Gå til innhold

[Utgått]VM-rally i Norge i februar 2009

I forbindelse med at det skal arrangeres VM i rally i februar 2009, vil det ankomme en god del utstyr til både arrangøren og deltagerne.
 
 
Toll- og avgiftsdirektoratet ber om at følgende rutiner blir benyttet: 
 
Utstyr som innføres i arrangørens navn:
 
- Midlertidig innførsel:
Dreier seg bl.a. om tidtagerutstyr. Dette skal deklareres på vanlig måte i TVINN. Direktoratet anbefaler at det ikke kreves depositum for dette utstyret. Forutsetningen for fritaket er at utstyret eies av en person eller et firma hjemmehørende i utlandet, og at det innføres og benyttes av importøren selv (eier og importør må ikke nødvendigvis være den samme), eller under ledelse av denne, i forbindelse med oppdraget i Norge, jf tolloven § 6-2 første ledd bokstav a. 
Hvis utstyres innføres av arrangøren uten at vedkommende utleier selv er til stede under bruken av utstyret, må fortolling foretas.   
Gjenutførsel skal foretas gjennom Tollvesenet etter gjeldende bestemmelser.
 
- Ordinær innførsel:
Utstyr som innføres med formål å bli forbrukt under arrangementet eller skal forbli i landet. Dette skal behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser. 
 
Utstyr som innføres i de utenlandske deltagernes navn:
(gjelder både utstyr de bringer med selv og utstyr som sendes på forhånd eller ettersendes)
 
- Rallybilene og deler/utstyr til disse, samt verktøy: 
Bilene må tollekspederes ved innførselen med fremleggelse av en tolldeklarasjon. Tilsvarende gjelder deklarasjonsplikten for utstyr, materiell og verktøy som innføres separat. Det skal ikke oppkreves depositum for merverdiavgift av bilene og øvrig materiell og utstyr, jf. forskrift nr. 12 til merverdiavgiftsloven § 4 annet og fjerde ledd. 
Ved gjenutførselen skal varene på tilsvarende måte som ved innførselen tollekspederes ved fremleggelse av tolldeklarasjon.

- Drivstoff:
Toll- og avgiftsfritaket omfatter kun det drivstoffet som er på tanken ved innførselen.  Drivstoff som medbringes i egne tanker/enheter for påfylling under konkurransen tillates ikke innført toll- og avgiftsfritt i medhold av bestemmelsene i tolloven § 6-2 første ledd bokstav d, jf tollforskriften § 5-1-2 andre ledd. 
 
Restriksjonsbelagte varer:
I forbindelse med den midlertidige innførselen forutsetter Toll- og avgiftsdirektoratet at det er innhentet nødvendige tillatelser fra kompetent myndighet for varer som er underlagt restriksjoner (sambandsutstyr, matvarer osv.)
 
Nyttige kontaktpunkter:
Mattilsynet
  Tlf.: (00 47) 06 040
 
Post- og teletilsynet
 Tlf.: (00 47) 22 82 46 40 
 E-post: firmapost@npt.no

Utstyr som innføres av andre enn arrangør eller deltagere (sponsorer osv):
Dette utstyret må behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser.
 
Utenlandsregistrerte kjøretøyer som skal kjøres av norske statsborgere:
Søknad må sendes på fastsatt skjema RD-0036 til den tollregion hvor vedkommende er hjemmehørende. Se www.toll.no
 
Tollkontroll:
Toll- og avgiftsdirektoratet bemerker til slutt at de midlertidig innførte bilene, og øvrig utstyr, ikke er unntatt for eventuell kontroll dersom tollvesenet ønsker det.
 
Ytterligere henvendelser kan rettes til Tollvesenets Informasjonssenter, tlf: 0 30 12.