Gå til innhold

[Utgått]Godkjente eksportører og bokføringsmessig atskillelse under frihandelsavtalene

Toll- og avgiftsdirektoratet iverksetter med virkning fra 1. februar 2007 nye retningslinjer og prosedyrer for søknader og innvilgelse av tillatelser til bli godkjent eksportør og til å benytte ordningen med bokføringsmessig atskillelse under frihandelsavtalene.

Endringene i de nasjonale retningslinjene og prosedyrer følger av et behov for å bedre kunnskapen om opprinnelsesreglene og forståelsen av disse. Dette gjelder for næringslivsaktører som benytter eller ønsker å benytte de mulighetene autorisasjon som hhv godkjent eksportør og tillatelse til å benytte bokføringsmessig atskillelse gir.

Begge disse mulighetene til å benytte forenklede prosedyrer er forankret i EØS-avtalen, EFTAs frihandelsavtaler og Norges frihandelsavtale med Færøyene.

Ordningene med godkjente eksportører og til å benytte bokføringsmessig atskillelse er et tilbud til eksportører og produsenter som har behov for ordningene, som viser at de har kunnskap om opprinnelsesreglene i frihandelsavtalene og som ikke bryter eller har brutt dette regelverket.

Tollvesenet regionalt pålegges et noe større ansvar for å følge opp hvordan næringslivet benytter og oppfyller de gitte autorisasjoner.

Nye retningslinjer

  • Firmaer, som allerede er autoriserte som godkjent eksportør eller som har tillatelse til bokføringsmessig atskillelse, må søke om autorisasjon eller tillatelse på nytt innen 1. august 2007.
  • Autorisasjoner og tillatelser vil bli tidsbegrenset. Firmaer som har slik autorisasjon eller tillatelse vil (såfremt alt er i orden) bli innvilget fornyelse for en periode på inntil 5 år. Firmaer som søker om autorisasjon eller tillatelse for første gang vil bli innvilget søknadene for en periode på 2 år.
  • Firmaer som allerede er godkjente eksportører og som ikke har søkt på nytt innen 1. august 2007 vil automatisk miste sin autorisasjon. Ved ny søknad etter 1. august 2007 vil de bli behandlet som om de søker for første gang.

Godkjent eksportør

  • En godkjent eksportør kan som tidligere, utstede opprinnelsesbevis ved eksport av opprinnelsesprodukter uansett verdien på sine varesendinger.
  • Sammen med søknad om autorisasjon til å bli godkjent eksportør må firmaene fylle ut et informasjons- og spørreskjema om sine varer og eksportforsendelser. Søknad vedlagt utfylt informasjons- og spørreskjema skal sendes til den tollregionen der firmaet hører hjemme.
  • Alle som blir autoriserte som godkjent eksportør vil bli tildelt et nytt autorisasjonsnummer av tollmyndighetene.

Bokføringsmessig atskillelse

  • Bokføringsmessig atskillelse kan brukes av produksjonsbedrifter som bruker både opprinnelsesmaterialer og materialer uten opprinnelsesstatus i produksjonen av ferdigvarer som skal eksporteres under frihandelsavtalene.  Bedriften må oppfylle en rekke krav før det kan gis tillatelse til bokføringsmessig atskillelse.
  • Bedriften må dokumentere at den har et reelt behov for å benytte ordningen. Søknad om å benytte ordningen skal sendes til den tollregionen der firmaet hører hjemme.
  • Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for å få tillatelse til å benytte bokføringsmessig atskillelse.
  • Tollregionene er fra 1. februar 2007 delegert myndighet til å gi bedrifter tillatelse til å benytte bokføringsmessig atskillelse.

Nærmere informasjon om disse ordningene kan finnes på internett (www.toll.no) som ”nyheter” og under område: ”rundskriv” og ”publikasjoner/veiledere”.