Gå til innhold

[Utgått]Rundskriv om avgift på biodiesel til fremdrift av motorvogn

Stortinget har vedtatt at det fra 1. januar 2010 skal betales avgift på biodiesel til fremdrift av motorvogn med kr 1,78 per liter.

Virksomheter som fremstiller avgiftspliktig ren biodiesel, eller fremstiller en blanding av biodiesel og mineralolje, skal registrere seg hos Tollvesenet, jfr. særavgiftsforskriften § 5-1 bokstav a. Virksomheter som importerer ren biodiesel, eller biodiesel i blanding med mineralolje, kan registrere seg, jfr. særavgiftsforskriften § 5-2 bokstav a.

Importører skal kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel biodiesel i mineraloljen. Produsenter skal føre nøyaktig måling av biodiesel i mineraloljen.

Kun biodiesel til fremdrift av motorvogn blir avgiftspliktig. Biodiesel til annen bruk, herunder bruk av biodiesel til fyring, er fritatt fra avgifter. Levering av avgiftsfri biodiesel fra registrert virksomhet skal fra 1. januar 2010 og inntil videre skje mot erklæring fra den fritaksberettigede brukeren. Den som avgir slik erklæring er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige. Avgift skal innbetales til Tollvesenet dersom det etter at erklæringen er avgitt, viser seg at vilkårene for fritak ikke er oppfylt. Den registrerte virksomheten skal oppbevare erklæringen i ti år. For avgiftsbelagt biodiesel levert fra ikke registrerte virksomheter gis det refusjon for tilsvarende innbetalte avgifter.

For ytterligere informasjon om avgiftsplikt på biodiesel til fremdrift av motorvogn viser vi til rundskriv nr. 15/2010 S, som vil bli publisert i løpet av desember 2009.