Gå til innhold

[Utgått]Avgift på sluttbehandling av avfall - avvikling av forbrenningsavgiften

Avgiften på forbrenning av avfall avvikles 1. oktober 2010. Ved avviklingen vil utslipp som tidligere var omfattet av forbrenningsavgift bli omfattet av NOx-avgift, dersom utslippet faller inn under gjeldende NOx-avgiftsomfang.
Avgiften på forbrenning av avfall avvikles 1. oktober 2010. Ved avviklingen vil utslipp som tidligere var omfattet av forbrenningsavgift bli omfattet av NOx-avgift, dersom utslippet faller inn under gjeldende NOx-avgiftsomfang.
 
Avgift på sluttbehandling av avfall omfatter per i dag innlevering av avfall til deponi og forbrenning av avfall, jf. Stortingets vedtak om avgift på sluttbehandling av avfall §§ 2 og 3. Forbrenning av avfall som omfattes av sluttbehandlingsavgift er i samsvar med dette unntatt fra NOx-avgift, jf. Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx § 1 annet ledd.
 
Som følge av avvikling av forbrenningsavgiften er det vedtatt endringer i Stortingets vedtak om sluttbehandling av avfall, Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx og forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, med virkning fra 1. oktober 2010. Endringene i de to stortingsvedtakene er nærmere beskrevet i Prop. 126 LS (2009-2010). Endringene i særavgiftsforskriften fremgår av forskrift 1. september 2010 om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter, og er inntatt i feltet til høyre. Endringene vil også bli presisert i kommentarene i Toll- og avgiftsdirektoratets årsrundskriv for henholdsvis sluttbehandlingsavgiften og NOx-avgiften.
 
Vi presiserer at dispensasjoner som per i dag er gitt for avgift på utslipp omfattet av forbrenningsavgiften, ikke vil videreføres tilsvarende for NOx-avgift for de samme utslippene.
 
For nærmere om bakgrunnen for avvikling av forbrenningsavgiften, viser vi til omtalen i Meld. St. 2 (2009-2010) Revidert nasjonalbudsjett 2010 punktene 3.4.1 og 3.4.2, og til Prop. 126 LS (2009-2010) punkt 2.