Gå til innhold

[Utgått]Fellestransittering og TIR

Informasjon om status vedrørende Fellestransittering og TIR - november 2007.
1. Revisjon/omstrukturering av Transitteringskonvensjonen:  Elektronisk transittering (TET/NCTS) som hovedprosedyre
 
Arbeidsgruppen EF/EFTA har den 10.09.07 godkjent endringer i Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre (Transitteringskonvensjonen), for å reflektere at det elektroniske transitteringssystemet (TET/NCTS) nå er hovedprosedyren for å legge varer under en felles transitteringsprosedyre. Den endrede lovgivning vil ikke i stor grad endre dagens prosedyrer. Arbeidsgruppen har imidlertid benyttet anledningen til å endre prosedyrene for Etterlysning og Skyld og innkreving. De nye bestemmelsene vil tre i kraft 1. juli 2008, men de endrede etterlysningsprosedyrene vil ikke tre i kraft før 1. juli 2009. Detaljer er som følger:
 
Nye Etterlysningsprosedyrer
 
Etterlysningsprosedyren har blitt endret for å oppnå en raskere avslutning av transitteringsprosedyren og fristilling av garantien.
 
De nye prosedyrene vil som nevnt først tre i kraft 1. juli 2009 og hovedendringene er følgende:
 
 Endring i tidsfristen for å starte opp en etterlysningsprosedyre.

 En endring i forhold til dagens fremgangsmåte med å først å ta kontakt med       hovedansvarlig for å informere om at en transittering ikke er fullført.
 
 Reduksjon i tidsfristen for når skyld skal anses å ha påløpt
 
 Nye melding er i TET/NCTS.
 
Endring i tidsfristen for å starte opp en etterlysning
 
Ny Artikkel 41
 
I følge dagens prosedyrer skal avgangstollsstedet informere den hovedansvarlige så snart firsten for fremleggelse av varene er utløpt.
 
I følge de nye etterlysningsprosedyrene skal avgangstollstedet
 
 når de ikke har mottatt ”Ankomstbekreftelsen” innen fristen for fremleggelse av varene ved bestemmelsestollstedet, eller
 
 når de ikke har mottatt ”Kontrollresultatet” innen seks dager etter at ”Ankomstbekreftelsen” ble mottatt,

VURDERE å starte opp en etterlysningsprosedyre for å innhente nødvendig informasjon for å avslutte prosedyren. Etterlysningsprosedyren startes senest 7 dager etter utløpet av en av tidsfristene ovenfor.
 
Dersom det ikke er mulig å innhente den nødvendige informasjon for å kunne avslutte prosedyren eller når dette ikke er mulig vil disse tollmyndighetene:
 
 fastslå om en tollskyld har oppstått
 
 identifisere skyldner, og
 
 fastslå hvilken myndighet som er ansvarlig for innkreving

En endring i dagens fremgangsmåte med først å ta kontakt med hovedansvarlig for å informere om at en transittering ikke er fullført
 
Dagens bestemmelser krever at den hovedansvarlige underrettes og anmodes om å fremlegge bevis for at prosedyren er avsluttet dersom ”Ankomstbekreftelsen” ikke er mottatt innen tidsfristen for fremleggelse av varene ved bestemmelsestollstedet. I de tilfellene transitteringen er under en nødprosedyre (reserveløsning), når eksemplar 5 av transitteringsdeklarasjonen ikke er returnert til avgangstollstedet innen to måneder.
 
Endringer i bestemmelsene for etterlysningsprosedyren går ut på at avgangstollstedet ikke alltid trenger å underrette den hovedansvarlige først, for eksempel dersom informasjonen i rubrikk 8 (Mottaker) er tilstrekkelig kan de beslutte å ta kontakt med bestemmelsestollstedet først.
 
Reduksjon i tidsfristen for påløping av skyld for fellestransitteringer
 
Artikkel 116
 
I henhold til Transitteringskonvensjonens Artikkel 116 til Vedlegg I påløper skyld på det stedet hvor hendelsen som fører til at skyld oppstår, fant sted eller hvis det stedet ikke kan fastsettes, innen ti måneder etter at transitteringsdeklarasjonen ble akseptert/frigitt.
 
I følge de nye reviderte bestemmelsene, vil de ti månedene bli redusert til:
 
 syv måneder fra den dato varene skulle vært fremlagt ved bestemmelsestollstedet, med mindre en forespørsel om innkreving er blitt sent, i så fall forlenges denne perioden med maksimum en måned, eller
 
 en måned fra utløpet av tidsfristen i Artikkel 41(5), dersom den hovedansvarlige har skaffet utilstrekkelig eller ingen informasjon. Den hovedansvarlige har 28 dager til å svare på henvendelsen fra avgangstollstedet.
 
