Gå til innhold

[Utgått]Iverksettelse av ordningen med autoriserte mottakere

Som Toll- og avgiftsdirektoratet har informert om tidligere, blant annet i rundskriv 2001/1739 inntatt i Meldinger nr. 10 (samt i temaheftene for transittering og tollager), iverksettes ordningen med autoriserte mottakere fra 1. januar 2002. Ordningen innebærer at varer som er underlagt en transitteringsprosedyre kan leveres direkte til en autorisert mottaker (tollagerholder) uten at varene framlegges ved bestemmelsestollstedet, og at transitteringen fullføres hos den autoriserte mottaker.

Hjemmel for ordningen finnes i Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987 (heretter benevnt Transitteringskonvensjonen). Dette rundskrivet gir retningslinjer for ordningen, basert på Transitteringskonvensjonen og nasjonale bestemmelser vedrørende tollager, lossetillatelser, Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem (TET) m.m. Se for øvrig avsnittet ”Hjemmelsgrunnlag” nedenfor.

Bakgrunn

Transitteringskonvensjonen fastsetter at den hovedansvarliges ansvar for transitteringsprosedyren opphører når varene og transitteringsdokumentene er levert til en autorisert mottaker, fordi det er sistnevnte som sørger for å fullføre transitteringen, jf artikkel 72.2 i Vedlegg I.

Da de nye godsregistreringsbestemmelsene trådte i kraft i 1998, ble tollagerholdere i praksis gitt deler av rollen som autoriserte mottakere har (jf Transitteringskonvensjonen), fordi varene og transitteringsdokumentene skulle leveres til tollagerholderen i følge nasjonale bestemmelser. Likevel hadde den hovedansvarlige ansvaret for å legge fram varene og transitteringsdokumentene hos Tollvesenet på bestemmelsesstedet i henhold til Transitteringskonvensjonen. Dette medførte at skjæringspunktet mellom den hovedansvarliges og tollagerholders ansvar ikke var helt klart.

Tidspunktet for når ansvaret for toll og avgifter overføres fra den hovedansvarlige til tollagerholderen blir således tydeligere ved at tollagerholdere får status som autoriserte mottakere.
Hovedårsaken til at direktoratet nå iverksetter ordningen med autoriserte mottakere, er å klargjøre dette ansvaret. I tillegg knyttes ordningen til TET/NCTS (New Computerised Transit System). I fase 3.1 av TET/NCTS, som ble satt i gang i Norge 3. desember 2001, kan autoriserte mottakere benytte TET for blant annet å avgi lossemerknader til bestemmelsestollstedet (for transitteringer som er startet elektronisk).


Hjemmelsgrunnlag

Artikkel 48.1f i Vedlegg I til Transitteringskonvensjonen gir hjemmel til å gi firma status som autorisert mottaker. Vilkårene som søkeren må oppfylle framgår av artikkel 49. Gjennomføringen er beskrevet i artiklene 72-74a.

Vedtak 1/2001 av EF/EFTAs Felleskomité for felles transittering av 7. juni 2001, artikkel 3.3 fastsetter: "Enhver autorisasjon som gir status som autorisert mottaker skal være i overensstemmelse med artikkel 74a i Vedlegg I innen en dato fastsatt av de kompetente myndigheter……..”. Dette innebærer i praksis at direktoratet skal sette en frist for når norske autoriserte mottakere må tilknyttes TET. Se mer om dette under ”Framdrift”.

I medhold av tolloven er det fastsatt retningslinjer for bl.a. trafikken til tollområdet, godsregistrering og lossing, bruk av elektronisk datautveksling og lagring av ufortollede varer, se spesielt kapitlene 4, 6 og 7 i tollovforskriften.

Den nye godsregistreringsordningen som trådte i kraft i 1998 er beskrevet i rundskriv 97/4076.

Søknadsvilkår

Den som ønsker status som autorisert mottaker, må søke til tolldistriktssjefen i det tolldistrikt hvor tollageret befinner seg. Følgende vilkår må være oppfylt:

1) Søkeren må ha tollagerbevilling med generell eller spesiell lossetillatelse (se avsnittet ”Autorisasjon”).
2) Søkeren må være etablert i en av avtalepartene til Transitteringskonvensjonen.
3) Søkeren må regelmessig motta varer som er underlagt transitteringsprosedyren.
4) Søkeren må ikke ha begått noen alvorlige eller gjentatte overtredelser av toll- og/eller avgiftslovgivningen.
5) Søkeren må ha et system som setter Tollvesenet i stand til overvåke prosedyren og utføre kontroller uten en uforholdsmessig stor administrativ innsats.
6) Søkeren må føre fortegnelser som gjør de kompetente myndigheter i stand til å utføre effektive kontroller.
7) Søkeren må forplikte seg til å knytte seg til TET (slik at behandlingen av mottatte Følgedokument kan skje elektronisk til Tollvesenet på bestemmelsesstedet) senest fra det tidspunktet som direktoratet fastsetter.

