Gå til innhold

[Utgått]Forhåndsvarsling fra 1. juli 2009

Forhåndsvarsling fra 1. juli 2009 for varer direkte til og fra tredjeland. Overgangsordninger frem til 1. januar 2011.
Bakgrunn

Verdens tollorganisasjon (World Customs Organization - WCO) vedtok enstemmig i 2005, et sett med standarder, herunder rammeverket for forhåndsvarsling, som skal ligge til grunn for trygg og effektiv varehandel i verden (SAFE Framework of Standards). Med bakgrunn i dette innfører EU krav om elektronisk forhåndsvarsling av all vareførsel til og fra EU fra 1. juli 2009, for å øke sikkerheten ved EUs ytre grenser. Varer som innføres eller utføres mellom EUs sikkerhetssone og tredjeland underlegges en styrket kontroll i form av at det kreves opplysninger fremlagt i forkant av grensepassering.
 
Norge har forhandlet frem en avtale med EU som sikrer at handelen mellom EU og Norge ikke blir berørt av de nye reglene for forhåndsvarsling. Avtalen medfører at Norge vil være definert som et land innenfor EUs sikkerhetssone når forhåndsvarsling innføres og Norge vil dermed utgjøre EUs yttergrense i sikkerhetssonen. Sikkerhetssonen består av medlemslandene i EU samt Sveits og Norge som hver for seg har inngått avtale med EU.
 
Avtalen innebærer således at det kun vil være vareførsel direkte mellom Norge og tredjeland som skal forhåndsvarsles til norske tollmyndigheter. Det vil si eksport fra Norge til land utenom EU og import til Norge fra land utenom EU.
 
På bakgrunn av at flere land i EU ikke er klare til å gjennomføre forhåndsvarsling fra 1. juli 2009, er det besluttet at det blir en overgangsperiode frem til 1. januar 2011. Overgangsordningen vil gjelde for næringslivet, og er kun knyttet til plikten til å avgi elektronisk forhåndsvarsel.
 
Det er imidlertid et absolutt krav at tollvesenet skal foreta risikoanalyse av alle forsendelser som transporteres direkte mellom Norge og tredjeland fra 1. juli 2009. Dette medfører at tollvesenet i de tilfellene næringslivet ikke forhåndsvarsler elektronisk fra 1. juli 2009, må ivareta risikoanalysen på annet vis frem til overgangsperioden utløper 31. desember 2010.
 
Tollvesenets gjennomføring av risikoanalysen

Tollvesenet vil fra 1. juli 2009 være klar til å håndtere mottatte forhåndsvarsler i NCTS-systemet (TET), og det vil bli gjennomført risikovurdering i et elektronisk risikoanalysesystem.
 
Det er ønskelig at flest mulige aktører velger å forhåndsvarsle vareførsel til fra/andre land enn EU, i NCTS allerede fra 1. juli 2009, noe som vil forenkle gjennomføringen av risikoanalysen. Transportører og deklaranter som i dag ikke er tilknyttet NCTS oppfordres til å søke tilknytning til systemet for å møte tollvesenets krav til elektronisk forhåndsvarsling innen 1. januar 2011. De fleste systemleverandørene som tilbyr NCTS programvare for næringslivet har implementert funksjon for elektronisk forhåndssvarsling i sine løsninger.

I de tilfeller hvor tredjelands forsendelser ikke forhåndsvarsles i NCTS vil Tollvesenet måtte gjennomføre risikoanalysen på bakgrunn av manifester og andre underlagsdokumenter og til dels deklarasjoner i TVINN. Tollvesenet vil vurdere å øke maskeutplukket i TVINN for å intensivere kontrollen av tredjelandssendinger.
 
Nye rutiner for deklarering av tredjelandssendinger i TVINN

En betydelig mengde av tredjelandstrafikken til og fra Norge transporteres via EU og er således ikke underlagt krav om forhåndsvarsling og risikoanalyse til norske tollmyndigheter. For å gjøre maskeutplukket og den påfølgende risikoanalysen i TVINN så presis som mulig er det opprettet en ny kode ”SS” for oppføring i rubrikk 44 på inn- eller utførselsdeklarasjonen. Kode ”SS” henviser til ”Safety & Security” i det nye forhåndsvarslingsregimet. Deklarantene bes om å angi denne koden ved en forsendelses ankomst/avgang direkte fra eller til tredjeland, i fritekstfeltet bes deklarantene om å påføre forsendelsens reiserute med landkoder for alle land som passeres fra avsender til mottaker.
 
Kode ”SS” vil være i bruk under overgangsperioden frem til 1. januar 2011 hvor samtlige tredjelandsforsendelser vil måtte forhåndsvarsles elektronisk i NCTS.
 
Vareførsel mellom Norge og tredjeland som transporteres via land i EU
 
Varer til/fra tredjeland som transporteres via EU, skal forhåndsvarsles til tollmyndighetene i det EU-land hvor varene innpasserer eller utpasserer. Norske tollmyndigheter er ikke involvert i slik forhåndsvarsel, men det er viktig at næringslivet orienterer seg om forholdet med sin samarbeidspartner i EU eller sin speditør.