Gå til innhold

[Utgått]Bruk av CPD-carnet ved midlertidig innførsel av varer - avtale mellom Norge og Taiwan


Toll- og avgiftsdirektoratet har i brev av 20. november 2000 fra Oslo Handelskammer mottatt informasjon om at Oslo Handelskammer og China External Trade Development Council har inngått en avtale om å påta seg garantiansvar for toll og avgifter på varer som kan innføres midlertidig til Taiwan og Norge på carnet. Avtalen mellom de garanterende organisasjonene ble undertegnet henholdsvis 2. juni 1999 og 6. april 2000. Oslo Handelskammer har ved egen erklæring, på tilsvarende måte som ved innførsel av varer på ATA-carnet, påtatt seg å være garantist for varer som innføres midlertidig til Norge på CPD/Taiwan-carnet.

Avtalen om bruk av carnet ved midlertidig innførsel av varer er inngått mellom Norges Eksportråd og Taipei Representative Office i Oslo.

Toll- og avgiftsdirektoratet, i samråd med Finansdepartementet, har ingen innvendinger mot at en slik avtale er inngått. Det er imidlertid blitt forutsatt at ordningen med bruk av CPD-carnet iverksettes på tilsvarende vilkår og med det vareomfang som gjelder for ATA-carnet i henhold til konvensjonen om toll ved midlertidig innførsel av varer (ATA-konvensjonen).

Tilsvarende som ved bruk av ATA-carnet i henhold til ATA-konvensjonen er det våre nasjonale bestemmelser i tolltariffens innledende bestemmelser (ttib) som er bestemmende for om en vare kan innføres på et CPD/Taiwan-carnet. I forbindelse med ekspedisjoner av carneter utstedt i Taiwan skal et slikt carnet aksepteres for varer som kan innføres midlertidig i henhold til ttib § 13 nr. 1 og 7, samt § 14 nr. 1 – 4 og nr. 6 – 8.

Ordningen med bruk av CPD/Taiwan-carnet vil tre i kraft fra 2. januar 2001. Dette betyr at Oslo Handelskammer stiller som garantist for carneter som tidligst er utstedt angitte dato.

Som egen forsendelse til hvert tolldistrikt sendes et eksemplar av et CPD/Taiwan-carnet utstedt av China External Trade Development Council, samt kopi at carnet som utstedes av Oslo Handelskammer. Carnetene er i A-4 format, men for øvrig inneholder carnetene de samme opplysninger som et vanlig ATA-carnet. Eneste forskjellen mellom nevnte carnet-typer, er at CTP/Taiwan-carnetet har samlet talongene/kupongene (counterfoil på ATA-carnet) på eget ark, både for inn-/gjeninnførselsarkene og ut-/gjenutførselsarkene. Tollvesenet må dermed forholde seg til de samme kontrollrutiner som benyttes overfor ATA-carnet. Tilsvarende prosedyre som nevnt ovenfor gjelder også hvor varene ekspederes i transitt.