Gå til innhold

[Utgått]Iverksettelse av GSP-ordningen for Kirgisistan

Det norske GSP-systemet iverksettes for Kirgisistan med virkning fra 6. september 2010

Toll- og avgiftsdirektoratet har fra republikken Kirgisistan fått oversendt nødvendige notifikasjoner og stempelprøver som gjør det mulig å iverksette Det norske GSP-systemet for Kirgisistan, jf. forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) av 17. desember 2008 nr 1502.

 

I medhold av gjeldende praksis, kunngjøres med dette at Det norske GSP-systemet iverksettes for Kirgisistan med virkning fra 6. september 2010.

 

GSP - preferansetollbehandling kan innrømmes fra nevnte dato for varer som ved fremleggelse av tilfredsstillende GSP-opprinnelsesbevis kan dokumenteres å være opprinnelsesprodukter fra Kirgisistan, jf. gjeldende opprinnelsesregler. Kirgisistan er å anse som et lavinntektsland som ikke er MUL - land, men som får samme toll- og kvotefri markedsadgang som MUL - land for alle varer til Norge, under forutsetning at de har en befolkning under 75 millioner innbyggere. Norske tollmyndigheter kan gi nærmere opplysninger ved behov.

 

Autorisert myndighet til å utstede/attestere opprinnelsessertifikat, Formular A er ”Chamber of Commerce and Industry of Kyrgyz Republic”. Anvendt stempel er rundt med bl.a. nevnte tekst.

 

I landoversikten skal Kirgisistan fra 6. september 2010 fremkomme med ”stor” og uthevet skrift (bold).

 

Etterkontroll av opprinnelsesbevis (verifikasjoner) vil i Kirgisistan bli foretatt av ”National Customs Committee of the Kyrgyz Republic ”. Krav om slike etterkontroller av opprinnelsesbevis må på vanlig måte sendes direktoratet (Kontrollavdelingen).