Gå til innhold

[Utgått]Opptak av ny versjon P31-1.0.0 i Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem (TET).

Det informeres herved om at det den 13. juni 2004 vil bli tatt opp ny versjon (P31-1.0.0) av TET. Etter gjennomgående testing av leveransen, viser det seg at denne inneholder endringer som berører både tollvesenet og næringslivet.
Endringene som berører både Tollvesenet og næringslivet relaterer seg hovedsakelig til nye kontroller på lossemerknader (IE044) som mottas i TET fra næringslivet. Disse kontrollene er som følger:

1. Kontroll av oppgitt kode for ''eier av meldingsstandard'' i UNB-segmentet
I forbindelse med deklarering av elektroniske meldinger til Tollvesenets elektroniske transitteringssystem (TET) viser det seg at flere av deklarantene benytter en programvare der kode ''NEP'' for ''eier av meldingsstandard'', er inkludert i UNB-segmentet. Dette er en ugyldig kode ihht kodeliste (3055) for tjenestesegmentene.
Den nye versjonen av TET, inneholder en kontroll av oppgitt kode for ''eier av meldingsstandard'' i UNB-segmentet. Meldinger som inneholder en ugyldig kode, vil etter opptak av denne versjonen, bli avvist i TET.
Det vises i denne sammenheng til tidligere utsendte rundskriv til Tollvesenet og næringslivet, med ref 2003/3109, datert 05.11.03

2. Edifact segment ”GIS+1:119” i IE015
Segment ”GIS+1:119” skal ikke være med i melding IE015 (deklarasjonsdata) fra deklarant. Dette segmentet er ikke beskrevet i spesifikasjonene til IE015, men har vært benyttet ved angivelse av forenklet prosedyre. Dette er altså ikke riktig. Forenklet prosedyre ved oppstart angis kun ved bruk av kontrollresultat kode ”A3”. IE015 som inneholder dette segmentet vil bli avvist med melding IE917 etter opptak av den nye versjonen. Det vises i denne sammenheng til tidligere utsendte rundskriv til Tollvesenet og næringslivet, med ref 2003/0350, datert 15.03.04.

3. Ny feilmelding – IE917
Det vil tas i bruk en ny CUSRES feilmelding - IE917. Implementasjonsguide for denne meldingen er utarbeidet som et tillegg til Meldingshåndbok Elektronisk Transittering, versjon 3.0, datert 15. mars 2004. Det vises i denne sammenheng til tidligere utsendte rundskriv til Tollvesenet og næringslivet, med ref 2003/0350, datert 15.03.04.

4. Bruk av ’0’ i felt for antall kolli
I den nye versjonen er det på en varepost tillatt å angi ’0’ i felt for antall kolli, selv om innholdet i felt for ’Merke og nummer’ ikke er identisk med innholdet i felt for ’Merke og nummer’ på en annen varepost.


I forbindelse med testingen av den nye leveranse er det oppdaget en del nye kontroller i TET, på meldingene som mottas fra næringslivet. Under akseptansetest av leveransen har det vist seg at flere av de programvarene som er i bruk hos næringslivet vil måtte endres i forhold til disse kontrollene. De nye kontrollene fremgår ikke av eksisterende spesifikasjoner som er distribuert til næringslivet. Dette medfører at spesifikasjonene for meldingene som berøres, må endres og distribueres til programvareleverandører for evt endring i eksisterende programvare for deklarering til TET.
For at de nye kontrollene i versjonen ikke skal komme i konflikt med næringslivets programvare før dette er varslet ut til programvareleverandører på ordinær måte, er det gjort midlertidige tekniske tilpasninger i versjonen. Disse tilpasningene går i hovedsak ut på at berørte meldinger fra næringslivet ikke vil bli avvist dersom disse ikke samsvarer i forhold til de nye kontrollene.
Som en følge av disse tilpasningene, vil endringene i den nye leveransen vedr. ny feilmelding - IE917 ikke være aktiv i TET ved opptak av leveransen den 13. juni 2004.
Med bakgrunn i ovennevnte vil deklarantene – inntil videre – kunne sende meldinger til TET uten at disse sjekkes opp mot de nye ovennevnte kontrollene.
Det presiseres at dette kun er midlertidige tilpasninger som er foretatt i den hensikt å gi programvareleverandører tid til å endre sin programvare i hht til endrede spesifikasjoner.

De endrede spesifikasjonene vil bli distribuert til programvareleverandørene, så snart disse foreligger.