Gå til innhold

[Utgått]Kommentarer til tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2010

Det er foretatt nye oppdelinger innenfor kapittel 1-38 og posisjon 85.31 i tolltariffen.

1. Tariffutforming
Oversikten over inngåtte frihandelsavtaler er oppdatert. Frihandelsavtalen med Canada er lagt til.

2. Tolltariffen med statistisk varefortegnelse
 
Det er foretatt en gjennomgang av oversettelsen fra originalspråkene engelsk og fransk til norsk, og følgende endringer er foretatt i teksten:
 
  • posisjon 18.06, underposisjon 1806.20: ”liknende” er endret til ”liknende bulkformer”.
  • posisjon 38.09, posisjonstekst: ”feste fargestoffer” er endret til ”fiksering av fargestoffer”.
  • kapittel 48, note 9 c: ”Produkter på basis av” er endret til ”Produkter med underlag av”.
 
I kapittel 2 er det, i tillegg til å opprette egne varenummer for såkalt ”småflesk”, foretatt en omnummerering av samtlige varenummer under posisjon 02.03. Denne omnummereringen berører ikke vareomfanget eller tollsatsene sammenliknet med tolltariffen for 2009, men er nødvendige da de ved en inkurie i sin tid ble innarbeidet på et nivå som skulle tilsi at de skulle vært gjenspeilet i Norges tollbindingsliste i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Dette er nå korrigert slik at de utelukkende fremstår som nasjonale oppdelinger.
 
I kapittel 6 er det foretatt en tekstlig endring i flere av varenumrene under posisjon 06.03. Denne endringen er ment å klargjøre klassifiseringen av forskjellige blandede blomsterbuketter. Det er utgitt et separat mer utfyllende rundskriv som omtaler disse endringene.
 
Tabellen viser hvilke endringer som er foretatt i nomenklaturdelen av tolltariffen, med opplysninger om hvilke varenummer som er nye og hvilke som utgår:
 
   
Varenummer 2010
Varenummer 2009
Beskrivelse
01.06.9001
01.06.9009
01.06.9000 Det er opprettet et eget varenummer for levende bier.
02.03.1101 02.03.1110 Omnummerering
02.03.1109 02.03.1190 Omnummerering
02.03.1201 02.03.1211 Omnummerering
02.03.1202 02.03.1219 Omnummerering
02.03.1209 02.03.1290 Omnummerering
02.03.1901 ex. 02.03.1911 Se under varenummer 02.03.1903
02.03.1902 ex. 02.03.1913 Se under varenummer 02.03.1903
02.03.1903

ex. 02.03.1911

ex. 02.03.1913

ex. 02.03.1916

ex. 02.03.1955

Det er opprettet eget varenummer for ferskt eller kjølt flesk som inneholder høyst 7 vektprosent kjøtt (såkalt "småflesk"). Vareomfanget er overført fra varenummer angitt i kolonne 2.
02.03.1904 02.03.1917 Omnummerering
02.03.1905 ex. 02.03.1916 Se under varenummer 02.03.1903
02.03.1907 02.03.1959 Omnummerering
02.03.1908 ex. 02.03.1955 Se under varenummer 02.03.1903
02.03.1909 02.03.1990 Omnummerering
02.03.2101 02.03.2110 Omnummerering
02.03.2109 02.03.2190 Omnummerering
02.03.2201 02.03.2211 Omnummerering
02.03.2202 02.03.2219 Omnummerering
02.03.2209 02.03.2290 Omnummerering
02.03.2901 ex. 02.03.2911 Se under varenummer 02.03.2903
02.03.2902 ex. 02.03.2913 Se under varenummer 02.03.2903
02.03.2903

ex. 02.03.2911

ex. 02.03.2913

ex. 02.03.2916

ex. 02.03.2955

Det er opprettet eget varenummer for ferskt eller kjølt flesk som inneholder høyst 7 vektprosent kjøtt (såkalt "småflesk"). Vareomfanget er overført fra varenummer angitt i kolonne 2.
02.03.2904 02.03.2917 Omnummerering
02.03.2905 ex. 02.03.2916 Se under varenummer 02.03.2903
02.03.2907 02.03.2959 Omnummerering
02.03.2908 02.03.2955 Se under varenummer 02.03.2903
02.03.2909 02.03.2990 Omnummerering

02.10.1101

02.10.1109

02.10.1100 Det er opprettet to nye varenumre for å skille ut skinker, boger og stykker derav som inneholder mer enn 15 vektprosent bein.

