Gå til innhold

[Utgått]Brexit - oppdatert informasjon til næringslivet

Storbritannia trer formelt ut av EU 31. januar 2020, og går deretter inn i en overgangsperiode frem til og med 31. desember 2020. I denne perioden vil samhandelen med Storbritannia fortsette som i dag.

Hva betyr det at blir en overgangsperiode?

Overgangsperioden innebærer at Storbritannia til og med 31. desember 2020 vil behandles som om de fremdeles var medlem av EU/EØS. Foreløpig får derfor brexit ingen innvirkning på verken EØS-avtalen eller andre relevante avtaler vi har med EU. Dette gjelder både tollsatser og tollprosedyrer.

Overgangsperioden kan videre forlenges med inntil to år. Dette forutsetter likevel at Storbritannia og EU blir enige om en forlengelse innen 1. januar 2021. I så tilfelle kan også overgangsperioden forlenges for Norges del.

Hva skjer når overgangsperioden tar slutt?

EU og Storbritannia skal etter planen bruke overgangsperioden til å forhandle om det fremtidige forholdet etter brexit. Målet er en ny frihandelsavtale som kan tre i kraft når overgangsperioden utløper.

Norge vil på sin side også starte opp forhandlinger om en ny frihandelsavtale med britene, så snart de er klare. Tollsatser og tollprosedyrer vil inngå i en slik avtale.

Hva er målet på sikt?

Norge søker et så tett og omfattende samarbeid som mulig når Storbritannia trer ut av EU, og vil diskutere konkret fremtidig samarbeid på de ulike områdene så snart forholdene ligger til rette for det.

På tollområdet vil Tolletaten jobbe for at et best mulig avtaleverk kommer på plass så raskt som mulig.

Kan det fremdeles bli «no deal» eller «hard brexit»?

Ja. Dersom overgangsperioden ut 2020 ikke blir forlenget og det ikke finnes et nytt avtaleverk på plass, vil det kunne føre til såkalt «no deal» eller «hard brexit».

Kort oppsummert vil et slikt scenario innebære at Storbritannia blir å regne som et tredjeland, det vil si utenfor felles regelverk for EU/EØS. Det kan få betydelige konsekvenser for samhandelen med Norge.

Tolletaten vil løpende vurdere risikoen for at et slikt scenario inntreffer, og vil komme tilbake med mer informasjon om veien videre mot slutten av 2020.

Hva kan du gjøre?

Det er du som importør og eksportør som har ansvaret for å sette deg inn i det til enhver tid gjeldende regelverk. Vi anbefaler derfor at du i god tid setter deg inn i de endringene som brexit kan medføre for din bedrift, både på britisk og norsk side, og kontakter aktuelle regelverkseiere ved tvil.

Hvilke konkrete forberedelser du må gjøre, avhenger av produktet og behovene dine som bedrift. Som norsk importør og eksportør er det ulike regelverkseiere å forholde seg til på norsk side. Samtidig må du også ta hensyn til britiske krav til vareførselen.

Under følger i så måte noen nyttige informasjonskilder:

Hva kan Tolletaten gjøre?

Vi minner om at brexit ikke endrer på Norges tilknytning til EU eller EØS-avtalen. Tolletaten ønsker samtidig å sørge for gode løsninger for norsk næringsliv, og har som målsetning at Norge stiller best mulig forberedt når Storbritannia trer ut av EU.

Tolletaten vil fortsette å jobbe for at utestående regelverksavklaringer på tollområdet kommer på plass så snart det lar seg gjøre, og kommer tilbake med oppdatert informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at vurderingene kan endre seg på kort varsel.