Gå til innhold

[Utgått]Ny forskrift om preferensielle opprinnelsesreglerFinansdepartementet har med virkning fra 1. januar 2005 fastsatt en ny forskrift om preferensielle opprinnelsesregler, FOR-2004-12-13-1702.

Den nye forskriften samler de preferensielle opprinnelsesreglene som i dag er spredt på mer enn 15 frihandelsavtaler. Det vil si at dette ikke er en endring av eksisterende regelverk men en systematisering og samling av dette regelverket. Dette vil gi bedre tilgjengelighet og oversikt over gjeldende rett. Forskriften er generell og gjelder for alle typer varer som er dekket av Norges frihandelsavtaler, herunder EØS-avtalen. Det er her viktig å merke seg at frihandelsavtaler regelmessig oppdateres slik at ved frihandel med varer til/fra avtaleland må en sjekke den siste avtaleteksten for å sikre at varen er dekket av vareomfanget i den enkelte avtale. Avtaletekstene kan finnes på www.odin.no.

Ved inngåelse av nye frihandelsavtaler vil forskriften bli snarest mulig oppdatert hvis avtalen har særbestemmelser som avviker fra de generelle avtaletekstene, jf forskriften kapitel 2 – generelle opprinnelsesregler. Forskriften vil også bli søkt oppdatert snarest mulig ved andre endringer i opprinnelsesregelverket.

Av andre ting som en må spesielt merke seg er at det i noen tilfeller i forskriften henvises til kunngjøringer fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Dette gjelder § 1-2 punkt e og t, § 2-5 andre ledd,
§2-28 andre ledd og § 3-2. Kunngjøringene med den til enhver tid sist oppdaterte teksten eller blanketten på området er offentliggjort ved rundskriv til Tollvesenet og næringslivet, og ligger på Tollvesenets internettsider (www.toll.no) under ”informasjon til næringslivet”.

Forskriften § 2-30 omhandler oppbevaring av opprinnelsesbevis, nasjonal leverandørerklæring og grunnlagsdokumenter. Oppbevaringsplikten på 10 år for dokumentasjon som skal bevise et produkts opprinnelsesstatus omfatter all dokumentasjon som er nødvendig for å dokumentere den aktuelle varens opprinnelse. Oppbevaringsplikten omfatter også selve opprinnelsesbeviset, dvs. enten et varesertifikat EUR 1eller en fakturaerklæring og dessuten en eventuell nasjonal leverandørerklæring.

Forskriftsteksten finnes på tollvesenets internettsider og på Lovdata.