Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift og omregistreringsavgift - forskriftsendringer

Det er foretatt endringer i §§ 4-1, 4-2, 4-3, 4-5, 4-7, 4-10 og 4-11 i Finansdepartementets forskrift av 19. mars 2001 nr 268 om engangsavgift på motorvogner og § 6 nr. 7 første ledd første punktum i Finansdepartementets forskrift av 2. juli 1986 nr 1430 om omregistreringsavgift
Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr 268 om engangsavgift på motorvogner
Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2009 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak
 
I.
I forskrift 19. mars 2001 nr 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:
 
§ 4-1 første ledd første punktum skal lyde:
Ambulanse, herunder leilighetsambulanse, er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav f.
 
§ 4-2 første ledd første punktum skal lyde:
Begravelseskjøretøy er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav g.
 
§ 4-3 første ledd første punktum skal lyde:
Beltemotorsykkel som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på humanitær institusjon som skal nytte motorvognen i ambulansetjeneste, er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav h.
 
§ 4-5 første ledd første punktum skal lyde:
 
Spesialutrustede motorvogner til bruk for brannvesenet er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 5 bokstav n.
 
§ 4-7 første ledd første punktum skal lyde:
For buss som er fritatt for avgift etter Stortingets avgiftsvedtak § 5 bokstav j, skal det innbetales et forholdsmessig beløp dersom den avgiftsfrie bruken av motorvognen, opphører innen ett år regnet fra registreringen.
 
§ 4-10 første ledd første punktum skal lyde
Motorvogn som bare bruker elektrisitet til framdrift er fritatt for engangsavgift etter Stortingets avgiftsvedtak § 5 bokstav i.
 
§ 4-11 første ledd skal lyde:
Motorvogn som kan benytte etanol som drivstoff gis etter Stortingets avgiftsvedtak § 5 annet ledd et kronefradrag i beregnet avgift etter avgiftsvedtaket § 2.
 
§ 4-11 tredje ledd skal lyde:
Ved første gangs registrering av brukte motorvogner som omfattes av Stortingets avgiftsvedtak
§ 5 annet ledd skal kronefradrag skje før fastsettelse av fradrag etter bestemmelsene i§ 3-3 og § 3-4.
 
II.
Forskriften trer i kraft straks.
 
      
Forskrift om endring av forskrift 2. juli 1986 nr 1430 om omregistreringsavgift
Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2009 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak
 
I.
Forskrift 2. juli 1986 nr 1430 om omregistreringsavgift § 6 nr.7 første ledd første punktum skal lyde:
Avgiftsfri omregistrering som følge av korttidsregistrering på inntil 2 måneder i henhold til avgiftsvedtakets § 2 bokstav i er betinget av at enten:

a. ny registrering er foretatt,
b. kjennemerkene er registrert innkommet til Regionsvegkontoret eller
c. de nødvendige dokumenter for omregistrering er innkommet til Regionsvegkontoret senest 2 måneder etter siste (foregående) registrering.
 
II.
Forskriften trer i kraft straks.