Informasjon til garantisten om at prosedyren ikke er avsluttet
 
Artikkel 118
 
I henhold til dagens regelverk skal avgangstollstedet underrette garantisten innen 12 måneder etter at transitteringen ble frigitt, om at prosedyren ikke er avsluttet. Under de nye reviderte bestemmelsene skal garantisten underrettes innen ni måneder fra datoen varene skulle vært fremlagt ved bestemmelsestollstedet.
 
Ny utveksling av meldinger i NCTS
 
Det vil bli inkorporert nye meldinger i NCTS når de nye etterlysningsprosedyrene trer i kraft, noe som vil føre til en raskere etterlysningsprosedyre. De nye meldingene vil:
 
 tillate en utveksling av informasjon mellom avgangs- og bestemmelsestollstedet
 
 gi avgangstollstedet mulighet til å overføre kompetanse til bestemmelseslandet/
-tollsted dersom det er fastsatt at uregelmessigheten oppsto der.
 
Disse nye meldingene vil ikke ha effekt for transitteringer registrert av næringslivet ved bruk av NCTS.

2. Endringer i NCTS/TIR
 
EU har besluttet at fra 1. januar 2009 skal alle TIR forsendelser registreres i NCTS, i tillegg til bruken av den papirbaserte prosedyre (TIR – carnet). Dette vil få konsekvenser for norske og utenlandske transportører som benytter TIR-prosedyren gjennom EU-land. Transportøren må ved innpassering til EU få registrert den nødvendige informasjon inn i NCTS (dette gjøres ikke av EUs tollmyndigheter).  TIR-prosedyren vil fullføres i NCTS ved utpassering av EU.
 
3. Endring av listen av Følsomme varer
 
Arbeidsgruppen EF/EFTA har foreslått å endre listen over Følsomme varer (Bilag I til Vedlegg I).  I samarbeid med OLAF foreslår de en kortere liste hvor kjøtt, meieriprodukter, bananer og etylalkohol fjernes fra listen, men hvor fjærfe og røyketobakk legges til. Hovedansvarlige vil kanskje måtte endre sine grantier dersom de har transportert varer som fjernes fra dagens liste, eller dersom de transporterer varer som er nye på listen. Direktoratet vil komme tilbake med nærmere opplysninger nå den reviderte listen er godkjent i arbeidsgruppen.
 
4. Prosjekt ”MCC Sunset”
 
I mars 2006 meddelte EU Kommisjonen at de ønsket å trekke seg fra den tekniske supporten på NCTS/TET applikasjonen MCC/ECN som er utarbeidet av EU Kommisjonen, og at landene fra 1. juli 2008 selv må stå for den fremtidige utviklingen og vedlikeholdet av denne. Som et resultat av dette må alle de land som benytter applikasjonen inngå egne avtaler om videre vedlikehold og utvikling av den eksisterende applikasjon eller utvikle en egen nasjonal applikasjon. Toll og avgiftsdirektoratet har startet anbudsarbeidet på dette, og utlysing av begrenset anbudskonkurranse ble publisert okt.07.
 
5. Sammenblanding av NCTS og ECS dokumenter
 
Direktoratet har mottatt informasjon fra flere land om at både Tollvesenet og næringslivet prøver å ankomstmelde Eksport følgedokumenter (EAD) i NCTS, noe som bl.a. fører til unødvendig mange feilmeldinger.
 
”Kontroll dokumentet” som benyttes i det EUs elektroniske eksportkontrollsystem (ECS) er Eksport følgedokumentet (EAD), som skal følge varen fra eksport tollsted til utpasserings-tollsted i EU. EAD likner på Følgedokumentet som benyttes i TET/NTS, da begge har et MRN nummer og strekkoder oppe i høyre hjørne, jf. rundskriv av 13.10.06 reg. 2006/01709.
 
Selv om dokumentene likner på hverandre er ECS og NCTS separate systemer og må ikke blandes sammen. Et EAD har til orientering en EX event  EUA i rubrikk 1.
 
6. Prosjekt gruppe vedrørende tollforsegling
 
EU Kommisjonen har under Customs 2007 satt ned en ekspertgruppe for å kontrollere de tekniske kravene til tollforsegling. Gruppen skal vurdere ISO standarden for forseglinger sett i forhold til EUs lovgiving og undersøke behovet for implementering av en ny forseglings-politikk i EU.