Gå til innhold

[Utgått]Deklarering av RÅK-varer i TVINN

Hvordan RÅK-satsen regnes ut er avhenging av om det foreligger tollmelding fra Statens landbruksforvaltning.

Tollmeldinger utstedt av Statens landbruksforvaltning (SLF) er registrert som individuelle unntaksdokumenter knyttet til den enkelte importør i TVINN. Når tollmelding fra SLF foreligger er det nødvendig å deklarere korrekte opplysninger i TVINN for å kunne benytte seg av tollmeldingens tollsats. 


Deklarering når tollmelding fra Statens landbruksforvaltning foreligger

Følgende koder skal brukes ved deklarering i TVINN:

  • Rubrikk 33 (tollnedsettelse): ”S”
  • Rubrikk 44: ”USK”(referansekode) + nummer på tollmelding (eks.: USK 03/R010924)

I de tilfeller man har fått tildelt en tollmelding fra SLF på bakgrunn av et opprinnelsesprodukt må man også referere til opprinnelsesdokumentasjon i rubrikk 44, samt riktig preferansekode i rubrikk 36.
Råvaretollsats angitt i tollmeldingene fra Statens landbruksforvaltning skal deklareres med avgiftskode RT 100 i TVINN.

Dersom fastelementet for toll (TL 1) og det råvareavhengige elementet (RT 100) gitt i tollmelding til sammen overskrider de tollsatsene (maksimaltollsats) som er oppgitt i Tolltariffen, skal maksimalsatsen benyttes ved fortolling. Ved deklarering i TVINN skal da satsen fordeles mellom TL 1 og RT 100 som for når tollmelding ikke foreligger, se nedenfor. 


Deklarering når tollmelding fra Statens landbruksforvaltning ikke foreligger

Når tollmelding ikke foreligger er det tolltariffens maksimalsats som skal benyttes. Ved deklarering i TVINN skal fastelementet av tollen deklareres som TL 1, og råvaredelen deklareres som RT 100.
De aktuelle satser fremkommer av rundskriv 2003/2287, vedlegg 2. 


Deklarering av varenummer med alternativ tollsats

Gjelder varenummer 2106.9060/ 3501.9010/ 3502.2090

Satsen for TL 1 kan for enkelte landgrupper her være enten i prosent, eller i kroner per kilo (alternativ tollsats) . For enkelte landgrupper skal deklarant/ importør velge den satsen for fastelementet (TL 1) som gir lavest avgiftsbeløp. Det er importørs ansvar å påse at den gunstigste satsen blir benyttet. For varenummer/landgrupper med alternativ tollsats skal også råvaretoll beregnes.

Eksempel på utregning:

Alternativ 1:
RT 100 deklareres med sats som angitt i tabell.
+
TL 1 deklareres med sats i % av verdien som angitt i tabell.
Eks: (RT 100: 4000kg x 3,92 = ) 15680,- + (TL 1: 55000kr x 25,5%=) 14025,- =29705,-

Alternativ 2:
RT 100 deklareres med sats som angitt i tabell.
+
TL 1 deklareres med sats per kilo som alternativ (maksimal) sats angitt i tabell.
Eks: (RT 100: 4000kg x 3,92 = ) 15680,- + (TL 1: 4000kg x 16,81=) 67240,- = 82920,-

I ovennevnte tilfelle vil det være alternativ 1 som skal benyttes, da det er denne som gir lavest tollsats. 


Når opprinnelsesdokumentasjon ikke foreligger

Gjelder varenummer 21.06.9093 og 21.06.9098

Dersom opprinnelsesdeklarasjon ikke foreligger skal tredjelandstollsatsen (landgruppe TALL i TVINN) benyttes. Ved bruk av tollmelding fra SLF skal satsen fra den deklareres som RT 100, i tillegg skal % sats deklareres som TL 1. Dersom summen av disse avgifter vil overskride tolltariffens maksimalsats, skal kun denne maksimalsatsen benyttes. Maksimalsatsen skal da deklareres som som TL 1.

Eksempel på utregning:

Alternativ 1:
RT 100 deklareres med sats fra tollmelding.
+
TL 1 deklareres med sats i % av verdien som angitt i tabell.
Eks: (RT 100: 1000kg x 5,76 = ) 5760,- + (TL 1: 120000kr x 25,5%=) 30600,- =36360,-

Alternativ 2:
TL 1 deklareres med sats per kilo (maksimalsats) som angitt i tabell.
Eks: TL 1: 1000kg x 31,71= 31710,-

I ovennevnte tilfelle vil det være alternativ 2 som skal benyttes, da det er denne som gir lavest tollsats.