Norge av andre varer omfattet av protokoll 3 til EØS-avtalen skal ”EØS” angis som opprinnelsesland på varesertifikat EUR.1 eller i fakturaerklæringer.

Ved eksport av andre varer omfattet av protokoll 3 til EØS-avtalen gjelder opprinnelsesreglene i EØS-avtalens protokoll 4, og ”EØS” skal således angis som opprinnelsesland på varesertifikat EUR.1 eller i fakturaerklæringer.

Innførsel til Norge
Vareomfanget for landbruksvarer med opprinnelse i EØS som kan innrømmes preferansetollbehandling ved innførsel til Norge blir utvidet i samsvar med den endrede protokoll 3 til EØS-avtalen.

De nye tollsatsene som gjelder ved innførsel til Norge er til dels faste tollsatser som vil bli innarbeidet direkte i tolltariffen, og dels variable tollsatser som vil fremkomme i landbruksmyndighetenes rundskriv om tollsatser for bearbeidede landbruksvarer, eller disse myndigheters behandling av søknader om fastsettelse av tollsatser for spesifikke varer, spesielt innenfor den såkalte RÅK-ordningen, jf også rundskriv 2003/2287 fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Det vises i denne forbindelse til etterfølgende tabell. De fast nedsatte tollsatsene er registrert i Tollvesenets elektroniske fortollingssystem TVINN, og vil innarbeides i  tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2005. For å oppnå preferansetollbehandling ved innførsel til Norge skal importøren angi kode ”A” i rubrikk 36 på Enhetsdokumentet, eller i tilsvarende rubrikk i TVINN. I motsetning til de landbruksvarer som var omfattet av tollnedsettelser/tollfrihet gjeldende fra 1. juli 2003 er det ikke noe krav om at opprinnelsesbevisene for varer omfattet av den nå endrede protokoll 3 er merket ”AGRI” etter angivelsen av opprinnelsesland.

Konsesjonene fra juli 2003 ble gitt i henhold til en bilateral landbruksavtale mellom EF og Norge og gjelder utelukkende varer fra EF. Varer og konsesjoner omfattet av dette rundskrivet gjelder hele EØS-området, med unntak for Liechtenstein.

Ved import fra EU eller Island skal det foreligge et varesertifikat EUR.1 eller en fakturaerklæring hvor opprinnelsesland er angitt som ”EØS”, eller tilsvarende på andre språk, for at preferansetollbehandling skal kunne innrømmes (beregnes) ved fortollingen.

Tabellen nedenfor angir en del av tollsatsene som fra 1. november 2004 vil være gjeldende under protokoll 3 ved innførsel til Norge. I tillegg til varene angitt i tabellen, vil en rekke andre varer være tollfrie i henhold til artikkel 5 nr 1 i protokoll 3, eller gjenstand for variable tollsatser. De variable tollsatsene vil fremkomme i landbruksmyndighetenes rundskriv om tollsatser for bearbeidede landbruksvarer, og vil enten fastsettes i samsvar med matrisesystemet etter standardresepter eller etter deklarasjon av faktisk innhold av råmaterialer, jf også rundskriv 2003/2287 fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

For varebeskrivelser til de i tabellen angitte varenummer, henvises til tolltariffen. Forklaring til fotnoter finnes etter tabellen.

