Gå til innhold

[Utgått]Godsregistrering av varer til tollager og bruk av merknadsjournal

Toll- og avgiftsdirektoratet har registrert ulik praksis i regionene i forbindelse med tollagerholders godsregistrering av varer til tollager og bruk av merknadsjournal for å regulere innlegget. Direktoratet vil derfor presisere rutinene for godsregistrering og bruk av merknadsjournal.

Godsregistrering

Tollovforskriften, tlf, 7.2.6 fastsetter at tollagerholder skal godsregistrere alle ufortollede varer han mottar, samt føre godsjournal og regnskap over disse. Videre heter det i tollagerbevillingen pkt. 2 at ”Ved mottak av varer som skal legges inn på tollageret, skal lagerholder godsregistrere varene under sin lagerbevillingskode”.

 

Direktoratet har registrert at det ved bl.a containerforsendelser er containeren og ikke varene inne i containeren som blir registrert inn på tollageret. Vi vil bemerke at containeren er en lastebærer på linje med en lastebil. Denne skal ikke godsregistreres. Derimot skal hver enkelt vareforsendelse inne i containeren/lastebæreren godsregistreres og føres i lagerholders godsjournal for å kunne følge disse gjennom tollageret. Opplysninger som skal føres i godsjournalen fremkommer i tollagerbevillingen pkt. 7. d. Blant annet skal opplysninger om hvem som er mottaker av vareforsendelsen, varemottaker, fremkomme.

 

Merknadsjournal

Ved å registrere varene inn på sitt lager påtar tollagerholder seg ansvaret for toll og avgifter for varene, jf. tlf 7.2.8 og tolloven § 52. For å kunne regulere innlegget på tollager i forhold til eventuell manko eller overtallighet i forsendelsen er det innført en ordning hvor tollagerholder fører merknadsjournal for hvert innlegg på lageret, se rundskriv 2000/2658.

 

Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom det som er oppført i fraktdokumenter og det som faktisk ankommer, skal lagerholder føre merknadsjournal og levere denne til Tollvesenet. For å ha mulighet til å kunne regulere innlegget ved bruk av merknadsjournal er det derfor helt avgjørende at tollagerholder registrerer hver enkelt vareforsendelse, jf. ovenstående om godsregistrering.