Gå til innhold

[Utgått]Endringer i forskriftene om engangsavgift, omregistreringsavgift og vektårsavgift

Det er foretatt endringer i kontrollbestemmelsene i forskrift om engangsavgift på motorvogner, forskrift om omregistreringsavgift og forskrift om vektårsavgift.
Finansdepartementet fastsatte 2. februar 2009 forskrift om endringer i forskrift
2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift, forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift, forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner og forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.
 
Nedenfor er forskriftsendringene på motorvognavgiftenes område gjengitt.
 
I
 
I forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift skal § 7 lyde:
 
§ 7. Kontroll

Tjenestemenn fra Tollvesenet skal i kontrolløyemed når som helst ha adgang til å:
a. foreta regnskapsmessig ettersyn hos avgiftspliktige, samt hos firmaer som driver omsetning av avgiftspliktige kjøretøyer,
b. kreve seg forelagt eller sendt inn til gjennomsyn regnskaper med bilag, noteringer og korrespondanse, herunder elektronisk lagrede dokumenter.

Adgangen foran gjelder også elektroniske programmer og programsystemer. Ved gjenomsyn av virksomhetens arkiver kan Tollvesenet foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den opplysningspliktige eller hos Tollvesenet.
 
Den avgiftspliktige, vedkommende firmas eier eller ansatte plikter å yte de nevnte tjenestemenn den nødvendige hjelp og veiledning.
 
II
 
I forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift skal § 15 lyde:
 
§ 15. Kontroll
Tjenestemenn fra Tollvesenet og Regionvegkontoret samt politi og lensmenn kan når som helst uten varsel kontrollere kjøretøy for å påse at avgiftsbestemmelsene blir overholdt. Ved slik kontroll plikter føreren å:
a. stanse straks og/eller forholde seg som det blir anvist ved tegn eller skilt,
b. oppholde seg ved kjøretøyet til kontrollen er avsluttet eller til det er gitt tillatelse til å forlate stedet,
c. vise frem offentlige dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen og gi opplysninger som kontrollmyndigheten mener har betydning for avgiftskontrollen,
d. kjøre til anvist veie  eller kontrollplass.

Tjenestemenn fra Tollvesenet skal i kontrolløyemed når som helst ha adgang til å:
a. foreta kontroll av forretningslokaler, verksted o.l. hos den avgiftspliktige og hos enhver som importerer, forhandler, produserer, foretar statusendring eller oppbygging av kjøretøy eller importerer/forhandler deler til kjøretøy,
b. kreve seg forelagt eller sendt inn til gjennomsyn regnskaper med bilag, noteringer, kontrakter og korrespondanse, herunder elektronisk lagrede dokumenter.

Adgangen i annet ledd gjelder også elektroniske programmer og programsystemer. Ved gjenomsyn av virksomhetens arkiver kan Tollvesenet foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den opplysningspliktige eller hos Tollvesenet.

Den avgiftspliktige, vedkommende firmas eier eller ansatte plikter å yte de nevnte tjenestemenn den nødvendige hjelp og veiledning.

Tollvesenet kan kreve at kjøretøy framstilles for Regionvegkontoret for kontroll av kjøretøyets registreringsforhold av hensyn til avgiften.
Ved omregistrering og påskilting av kjøretøy kan det kreves forevist kvittering for at forfalte avgifter er betalt.

For avgift som er betalt etter forfall, bør vognføreren som bevis ved en eventuell kontroll ha med seg avgiftskvittering under kjøringen.
 
III
 
I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner skal § 8-2 lyde:
 
§ 8-2. Kontroll
Tollvesenet og Statens vegvesen samt politi og lensmenn kan når som helst uten varsel kontrollere motorvogn (utekontroll) for å påse at avgiftsbestemmelsene blir overholdt. Ved slik kontroll plikter føreren å:
1. stanse straks og ellers forholde seg som det blir anvist ved tegn eller skilt,
2. oppholde seg ved motorvognen til kontrollen er avsluttet eller til det er gitt tillatelse til å forlate stedet,
3. vise fram offentlige dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen og gi opplysninger som kontrollmyndigheten mener har betydning for avgiftskontrollen, 4. kjøre til anvist veie- eller kontrollplass.

 Tollvesenet skal i kontrolløyemed når som helst ha adgang til å:
1. foreta kontroll av forretningslokaler, verksted o.l. hos den avgiftspliktige og hos enhver som importerer, forhandler, produserer, oppbygger eller statusendrer motorvogner,
2. kreve seg forelagt eller sendt inn til gjennomsyn regnskaper med bilag, noteringer, kontrakter og korrespondanse, herunder elektronisk lagrede dokumenter.

Adgangen i annet ledd gjelder også elektroniske programmer og programsystemer. Ved gjenomsyn av virksomhetens arkiver kan tollvesenet foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den opplysningspliktige eller hos tollvesenet.

Den avgiftspliktige, vedkommende firmas eier eller ansatte plikter å yte de nevnte tjenestemenn den nødvendige hjelp og veiledning.
Tollvesenet kan påby motorvogner innkalt til Regionvegkontoret for kontroll av motorvognens registreringsforhold av hensyn til avgiften.
 
V

Endringene trer i kraft straks