Varenummer Tollsats
05.01.0000 - fri 1)
05.02.1000 - fri 1)
05.02.9000 - fri 1)
05.03.0000 - fri 1)
05.05.1000 - fri 1)
05.05.9000 - fri 1)
05.07.1000 - fri 1)
05.07.9000 - fri 1)
05.08.0000 - fri 1)
05.09.0000 - fri 1)
05.10.0000 - fri 1)
07.10.4010 - 1,73 2)
07.10.4090 - fri 1)
07.11.9011 - 1,73 2)
07.11.9020 - fri 1)
13.02.1400 - fri 3)
13.02.1903 - fri 3)
13.02.1904 - fri 3)
13.02.2000 - fri 1)
14.01.1000 - fri 1)
14.01.2000 - fri 1)
14.01.9000 - fri 1)
14.02.0000 - fri 1)
14.03.0000 - fri 1)
14.04.1000 - fri 1)
14.04.2000 - fri 1)
14.04.9000 - fri 1)
15.17.1021 - 14,5 % 2)
15.17.1031 - 14,5 % 2)
15.17.9032 - 14,5 %
15.17.9041 - 10,2 % 4)
15.17.9091 - fri 3)
15.17.9097 - fri 3)
15.20.0010 - 3,79 4)
15.22.0011 - 3,79 4)
17.02.5010 - 1,37 2)
17.02.5090 - fri 1)
17.02.9022 - 1,37 2)
17.02.9099 - fri 1)
18.06.1000 - fri
19.01.1010 - 5,10 2)
19.01.9010 - fri
19.04.1010 - fri
19.04.1091 - fri
19.04.1099 - fri
19.04.9010 - 1,11 2)
19.05.2000 - 0,75 2)
20.01.9031 - 1,73 2)
20.01.9041 - fri 1)
20.01.9062 - 2,22
20.01.9063 - 2,22
20.04.9011 - 1,73 2)
20.04.9020 - fri 1)
20.05.8010 - 1,73 2)
20.05.8090 - fri 1)
20.06.0031 - 0,64 5)
20.06.0091 - 1,94 5)
20.07.1001 - 5,30 2)
20.07.1009 - 3,28 6)
20.07.1009 - 4,55 7)
20.07.9110 - fri
20.07.9190 - fri
20.07.9902 - fri
20.07.9903 - 1,76 8)
20.07.9903 - 5,30 9)
20.07.9907 - fri
20.07.9908 - 1,76 6)
20.07.9908 - 5,30 7)
20.08.1110 - fri
20.08.1180 - 1,69 4)
20.08.1191 - fri
20.08.9110 - 4,67 4)
20.08.9903 - 12,00 10)
21.01.1202 - fri 3)
21.01.1209 - fri 3)
21.01.2010 - fri 1)
21.01.2091 - fri 3)
21.01.2099 - fri 3)
21.01.3000 - fri 3)
21.02.1010 - fri
21.02.1020 - 20,4 % 11)
21.02.1090 - fri
21.02.2010 - 2,58 4)
21.02.2020 - fri
21.02.2031 - 2,58 4)
21.02.2040 - fri 1)
21.02.3000 - fri
21.03.2010 - fri
21.03.3009 - fri 3)
21.04.1011 - fri
21.05.0090 - fri
21.06.9010 - fri
21.06.9020 - 8,73 %
21.06.9039 - fri
21.06.9041 - fri 3)
21.06.9043 - fri 3)
21.06.9044 - fri 3)
21.06.9051 - 5,83 2)
21.06.9052 - 2,92 2)
22.02.1000 - fri 3)
22.02.9010 - fri 3)
22.02.9020 - fri 3)
22.02.9091 - fri 4)
22.02.9099 - fri 4)
22.03.0010 - fri
22.03.0020 - fri
22.03.0030 - fri
22.03.0040 - fri
22.03.0090 - fri
22.05.1001 - fri 1)
22.05.1009 - fri 1)
22.05.9001 - fri 1)
22.05.9009 - fri 1)
22.07.2000 - fri 1)
22.08.4000 - fri 1)
22.08.5000 - fri 1)
22.08.6000 - fri 1)
22.08.7000 - fri 1)
22.08.9003 - fri 1)
22.09.0000 - fri
24.02.1001 - fri 3)
24.02.1009 - fri 3)
24.02.2000 - fri 3)
24.02.9000 - fri 3)
24.03.1000 - fri 3)
24.03.9100 - fri 3)
24.03.9910 - fri 3)
24.03.9990 - fri 3)
29.05.4300 - fri 3)
29.05.4400 - fri 3)
33.02.1000 - fri 3)
35.05.1001 - 7,40 12)
35.05.1009 - 7,40 12)
35.05.2000 - fri 3)
38.09.1000 - fri 3)
38.24.6000 - fri 3)

Fotnoter:
1. Norge har i WTO forpliktet seg til å innrømme tollfrihet for varer fra alle WTO’s medlemsland under dette varenummeret. I praksis innebærer dette tollfrihet fra alle land. Tollfriheten i forbindelse med EØS-avtalen vil derfor ikke bli særskilt anført i tolltariffen.

2. Varenummeret er omfattet av tollmyndighetenes og landbruksmyndighetenes rundskriv ”Tollsatser ved import av bearbeidede landbruksvårer (RÅK-varer). Det oppfordres til at det til enhver tid gjeldende rundskriv blir kontrollert med henblikk på om den angitte tollsats kan være ytterligere nedsatt.

3. Stortinget har besluttet at ordinær tollsats for varer under dette varenummeret er ”fri”. Tollfriheten knyttet til med EØS-avtalen vil derfor ikke bli særskilt anført i tolltariffen.

4. Dette er kun en videreføring av gjeldende konsesjon, og tollsatsene er derfor allerede gjengitt i tolltariffen.

5. Ved søknad til Statens landbruksforvaltning før import finner sted kan produkter til annet formål enn til dyrefôr innføres tollfritt.

6. Gjelder ikke produkter som inneholder jordbær, solbær eller bringebær. For å oppnå angitt tollsats må søknad sendes Statens landbruksforvaltning før import finner sted.

7. Gjelder produkter som inneholder jordbær, solbær eller bringebær eller blandinger derav.

8. Gjelder varer av tyttebær, blåbær eller andre bær av slekten Vaccinium eller multer eller blandinger derav. For å oppnå angitt tollsats må søknad sendes Statens landbruksforvaltning før import finner sted.

9. Gjelder andre produkter enn de som er nevnt i fotnote 8.

10. Tollsatsen gjelder produkter til annet formål enn til dyrefôr, og er en maksimalsats som kun vil komme til anvendelse dersom tollsatsen beregnet etter matrisesystemet overstiger den angitte tollsatsen. Ved søknad sendes Statens land-bruks-forvaltning før import finner sted er tollsatsen for produkter ”til dyrefôr” kr 2,67 pr. kg.

11. Med virkning fra 1. januar 2005 vil tollsatsen endres til ”fri”.

12. Produkter til teknisk bruk kan, etter søknad til Tollvesenet før import finner sted, innføres tollfritt.