Vedrørende sikkerhetsstillelse vises det til bestemmelsene for kredittvurdering i forbindelse med tollagerbevillingen (se ”Sikkerhetsstillelse” i temahefte tollager).

Søkeren kan benytte et søknadsskjema som vil bli tilgjengelig på Tollvesenets Internettsider www.toll.no eller ved henvendelse til nærmeste distriktstollsted.

Autorisasjon

Malen som er utarbeidet av direktoratet skal benyttes ved utstedelse av en autorisasjon. Den vil bli tilgjengelig for Tollvesenet på Word, som mal under Fil - Ny.

Autorisasjonsnummeret som tildeles den autoriserte mottaker skal være identisk med tollagerkoden, det vil si tolldistrikt og lagerets nummerering i distriktet (totalt 5 sifre).

Autorisasjonen gis som et tillegg til (en utvidelse av) tollagerbevillingen. Dette innebærer at søkere som ikke allerede er godkjente tollagerholdere, også må fylle vilkårene og gis bevilling som tollagerholder (med generell/spesiell lossetillatelse) for å kunne benytte ordningen med autoriserte mottakere.

Framdrift

Direktoratet har lagt opp til en trinnvis innføring av ordningen med autoriserte mottakere. Årsaken til dette er ønsket om en smidigere overgang for næringslivet, fordeling av ressursbehovet i tolldistriktene over en lengre tidsperiode, samt av hensyn til at gevinsten ved TET-tilknytning avhenger av volumet og den geografiske spredningen av NCTS i de andre avtalepartene til Transitteringskonvensjonen.

1. Fra 1. januar 2002 kan tollagerholdere søke status som autoriserte mottakere. Etter at slik autorisasjon er gitt av tolldistriktssjefen, kan tollagerholderen / den autoriserte mottaker fullføre mottatte transitteringer (se avsnittene ”Omfang” og ”Praktisk gjennomføring”).

2. Fra år 2002 kan tollagerholdere starte testing i tolldistriktene (programvare for autoriserte mottakere). Ved fullført testing, og etter innvilgelse av status som autorisert mottaker, kan forenklet prosedyre i TET benyttes ved mottak av Følgedokumenter.

3. Innen utgangen av år 2002 vil det bli satt krav om at tollagerholdere må søke om å bli autorisert mottaker dersom de ønsker å opprettholde sin generelle/spesielle lossetillatelse for varer som ankommer på Enhetsdokumentet eller Følgedokumentet.

4. På et senere tidspunkt vil direktoratet også sette en frist for når autoriserte mottakere må tilknyttes TET for å opprettholde sin status (autorisasjon), jf punkt 7 i ”Søknadsvilkår”.

Opprettholdelse av generell/spesiell lossetillatelse

Direktoratet vil innen utgangen av år 2002, som nevnt over, sette en frist med krav om at enhver tollagerholder som ønsker å opprettholde sin generelle/spesielle lossetillatelse for varer som ankommer på Enhetsdokumentet eller Følgedokumentet, må bli autorisert mottaker. For varer som ankommer med andre transportdokumenter (flyfraktmanifest, skipsmanifest etc.) vil den generelle/spesielle lossetillatelsen som er gitt i tollagerbevillingen ikke bli berørt ved innføringen av et slikt krav.

Et krav om å ha status som autorisert mottaker for å opprettholde sin lossetillatelse vil altså bli knyttet til hvilket dokument varene sendes på, og ikke selve transportmiddelet. Bakgrunnen for dette er regelverket for autoriserte mottakere i Transitteringskonvensjonen, og også at det samme forholdet gjør seg gjeldende i vurderingen av hvorvidt en forsendelse kan behandles i TET/NCTS.

TET-tilknytning

Det vil på et senere tidspunkt bli fastsatt en frist for når autoriserte mottakere må tilknyttes TET. Fordi bruk av NCTS fortsatt skjer i begrenset omfang i de andre landene, er det lite hensiktsmessig å sette en slik frist på nåværende tidspunkt. Først når volumet av inngående elektroniske transitteringer når et visst nivå, vil næringslivet og Tollvesenet kunne få full nytte av TET.

Testing av programvare for autoriserte mottakere pågår nå i direktoratet. I år 2002 vil tollagerholdere kunne starte testing i tolldistriktene.

Som det framgår av søknadsvilkårene, må den autoriserte mottaker forplikte seg til å knytte seg til TET senest fra det tidspunkt som direktoratet fastsetter. Dette innebærer i praksis at firma kan søke om status som autorisert mottaker allerede fra årsskiftet, og få en slik autorisasjon også FØR man er tilknyttet TET. Inntil tilknytning skjer, vil en autorisert mottaker kunne fullføre transitteringene manuelt (se avsnittet ”Praktisk gjennomføring”).

Omfang

Ordningen med autoriserte mottakere omfatter alle varer som ankommer på Enhetsdokumentet eller på Følgedokumentet, uavhengig av transportmåte.

Den autoriserte mottaker vil kunne fullføre transitteringer både gjennom TET og manuelt på papir. Han kan fullføre ALLE forsendelser som ankommer på Enhetsdokumentet eller Følgedokumentet, også de som han i henhold til sin tollagerbevilling må innhente lossetillatelse for i hvert enkelt tilfelle (men selvfølgelig først etter at slik lossetillatelse er gitt).

Dersom forsendelsen er forseglet, må transportøren henvende seg til Tollvesenet for fjerning av plomben(e) før varene leveres til den autoriserte mottakeren.

Praktisk gjennomføring

For forklaring av begrep etc. vises det til temahefte transittering som er tilgjengelig på Internett www.toll.no, eller som trykt hefte hos nærmeste tollsted.

Ved mottak av Følgedokumentet:

Når varene og Følgedokumentet ankommer til den autoriserte mottaker, sender han på bakgrunn av forsendelsens MRN-nummer en Ankomstmelding (IE 07) til bestemmelsestollstedet, det vil si det tollstedet som den autoriserte mottaker er tilknyttet. Ankomstmelding (IE 07) sendes under ”Forenklet prosedyre” dersom det dreier seg om varer som er omfattet av den generelle/spesielle lossetillatelsen. For forsendelser hvor det skal innhentes lossetillatelse i hvert enkelt tilfelle, benyttes ”Normal prosedyre” i Ankomstmeldingen (IE 07). I meldingen inngår også det godsnummer som den autoriserte mottaker har gitt den aktuelle transitteringen.

Når Ankomstmeldingen (IE 07) er sendt under ”Forenklet prosedyre” mottar den autoriserte mottaker automatisk en Lossetillatelse (IE 43) fra Tollvesenet på bestemmelsestollstedet. Når Ankomstmeldingen (IE 07) er sendt under ”Normal prosedyre” må den autoriserte mottaker avvente til lossetillatelse blir gitt manuelt av en tjenestemann i ekspedisjonstiden.

Bestemmelsestollstedet sender Ankomstbekreftelse (IE 06) til avgangstollstedet.

Så snart varene er losset, og senest kl. 1200 første virkedag etter avsluttet lossing, skal den autoriserte mottaker ved ”Forenklet prosedyre” (uten Papirlasteliste - PLL) sende Lossemerknader (IE 44) til bestemmelsestollstedet, uavhengig av om det er uoverensstemmelser eller ikke. I ”Normal prosedyre”, samt ved bruk av PLL, leveres lossemerknadene på papir (merknadsjournal), innen samme tidsfrist, dersom det er uoverensstemmelser. I motsatt fall arkiveres merknadsjournalen hos tollagerholderen.

Dersom PLL er benyttet, skal den autoriserte mottaker også levere eks B av Følgedokumentet til bestemmelsestollstedet (sammen med lastelisten). Dette skal gjøres innenfor samme frist som er nevnt i avsnittet foran, det vil si samtidig som evt. merknadsjournal leveres. Den autoriserte mottaker må påføre godsnummer, ankomstdato og eventuelle merknader (manko/overtallig) i rubrikk I nederst til høyre på Følgedokumentet. (NB! Ved ”Forenklet prosedyre” med PLL blir transitteringen liggende i behandlingsstatus ”Lossing”. En tolltjenestemann må derfor selv legge inn lossemerknadene mottatt manuelt fra den autoriserte mottaker.)

For forsendelser som sendes i ”Normal prosedyre” uten PLL, må den autoriserte mottaker ta en kopi av eks A av Følgedokumentet for at bestemmelsestollstedet skal være i stand til å registrere forsendelsen som ”Fullført” i TET. Den autoriserte mottaker må påføre godsnummer, ankomstdato og eventuelle merknader (manko/overtallig) i rubrikk I nederst til høyre på Følgedokumentet.

Direktoratet ser det som svært viktig at tidligere nevnte frist for innlevering av dokumenter til Tollvesenet overholdes, og at bestemmelsestollstedet raskt registrerer forsendelsen som ”Fullført” i TET. Dette for å unngå unødige etterlysninger som skaper merarbeid både for Tollvesenet og næringslivet.

Følgedokument A arkiveres i tollagerregnskapet til den autoriserte mottaker.

Bestemmelsestollstedet sender Kontrollresultat (IE 18) til avgangstollstedet. Dersom PLL er benyttet, skal eks B av Følgedokumentet - med Tollvesenets stempel og underskrift i rubrikk I – sendes pr post sammen med lastelisten. Deretter sendes en melding til den autoriserte mottaker (IE 25) for å informere ham om at transitteringen er fullført.

Manuell behandling av Følgedokumentet:

En autorisert mottaker kan også fullføre transitteringer med Følgedokumentet før han tilknyttes TET. I slike tilfeller skal godsnummer, ankomstdato og eventuelle merknader (manko/overtallig) påføres Følgedokumentet manuelt (rubrikk I nederst til høyre). Innlevering av merknadsjournal, eks B av Følgedokumentet og lasteliste (evt. kopi av eks A) må skje innenfor den samme fristen som er nevnt foran. Tollvesenet på bestemmelsesstedet må deretter registrere forsendelsen som ”Fullført” i TET.

Ved mottak av Enhetsdokumentet:

Varene godsregistreres av tollagerholderen (den autoriserte mottaker) på samme måte som i dag.
Lossetillatelse fungerer også som i dag, dvs i henhold til tollagerbevillingen.

Den autoriserte mottaker fullfører transitteringen ved å påføre godsnummer, ankomstdato og eventuelle merknader (manko/overtallig) på Enhetsdokumentet. Så snart varene er losset, og senest kl. 1200 første virkedag etter avsluttet lossing, skal eks 4 og 5 av Enhetsdokumentet leveres til bestemmelsestollstedet sammen med merknadsjournalen (dersom det er uoverensstemmelser). Dersom det ikke er uoverensstemmelser, arkiveres merknadsjournalen hos tollagerholderen.

Bestemmelsestollstedet påfører stempel og underskrift i rubrikk I. Deretter arkiveres eks 4, og eks 5 sendes som vanlig tilbake til avgangstollstedet for at transitteringen skal avsluttes der.

En skjematisk framstilling (flytdiagram) som viser de forskjellige mulighetene ved mottak av Enhetsdokumentet/Følgedokumentet følger vedlagt.

Ankomstbevis

Den autoriserte mottaker skal på anmodning utstede et ankomstbevis (TC-11 eller slippen nederst på eks 5) til transportøren, som kvittering på at varene er levert til ham.

Utseende på blanketten TC-11 (Ankomstbevis) må samsvare med malen i Bilag A 13 til Vedlegg III til Transitteringskonvensjonen, samt følge kravene i Artikkel 7 i Vedlegg III.

Slippen/talongen nederst på Enhetsdokumentets eks 5 har samme funksjon som TC-11, og kan også attesteres av den autoriserte mottaker.

Sammendrag/konsekvenser

 Tollagerholdere kan fra 1. januar 2002 søke om status som autorisert mottaker. Innen utgangen av år 2002 vil det bli et krav at tollagerholdere som ønsker å opprettholde generell eller spesiell lossetillatelse for varer som ankommer på Enhetsdokumentet/ Følgedokumentet må søke om status som autorisert mottaker.

 Lossetillatelsen som er gitt i tollagerbevillingen regulerer fortsatt hvilke varer/transporttyper den autoriserte mottaker/tollagerholderen evt. må innhente særskilt lossetillatelse for i hvert enkelt tilfelle.

 Autoriserte mottakere kan tilknyttes TET på bestemmelsestollstedet etter gjennomført testing i sitt tolldistrikt. En frist med krav om tilknytning til TET vil bli satt på et senere tidspunkt.


 Ved transittering av varer blir tidspunktet for når ansvaret for toll og avgifter overføres fra den hovedansvarlige til tollagerholderen (den autoriserte mottaker) tydeligere.

 Den autoriserte mottaker kan selv attestere TC-11 (Ankomstbevis) eller slippen på Enhetsdokumentets eks 5.


 I praksis blir det liten endring av rutinene for tollagerholdere som endrer status til autorisert mottaker.