Gå til innhold

[Utgått]Krav om elektronisk forhåndsvarsling i NCTS fra 1. januar 2011, for vareførsel direkte mellom Norge og tredjeland

Fra 1. januar 2011 skal all forhåndsvarsling av direkte forsendelser til og fra tredjeland deklareres elektronisk i NCTS. Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv av 22. juni 2009, saksnummer 2009/01438, hvor vi blant annet opplyste om datoen for full implementering og oppfordret næringslivet til å sette i verk elektronisk forhåndsvarsling i NCTS snarest mulig og i god tid før utgangen av året. 
Bakgrunnen for dette er som kjent at Norge har inngått en avtale med EU med virkning fra 1. juli 2009, som medfører at vi er innenfor EUs sikkerhetsområde for vareførsel. Som en følge av dette er forhåndsvarsling på vareførsel til og fra tredjeland (dvs. andre enn land innen EU og Norge) innført. Varer som transporteres mellom sikkerhetsområdet og tredjeland underlegges en styrket kontroll med bakgrunn i opplysningene som kreves fremlagt i forkant av innpassering eller utpassering over grensen. På den andre siden innebærer avtalen at vareførselen mellom Norge og EU ikke blir omfattet av krav til forhåndsvarsling.
 
Det ble innført overgangsordninger for næringslivet, slik at plikten til å avgi  forhåndsvarsel elektronisk, ble utsatt til 1. januar 2011. I overgangsperioden ivaretar tollvesenet risikoanalysen på annen måte i de tilfellene næringslivet ikke forhåndsvarsler elektronisk.
 

Indirekte vareførsel mellom Norge og tredjeland som transporteres via land i EU

Varer til/fra tredjeland som transporteres via EU, skal inntil videre forhåndsvarsles til tollmyndighetene i det EU-land hvor varene innpasserer eller utpasserer. Dette gjøres i form av Entry Summary Declaration eller Exit Summary Declaration i EUs tollsystemer ICS (Import Control System) eller ECS (Export Control system). Norske tollmyndigheter er ikke knyttet til disse systemene, og er dermed heller ikke involvert i slik forhåndsvarsling.
 
Det er imidlertid viktig at norske virksomheter som er involvert i tredjelandstransporter via EU, orienterer seg om forholdet og avtaler med sin samarbeidspartner/kontakt i EU, eller sin speditør, hvordan dette skal gjøres i praksis. Det må avklares hva slags informasjon knyttet til sikkerhet den norske parten må fremskaffe, og hvordan denne informasjonen skal utveksles mellom partene. Det bør inngås avtale om ansvarsforholdet knyttet til dette. 
 
Norske myndigheter er for øvrig i dialog med EU om elektronisk løsning for sending av sikkerhetsdata ved indirekte tredjelandstransport. Det gjenstår imidlertid flere uavklarte problemstillinger, og det vil ikke være mulig å ha en løsning på plass til 1. januar 2011.
 

Vareførsel direkte mellom Norge og Sveits

Norge og Sveits har innledet forhandlinger om en bilateral avtale seg i mellom, tilsvarende avtalene landene hver for seg har med EU. Inntil en slik avtale trer i kraft blir Sveits å anse som tredjeland i denne sammenhengen.
 

Informasjon på toll.no

Mer informasjon om forhåndsvarsling er gitt i ”Forhåndsvarsling – temahefte” og øvrige dokumenter under tema ”Forhåndsvarsling og AEO” på www.toll.no