Gå til innhold

[Utgått]Utvidet adgang til avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert utleiekjøretøy

Fra 15. mars 2010 kan personer med fast oppholdssted i Norge innføre og bruke utenlandsregistrert utleiekjøretøy i Norge i inntil 42 dager i løpet av en 12-måneders periode. Før et utleiekjøretøy kan innføres, må leietaker gi melding til Tollvesenet.
 

Innledning

EFTA Surveillance Authority (ESA) konkluderte i en grunngitt uttalelse datert 16. juli 2008 med at forskrift om avgiftsfri innførsel og bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (midlertidigforskriften) § 5 bokstav c strider mot EØS-avtalens art. 36 om fri flyt av tjenester. Bestemmelsen vil på denne bakgrunn bli endret med virkning fra 15. mars 2010.
Endringen medfører en utvidet adgang til avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert utleiekjøretøy for personer med fast oppholdssted i Norge.
 
Personer med fast oppholdssted i Norge kan etter endringen innføre og bruke et utenlandsregistrert utleiekjøretøy her i landet i inntil 42 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Perioden på inntil 42 dager kan deles opp. Det er et vilkår at bruken av utleiekjøretøyet skal meldes til Tollvesenet før det innføres til Norge.
 

Begrepet ”utleiekjøretøy”

Begrepet utleiekjøretøy er definert i midlertidigforskriften § 1 fjerde ledd. Med utleiekjøretøy menes motorvogn som ledd i profesjonell virksomhet stilles til leietakers rådighet mot vederlag for et bestemt tidsrom. Retningsgivende for hva som omfattes av begrepet ”profesjonell virksomhet” er utleiefirmaer, finansieringsselskaper samt bilverksteder som stiller motorvogner til rådighet i forbindelse med reparasjoner og annen service. Private utleieforhold omfattes ikke av bestemmelsen. Et privat leieforhold vil for eksempel foreligge der en forelder inngår kontrakt om utleie av eget kjøretøy med sønnen for et bestemt tidsrom mot vederlag.
 
Selv om motorvognen som ledd i profesjonell virksomhet stilles til leietakers rådighet mot vederlag for et bestemt tidsrom, vil motorvognen ikke betraktes som et utleiekjøretøy dersom leieavtalen inneholder en kjøpsopsjon. Bakgrunnen for det er at slike avtaler har mer karakter av å være avbetalingskjøp enn utleieavtaler. For øvrig omfatter ordningen både kort- og langtidsleie.
 
Videre gjelder definisjonen av motorvogn i midlertidigforskriften § 1 tredje ledd sammenholdt med kjøretøyforskriften § 2-1 tilsvarende for utleiekjøretøy. Dette innebærer blant annet at følgende kjøretøy er omfattet av ordningen: Personbil, varebil, bobil, motorsykkel, ATV, tilhengere og campingvogner. 
 

Meldingssystemet

Det er etablert en elektronisk meldingsløsning som er tilgjengelig fra www.toll.no. Løsningen er basert på at brukerne registrerer nødvendige data i et web-skjema før kjøretøyet innføres. Som nødvendige data regnes: leietakers navn, fødselsnummer/D-nummer, kontaktinformasjon på leietaker, motorvognens kjennemerke, navn på utleiefirma, avtalens referansenummer og tidsperioden kjøretøyet skal brukes i Norge.  Dersom leietaker ikke har tilgang til internett må han henvende seg personlig til Tollvesenet ved grensepassering. Tollvesenet vil da hjelpe leietaker med å fylle ut skjemaet elektronisk. 
 
Det er et vilkår for registreringen at personen står oppført som leietaker i leiekontrakten. Dersom flere personer står oppført i leiekontrakten og ønsker å bruke utleiekjøretøyet i Norge, må hver enkelt melde inn sin bruk. Andre personer med fast oppholdssted i Norge kan imidlertid bruke utleiekjøretøyet sammen med berettiget person når denne er med i kjøretøyet, jf. midlertidigforskriften § 5 bokstav a.
 
Den som melder bruken får en kvittering på at opplysningene er sendt Tollvesenet. Kvitteringen vil sammen med leiekontrakten regnes som dokumentasjon for at kjøretillatelse er gitt og skal medbringes i utleiekjøretøyet under kjøring, jf. § 7 annet ledd.
 
Ønsker leietaker å korrigere de registrerte opplysningene etter at registreringen er godkjent, må vedkommende kontakte betjent tollsted for å få utført endringene. Endringer kan innebære for eksempel reduksjon eller forlengelse av leieperioden innenfor de rammer som bestemmelsen oppstiller.
 

Gjenutførsel ved utløpet av leieperioden

Det er en forutsetning at utleiekjøretøyet ved den innmeldte periodens utløp umiddelbart gjenutføres eller leveres til utleiers representant her i landet. I de tilfeller representanten besørger gjenutførselen, oppstilles det ikke noen tidsfrist for gjenutførselen. Kjøretøyet kan ikke leies ut for videre bruk i Norge med unntak av for transport direkte til utlandet i forbindelse med gjenutførsel av kjøretøyet. I den forbindelse kan utleiekjøretøyet også leies ut til person med fast oppholdssted her i landet.
 

Begrensningen på 182 dager per kjøretøy

Et utenlandsregistrert utleiekjøretøy kan ikke benyttes her av personer med fast oppholdssted i Norge i mer enn 182 dager i løpet av en 12-måneders periode. Den enkelte periode regnes fra utleiekjøretøyet innføres til landet og til det blir gjenutført. Velger leietaker å levere leiebilen til utleiers representant her i landet ved leieperiodens utløp, skal perioden regnes frem til leiebilen leveres til representanten. Den totale bruken av kjøretøyet i Norge skal ikke overstige 182 dager i løpet av en 12-måneders periode.
 

Reaksjoner ved overtredelse av regelverket

Ved bruk av utenlandsregistrert utleiekjøretøy i strid med bestemmelsen, må brukeren som hovedregel betale engangsavgift, toll og merverdiavgift for det aktuelle kjøretøyet.
 
Tollregionen kan tillate gjenutførsel uten innbetaling av ordinære avgifter når det foreligger særlige omstendigheter knyttet til den ulovlige bruken. I vurderingen av om det foreligger særlige omstendigheter kan det blant annet legges vekt på om den ulovlige bruken har vært kortvarig forutsatt at det gjelder en førstegangs overtredelse av forskriften. Bruk av utleiekjøretøy innenfor perioden på 42 dager vil anses som kortvarig.  Ved brudd på meldeplikten etter § 5 bokstav c bør gjenutførsel uten ordinære avgifter tillates dersom brukeren kan dokumentere at de øvrige vilkårene for toll- og avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert utleiekjøretøy er oppfylt.
 
Ved overtredelse av bestemmelsen om at det enkelte kjøretøy ikke kan benyttes her av personer med fast oppholdssted i Norge i mer enn 182 dager per 12 måneder rettes kravet mot registrert eier av utleiekjøretøyet. Brukeren av kjøretøyet vil således ikke bli holdt ansvarlig i den sammenheng.
 

Regelverk