Gå til innhold

[Utgått]Endringer i frihandelsavtalen mellom EFTA og Chile

På møte i Blandet komité mellom EFTA-landene og Chile den 31. januar 2006 ble det vedtatt enkelte endringer i avtalen. Endringene ble iverksatt fra 1. desember 2006.
Det vises til Toll- og avgiftsdirektoratets iverksetting av de tollmessige sider av frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Chile gjeldende fra 1. desember 2004; se Rundskriv/Særmelding (sak 02/02900).
 
Endringene er som følger:
 
Opprinnelsesreglene
Artikkel 12 – Direkte transport
Endringene i denne bestemmelsen er gjort for å tilpasse regelverket bedre til dagens transport- og logistikkmønstre med sentrallagre i ikke-avtaleland som leverer til flere land og regioner.
 
I motsetning til gjeldende bestemmelse som krever at varene skal transporteres gjennom transittland (tredjeland) i ”en enkel sending”, så åpner den reviderte artikkel for at produkter (sendinger) kan transporteres til et tredjeland for mellomlagring under tollvesenets kontroll, og derfra videretransporteres i mindre sendinger til bestemmelseslandet. Eksempelvis, kan opprinnelsesprodukter fra Chile transporteres i større sendinger til et sentralt varelager i EU, hvor denne større sending kan splittes opp i mindre sendinger for import til Norge uten at produktene mister sin opprinnelsesstatus.
 
Ordlyden i Artikkel 12 skal være som følger:
 
Direkte transport
1. Den preferansetollbehandling som følger av denne avtalen gjelder bare for produkter som oppfyller vilkårene i dette vedlegg og som er transportert direkte mellom en EFTA-stat og Chile. Produktene kan imidlertid transporteres gjennom territoriet til ikke-avtaleparter, forutsatt at de ikke gjennomgår annen behandling enn lossing, lasting, oppdeling av forsendelser eller annen behandling med sikte på å bevare dem i god tilstand. Produktene må forbli under tollvesenets kontroll under hele det tidsrom de befinner seg i transittlandet.

 2. Importøren skal på forespørsel kunne fremlegge for tollmyndighetene i importlandet nødvendige bevis for at vilkårene i nr. 1 er oppfylt, slik som transportdokumenter som dekker forsendelsen fra eksportlandet gjennom transittlandet eller andre fyllestgjørende dokumenter.

3. Ved anvendelse av nr. 1, kan opprinnelsesprodukter transporteres gjennom rørledning gjennom andre territorier enn de som tilhører en EFTA-stat eller Chile.
 
De nødvendige korreksjoner av regelverk bes foretatt. Direktoratet vil korrigere de aktuelle tekster for EFTA-Chile avtalen som ligger på nettet.