Gå til innhold

[Utgått]Fiskeeksportavgift (FF) – endring for direkte leveranser fra 1. juli 2010 og av enkelte avgiftssatser fra 8. juni 2010

Fiskeri- og kystdepartementet har ved forskrift 8. juni 2010 vedtatt endringer i fiskeeksportavgiften. Nye regler for betaling av avgift for direkte leveranser fra fangstfelt utenfor tollområdet gjelder fra 1. juli 2010. I tillegg er enkelte avgiftssatser endret med virkning fra 8. juni 2010. Varer i tolltariffens posisjon 05.11.91 og 15.04, samt varenummer 15.16.1020, 16.03.0020, 23.01.2010 og 23.01.2090 skal ha sats 0,3 % (denne satsen gjaldt tidligere bare for varenummer 15.04.2021, 15.04.2031, 23.01.2010 og 23.01.2090).

Avgiftsplikt ved direkte leveranse fra fangstfelt utenfor tollområdet

 
Ved direkte leveranse av fisk og fiskevarer fra norsk fartøy fra fangstfelt utenfor tollområdet til utlandet eller til utenlandsk fartøy, oppstår avgiftsplikten ved levering. Grensen for tollområdet tilsvarer grensen for norsk territorialfarvann.
 
For direkte leveranse av fisk og fiskevarer som er fanget innenfor tollområdet, gjelder de vanlige reglene for utførsel av varer. For slike leveringer oppstår avgiftsplikten ved utførsel og skal føres opp i utførselsdeklarasjonen.
 

Ansvarlig eksportør må registreres hos tollregionen

 
Den som er ansvarlig eksportør iht. fiskeeksportforskriften, er også avgiftspliktig. Ved direkte leveranser fra fangstfelt utenfor tollområdet må den avgiftspliktige være registrert hos den tollregionen hvor virksomheten har sitt forretningssted. Søknad om registrering må være innsendt i god tid før eksporten skal finne sted. Det er bare eksportører som er registrert hos Eksportutvalget for fisk, som kan registreres hos Tollvesenet. Det er ikke krav om å stille bankgaranti e.l. for betaling av avgiften. Det er heller ikke noen særskilte krav til regnskapsføring.
 
I mange tilfeller står salgslagene som ansvarlig eksportør. I slike tilfeller er det salgslagene som skal være registrert hos tollregionen, og som blir avgiftspliktig. Rederier og andre som ikke selv står som ansvarlig eksportør, skal ikke registreres hos tollregionen. 
 

Avgiftsoppgave og betaling av avgiften


For direkte leveranser fra fangstfelt utenfor tollområdet skal den avgiftspliktige for hver måned sende inn til tollregionen avgiftsoppgave på blankett RD 0007. Oppgaven skal inneholde aktuell avgiftskode, mengde og utregnet avgift. Avgiftsoppgave og -betaling skal være tollregionen i hende senest den 18. i påfølgende måned. Første avgiftsoppgave skal sendes inn 18. august 2010. Registrerte avgiftspliktige virksomheter skal sende inn oppgave også for måneder hvor de ikke har hatt direkte leveranser (0-oppgave). Skattebetalingslovens regler for registrerte særavgiftspliktige er gitt tilsvarende anvendelse for kravene; herunder bestemmelser om forfall, renter m.v. 
 

Avgiftssatser og avgiftsgrupper som skal gjelde fra 8. juni 2010

 
Følgende avgiftsgrupper og -satser gjelder:
 
Avgiftskode i RD 0007

Vareslag

Avgiftssats
% av fob-verdi

FF 100 a) Fisk og fiskevarer med unntak av produkter nevnt i bokstav b, c, d og e, (herunder røkt laks og ørret, varer under tolltariffens posisjon 16.o5 og tørkede fiskehoder, tørkede rygger og øvrig tørket avskjær)

0,80 %

(1,05 % fra
1. januar 2011)

FF 101 b) Laks og ørret og produkter av disse, med unntak av røkt laks og ørret, hvor det svares avgift etter bokstav a 1,05 %
FF 102 c) Tilberedt eller konservert fisk m.v., jf. tolltariffens posisjon 16.04 0,50 %
FF 103 d) Tørrfisk, klippfisk og saltfisk (herunder saltfilet) og produkter av disse, med unntak av tørkede fiskehoder, tørkede rygger og øvrig tørket avskjær 1,05 %
FF 104 e) Industrifisk og biprodukter av fisk, fiskeolje, ekstrakter og safter av fisk m.v. og fiskemel, jf. tolltariffens posisjon 05.11.91, 15.04, varenummer 15.16.1020, 16.03.0020, 23.01.2010 og 23.01.2090 0,30 %
 
Avgiftskodene FF 100 osv. skal bare brukes i avgiftsoppgaven (RD 0007). Ved vanlig utførsel skal avgiften deklareres i utførselsdeklarasjonen på samme måte som tidligere, med kode FF.
 

Forskriftsendringer

 
Bestemmelsene om direkte leveranser fra fangstfelt utenfor tollområdet er tatt inn i en ny § 3a i forskrift 13. desember 2000 nr. 1253 om samordnet oppkreving av avgift på fiskeeksport. Det er også enkelte andre endringer i forskriftene, herunder i forskrift 22. mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten på fisk og fiskevarer og forskrift 11. oktober 2000 nr. 1056 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen.
 
Fullstendig endringsforskrift finner du her: