Gå til innhold

[Utgått]Utenlandsk bearbeiding av landbruksvarer – tolltariffens innledende bestemmelser § 17 nr 2

Fra og med 1.juli 2005 får tib § 17 nr 2 følgende ordlyd:

§ 17 nr. 2 bokstav a skal lyde:
For andre varer enn landbruksvarer som svarer toll etter verdien, beregnes tariffmessig toll av varens fulle verdi, men fratrukket den toll den utførte vare – med samme opprinnelse som den bearbeidede – ville ha svart på gjeninnførselstidspunktet.

§ 17 nr. 2 bokstav b skal lyde:
For andre varer enn landbruksvarer som svarer toll etter vekt eller antall, beregnes tollen med 8 pst. av bearbeidingskostnadene med tillegg av sendingskostnadene fram og tilbake.

§ 17 nr. 2 ny bokstav d skal lyde:
For landbruksvarer svares toll i samsvar med bestemmelser fastsatt i forskrift av Landbruks- og matdepartementet.

Tib § 17 nr 1, nr 2 bokstav c, 3, 4, 5 og 6 er uforandret.

Landbruks- og matdepartementet har med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 17 nr. 2 bokstav d den 20. juni 2005 fastsatt forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.
Forskriften regulerer forhold i forbindelse med fastsettelse av tollsats for de tilførte varene herunder virkeområdet, vilkår, søknadsprosedyrer og hvordan tollsatsene skal utregnes.

Endringen medfører at det fra og med 1. juli 2005 kreves at importør, før utførselen har fått utstedt en ”Tillatelse til nedsatt tollsats - utenlands bearbeiding" (TNT-UB) fra Statens landbruksforvaltning, hvor det fremgår hvilken tollsats som skal nyttes for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet.

Dersom det ikke foreligger TNT-UB fra Statens landbruksforvaltning kan ordningen ikke nyttes og full toll må beregnes på vanlig måte.

Tollvesenet skal som tidligere kontrollere at øvrige vilkår i tib § 17 er oppfylt, jf. tib § 17 nr 3, 4 og 5.

Det nye regelverket medfører at varer som blir tilført i utlandet skal tollbelastes, mens de utførte varene kan gjeninnføres uten tollbelastning. Det vil heller ikke bli beregnet toll av selve bearbeidingsomkostningene og frakten. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at denne endringen kun gjelder landbruksvarer, slik de er definert i forskriften. For varer som skal tollbehandles etter tib § 17 nr 2 bokstav b, er det ingen endringer i forhold til tidligere.

Selv om tollen beregnes av tilført vare, skal varen klassifiseres som den fremstår ved innførselen. Ved utregning av tollen vil Statens landbruksforvaltning ta hensyn til hele varens vekt når tollsatsen fastsettes. Tollen skal derfor oppkreves av hele varens nettovekt, på lik linje som ved ordinær innførsel.

Dersom den gjeninnførte vare er en råk-vare hvor det ved ordinær innførsel oppkreves både RT og TL, må det foreligge to TNT-UB. TNT-UB for RT fastsetter tollen på de tilførte varene. TNT-UB for TL skal gi fritak for ”industrielementet” (den faste tollsatsen).

Det er ingen endringer når det gjelder beregning og oppkreving av merverdiavgiften. Merverdiavgift skal således beregnes og oppkreves av bearbeidingsomkostningene (verdien av tilførte varer og bearbeidingen), tollen og frakt tur/retur jf. merverdiavgiftsloven § 62 3. og 4. ledd. Dette gjelder også for landbruksvarer.

Bestemmelsene trer i kraft fra og med 1. juli 2005 og det gis ikke overgangsordninger.

Dvs at varer som er utført før 1. juli 2005, men som innføres etter 1. juli 2005 skal behandles etter de nye bestemmelsene. For varer som ble utført før 1. juli 2005 og hvor det i utførselsdeklarasjonen er angitt at varene er utført for bearbeiding (prosedyrekode 21 i rubrikk 37) kan følgende prosedyrer likevel nyttes :

Dersom TNT-UB ikke foreligger på fortollingstidspunktet, skal fortollingen avvises og den må vente til TNT-UB er utstedt. Alternativt foretas en ordinær fortolling. På deklarasjonen gis det i så fall en anmerkning om at dette gjelder utenlands bearbeiding av landbruksvarer og at det vil bli anmodet om omberegning når/om TNT-UB blir fremlagt.

For varer som utføres etter 1. juli 2005 kreves det at TNT-UB fremlegges i forbindelse med fortollingen, jf. forskriften § 6. Eventuelle spørsmål i forbindelse med TNT-UB rettes til Statenes landbruksforvaltning.

Forskrift om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (FOR-2005-06-20-663) er tilgjengelig på www.lovdata.no og på tollvesenets intranett under regelverk.

Nærmere informasjon finnes på Statens landbruksforvaltnings hjemmeside www.slf.dep.no under ”næringsmiddelindustri” eller ved direkte henvendelse til Statens landbruksforvaltning på telefon 24131000.

DEKLARERING I TVINN

Rubrikk 33f (tollnedsettelse): S

Rubrikk 37 (prosedyrekode): 64

Rubrikk 44 (dokumenter): USK (referansekode) samt nummer på unntaksdokument(ene) (eks: IND652259)

Rubrikk 46 (statistisk verdi): Varens fulle verdi (verdi av utført vare + verdi av tilført vare + verdi av bearbeidingen + frakt tur/retur)

Rubrikk 47 (avgifter): Beregningsgrunnlag for TL/RT:

Hele den innførte varens nettovekt (ev mni. iht. Tolltariffen).Sats for TL/RT:


Hentes fra unntaksdokument gitt av SLF.


Beregningsgrunnlag for MV:


Bearbeidingsomkostningene (verdien av tilførte varer og bearbeidingen), frakt tur/retur, toll og ev. andre avgifter.


I de tilfeller man har fått tildelt en TNT-UB fra SLF på bakgrunn av et opprinnelsesprodukt må
man referere til opprinnelsesdokumentasjon i rubrikk 44, samt riktig preferansekode i rubrikk
36 og opprinnelsesland i rubrikk 34a.