Gå til innhold

[Utgått]Grunnavgift på fyringsolje mv. – utvidelse av ordningen med refusjon av avgift for fartøy som driver gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart – endring av regelverk

I forskrift fastsatt av Finansdepartementet 27. februar 2009 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak er det vedtatt endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (saf.). Forskriftens ordlyd etter endringer er:

§ 4-3-1 annet ledd:
 
(2) Refusjonsordningen omfatter følgende fartøy:
 
a) Fartøy som er registrert i norsk ordinært skipsregister, jf. forskrift 30. juli 1992
nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister, med fartøytypekode
0 til 4, 5F, 51.5 eller 7A1. 
b) Fartøy som er registrert i norsk internasjonalt skipsregister, jf. forskrift 30. juli 1992 nr. 592 om registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), med fartøytypekode nevnt i bokstav a. Det er et vilkår for refusjon at skipet kan føre gods mellom norske havner, jf. forskrift 11. august 1989 nr. 802 om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister. 
c) Fartøy registrert i skipsregister i EØS-land som fartøytype nevnt i bokstav a.
 
§ 4-3-2 annet ledd:
 
(2) Refusjonsordningen omfatter følgende fartøy:
 
a) Fartøy som er registrert i norsk ordinært skipsregister, jf. forskrift 30. juli 1992 nr. 593 om registrering av skip i norsk ordinært skipsregister, med fartøytypekode 5. 
b) Fartøy registrert i skipsregister i EØS-land som fartøytype nevnt i bokstav a.
 
§ 4-3-3 første ledd:
 
(1) Eier av fartøy som nevnt i § 4-3-1 annet ledd bokstav a og § 4-3-2 annet ledd bokstav a skal være registrert i foretaksregisteret, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak.
 
Endringene gjelder fra 1. mars 2009.
 
Direktoratets kommentarer
 
Etter Stortingets vedtak om grunnavgift på fyringsolje mv. § 3 første ledd bokstav c er gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart fritatt for avgift. Fritaket gjennomføres ved refusjon av avgift etter forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (saf.) §§ 4-3-1 og 4-3-2.
 
For godstransport innebærer endringene i forskriften en utvidelse av fritaket ved at det nå gis refusjon også for innbetalt grunnavgift på fyringsolje mv. for NIS-registrerte skip og skip registrert i EØS-land, jf. § 4-3-1 annet ledd bokstav b og c. 
 
Utvidelsen av refusjonsordningen for passasjertransport gjelder bare skip registrert i annet EØS-register, jf. § 4-3-2 annet ledd bokstav b. På bakgrunn av høringen fant departementet at det ikke var grunn til å inkludere NIS registrerte skip i denne bestemmelsen, idet dette bare ville innebære en formell rett, men ikke reell rett.
 
Videre er det ikke satt krav til at foretak som eier EØS-skip og NIS-registrerte skip skal være registrert i foretaksregisteret. Dette kravet gjelder bare NOR-registrerte skip, jf. § 4-3-3 første ledd. Dette innebærer at ikke bare norske skip, men også utenlandsregistrerte skip er omfattet av refusjonsordningen. Kravet til at transporten drives i næring fremkommer for disse skipene innledningsvis i bestemmelsenes første ledd. Etter det generelle kravet om at fritak skal dokumenteres i saf. § 2-8, skal utenlandske foretak ved søknad om refusjon dokumentere at næringskravet er oppfylt.
 
Vi viser også til høringsbrev 6. oktober 2008. Forskriften som trer i kraft 1. mars 2009 er samsvarende med forslaget til forskriftstekst i høringsbrevet, bortsett fra at bestemmelsen i § 4-3-3 tredje ledd likevel ikke oppheves slik foreslått. Bestemmelsen er nødvendig for beregning av renter som utbetales ved refusjon av avgift i tilknytning til godstransport etter skattebetalingsloven § 11-4 og skattebetalingsforskriften § 11-4-5, og videreføres derfor.