Gå til innhold

[Utgått]Opphør av plombeavtale

Presisering av rundskriv 97/4076 om retningslinjer for godsregistrering av varer som ankommer med land- eller sjø transport, og adgangen til å fjerne tollforsegling ved grensepassering. Ordningen med generell fjerning av tollforsegling ved grensen, den såkalte "plombeavtalen", opphører hermed.
 
For at næringslivet skal få tid til å omstille seg gis vedtaket om opphør utsatt virkning til 1. mars 2007.
Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv 97/4076 som gir retningslinjer for godsregistrering og de tilhørende prosedyrer. Rundskrivet bestemmer blant annet at fører av transportmiddel hvor tollforsegling er påsatt, skal henvende seg til bestemmelsestollstedet for fjerning av tollforsegling før godsregistrering hos tollagerholder, jf. tollovforskriften pkt 4.4.1.
 
Imidlertid er det under punkt 6 i rundskrivet gitt et unntak fra dette kravet i forbindelse med forhåndslossetillatelse, hvor bestemmelsestollstedet unntaksvis kan anmode grensepasseringstollstedet om å fjerning av eventuell tollforsegling. Dette unntaket har dessverre vært praktisert mer som en hovedregel, basert på en avtale mellom de gamle tolldistriktene i Sør-Norge. Ordningen med fjerning av tollforsegling ved grensepassering har i praksis medført en lite ønskelig omgåelse av prosedyrer og regelverk fordi varene som forsendelsen omfatter, dermed kommer under to prosedyrer samtidig. I tillegg har ordningen tilsidesatt hensynet til likebehandling i forhold til resten av landet. Toll- og avgiftsdirektoratet har med dette derfor besluttet å avvikle denne praksisen.
 
Prosedyrene ved fjerning av plomber ved grensen blir dermed som følger:
• Hvis det unntaksvis skal fjernes en tollforsegling ved grensepassering, må transitteringen samtidig fullføres der.
• Deretter kan varene som forsendelsen omfatter gå over i en ny tollprosedyre – f.eks. fortolling eller innlegg på tollager ved grensen.
Det er viktig å ha klare skiller mellom de forskjellige tollprosedyrene, blant annet for å kunne identifisere hvem som til enhver tid er ansvarlig overfor tollvesenet.
 
For at næringslivet skal få tid til å omstille seg, vil opphøret av ordningen først tre i kraft 1. mars 2007.