Gå til innhold

[Utgått]Tollsatsar ved import av tilarbeidde landbruksvarer (RÅK-varer)

Statens landbruksforvaltning (SLF) har med heimel i dei innleiande føresegnene i Tolltariffen (tib) § 5 fastsett tollsatsar ved import til Noreg av tilarbeidde landbruksprodukt. Tollsatsane gjeld frå og med 1. september 2007 og inntil vidare.
Dette rundskrivet erstattar rundskriv av 22. desember 2006 (saksnr.: 2003/2287-9).
For nærare informasjon, sjå rundskriv 33/2007 frå Statens landbruksforvaltning på www.slf.dep.no.
 
Endringar i forhold til tidlegare rundskriv:

  • Frihandelsavtalen mellom EFTA-landa og Egypt tredde i kraft 1. august 2007. Landbruksavtalen mellom Noreg og Egypt blei sett i verk frå same dato. Avtalen inneber at Egypt blir gjeve same konsesjonar som EU ved import av industrielt tilarbeidde jordbruksvarer. Tollsatsane på RÅK-varer med opphav i Egypt går fram av kolonnen for EØS/EFTA TOLL i vedlegg 1 og 2 til dette rundskrivet. For ytterlegare informasjon om handelsavtalen med Egypt sjå rundskriv 2003/00152.

Aktuell tollsats utgjer fastelement for toll (TL1) og/eller råvaretoll (RT 100) og går fram av tabellen. Lista gjeld der det i høgre kolonne i tolltariffen er tilvising til AGRI for aktuell tollsats. I dei tilfella der råvaretoll skal bereknast, er dette oppgjeve i vedlagte tabell (vedlegg 119 KB ) med forkortinga RT. Råvaretollen blir utrekna av SLF dersom satsen ikkje går fram av denne tabellen. For dei varene som skal ha fastsett råvareavhengig tollsats frå SLF, må importøren fylle ut skjemaet "Råvaredeklarasjon for industrielt bearbeidede jordbruksvarer" (kan innhentast frå: www. slf.dep.no), og sende dette til Statens landbruksforvaltning seinast 14 dagar før importen finn stad.

Statens landbruksforvaltning skriv ut tollmeldingar på bakgrunn av råvaredeklarasjonen. Tollmeldinga vil angi råvaretollsatsen til eitt definert produkt innført frå eitt definert landområde. Tollmeldinga kan berre nyttast ved innførsel av dette produktet til eit definert firma (importør) ved at det er ei knyting til kunde-id. Det skal kunne visast fram tollmelding ved fortolling.

Ved deklarering i TVINN-systemet skal fastelementet for toll førast opp med kode TL1 og råvaretoll med kode RT100.

Tollmeldingar er registrert som unntaksdokument i TVINN, og følgjande kodar skal bli oppgjeve ved deklarering i TVINN:
-Rubrikk 33 (tollnedsetjing): ”S”
-Rubrikk 44: ”USK”(referansekode) + nummer på tollmelding (eks.: USK  04/R22870)

I dei tilfella der ein har fått tildelt ei tollmelding frå SLF på bakgrunn av eit opphavsprodukt må ein også referere til opphavsdokumentasjon i rubrikk 44, samt riktig preferansekode i rubrikk 36.

Dersom tollbelastninga av toll og råvaretoll som blir oppgjeve på tollmeldinga overstig den maksimumssatsen som er oppgjeve i tolltariffen, skal maksimalsats nyttast ved fortolling.

Når det ikkje føreligg tollmelding er det maksimalsatsen i tolltariffen som skal nyttast. Ved deklarering i TVINN skal fastelementet av tollen deklarerast som TL  1, og råvaredelen deklarerast som RT 100.

Dei aktuelle satsane går fram av vedlagte tabell (vedlegg 219 KB ).

For ytterlegare informasjon om deklarering av RÅK-varer i TVINN, sjå rundskriv 2003/2288.

Dersom importøren gir opp fakturautskrivar frå EU eller EFTA (med unntak av Sveits) på råvaredeklarasjonen til SLF, blir berekna tollsats nemnt som EØS i tollmeldinga frå SLF. I tilfelle der det er oppgjeve faktura¬utskrivar frå Sveits bereknar ein tollsats nemnt som EFTA. Det vil også bli berekna tollsats frå tredjeland i tollmeldinga. Denne tollsatsen skal nyttast dersom det ikkje føreligg gyldig opphavsbevis i samsvar med frihandelsavtalane.

For varer som er omfatta av vareomfanget til EØS-avtalen og der ein kan vise til EØS-tollbehandling ved innførselen, kan EØS preferanse vedkjennast sjølv om det i opphavsbeviset er oppgjeve at varene har opphav i EF eller i eit enkelt EF-land. For utfyllande informasjon, sjå rundskriva 96/376 og 2002/1016.

Ved deklarering i TVINN må preferansekode A deklarerast i desse tilfella.

Vi understrekar at preferansetollbehandling krev at det føreligg gyldig opphavsdokumentasjon på fortollingstidspunktet.

Landbruksvarer til teknisk bruk kan bli gjeve tollnedsetjing på særskilt grunnlag (jf. dei innleiande føresegnene i Tolltariffen § 11.33), ved søknad til den tollregionen der firmaet er registrert som heimehøyrande.

Vedlegg:
Vedlegg 119 KB  -  tollsatsar ved import av tilarbeidde landbruksvarer.
Vedlegg 219 KB  -  tollsatsar ved import av tilarbeidde landbruksvarer når tollmelding ikkje føreligg.
Vedlegg 310 KB  -  landgrupper SLF-TVINN