06.03.1110

06.03.1120

uendret nr. Varebeskrivelsen er endret for bedre å reflektere vareomfanget. Det vil bli utarbeidet et eget rundskriv om klassifisering av blandede buketter.

06.03.1210

06.03.1290

uendret nr. Forskjellen mellom hagenelliker og andre nelliker er fjernet, samtidig som varebeskrivelsene er endret for bedre å reflektere vareomfanget.

06.03.1310

06.03.1320

06.03.1300 For å legge bedre til rette for korrekt deklarering i TVINN-systemet er varenummer 06.03.1300 splittet.

06.03.1410

06.03.1420

uendret nr. Varebeskrivelsen er endret for bedre å gjengi vareomfanget.

06.03.1911

06.03.1912

06.03.1910 For å legge bedre til rette for korrekt deklarering i TVINN-systemet er varenummer 06.03.1910 splittet.
09.10.9101 09.10.9920 Varenummer for karri er flyttet da varen ved en inkuri har vært feilplassert i HS-nomenklaturen i underposisjon 0910.99 istedenfor 0910.91.
09.10.9109 09.10.9100 Omnummerering på grunn av ovenstående endring.
16.04 I posisjonsteksten er "rogn" erstattet med "fiskerogn".

22.07.1011

22.07.1019

22.07.1010 Det er opprettet to nye varenumre for å skille ut sprit som er fremstilt på basis av poteter.

23.09.9094

23.09.9095

23.09.9093 Varenummeret er delt for å skille dyrefôr med innhold av melkebestanddeler på hhv over og høyst 30 vektprosent.

23.09.9096

23.09.9097

23.09.9099

23.09.9099

Det er opprettet to nye varenumre for dyrefôr, hhv

- av vegetabilske fettsyrer eller oljer, industrielle monokarboksylsyrer eller sure oljer fra raffinering, uten innhold av andre stoffer som hører under kapitlene 1 - 23, kapittel 35 eller posisjon 38.23

- som inneholder minst 49 vektprosent kolinklorid, på en organisk eller uorganisk bærer

Relevant varenummer 29.15.9010 Oppdeling for olje- og fettsyrer er fjermet, da det ikke finnes slike produkter som kan klassifiseres i posisjon 29.15.

29.39.4902

29.39.4909

29.39.4909 Norefedrin har fått eget varenummer.

38.08.9101

38.08.9109

38.08.9100 Det er opprettet eget varenummer for ozonskadelige stoffer.

38.08.9201

38.08.9209

38.08.9200 Det er opprettet eget varenummer for ozonskadelige stoffer.

38.08.9301

38.08.9309

38.08.9300 Det er opprettet eget varenummer for ozonskadelige stoffer.

38.08.9401

38.08.9409

38.08.9400 Det er opprettet eget varenummer for ozonskadelig stoffer.

38.08.9901

38.08.9909

38.08.9900 Det er opprettet eget varenummer for ozonskadelige stoffer.

38.13.0002

38.13.0003

38.13.0004

38.13.0005

38.13.0009

38.13.0009 Det er opprettet eget varenummer for ozonskadelige stoffer.

38.14.0001

38.14.0002

38.14.0003

38.14.0009

38.14.0000 Det er opprettet eget varenummer for ozonskadelige stoffer.

85.31.1001

85.31.1009

85.31.1000 Det er opprettet eget varenummer for røykvaslere. Varenummer 85.31.1001 vil omfatte såkalte "optiske" røykvaslere.

 

3. Grønt vedlegg
Flere nye definisjoner og forklaringer er innarbeidet. Det er henvisning til disse i høyre kolonne i tolltariffen for de relevante varenummer. I den elektroniske utgaven av tolltariffen er det lenker i kodene til den aktuelle definisjon.

4. Publisering
Ny tolltariff gjeldende fra 1. januar 2010 vil foreligge i uke 53

Det gjøres oppmerksom på at selv om trykt utgave av tolltariffen skulle bli forsinket, vil en oppdatert versjon bli publisert på www.toll.no.

Tolltariffen kan kjøpes for kr 186,- inkl. mva. (porto kommer i tillegg) fra:
Fagbokforlaget, Postboks 6050 Postterminalen, 5892 Bergen,
e-post: ordre@fagbokforlaget.no,
internett: www.fagbokforlaget.no,
telefon 55 38 88 38, telefaks 55 38 88 39.


Tolltariffen kan også kjøpes i bokhandelen.